UPOV- ратификација од страна на Белгија

upovБелгија го ратификуваше акт 1991 от Коннвенцијата UPOV (Меѓународна унија за заштита на нови сорти растенија). Новиот закон за заштита на нови сорти растенија ќе влезе во сила во почетокот на 2015 година.

За UPOV

Меѓународната унија за заштита на нови сорти на растенија  (UPOV) е основана од страна на Меѓународната конвенција за заштита на нови сорти на растенија (“УПОВ Конвенцијата”). УПОВ Конвенцијата е усвоена на 2 декември, 1961 година, од страна на Дипломатска конференција која  се одржа во Париз.

УПОВ Конвенцијата е стапила  во сила на 10 август 1968 година, откако бил ратификуван од страна на Велика Британија, Холандија и Германија. UPOV  Конвенцијата е ревидирана на 10 ноември 1972 година, на 23 октомври 1978 година, а на 19 март 1991 година, со цел да го  одрази технолошкиот развој во фабрика за одгледување и искуството стекнато со примена на УПОВ Конвенцијата.

Членки и одредени меѓувладини организации кои сакаат да пристапат кон UPOV Конвенцијата имаат закони за растителна сорта заштита во согласност со Законот на Конвенцијата од 1991 година. Македонија е членка на Конвенцијата од 2010 година.