Albania

Section RSS

Albania Legislation

LAW NO. 9957 ON AMENDMENTS OF LAW No. 8488 DATE 13.05.1999 “ON THE PROTECTION OF TOPOGRAPHIES OF INTEGRATED CIRCUITS” (2008)

In reliance on article 78 and 83 (1) of the Constitution, on the proposal of the Council of Ministers, THE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA DECIDED The Law No. 8488 date 13.05.1999 “On the Protection of topographies of integrated circuits” shall be amended as below: Article 1 The appellation “Directorate of Patents and Trademarks” […]

LAW ON PLANT BREEDER’S RIGHT (2002)

Based on Articles 78, 81, point 1 and Article 83, point 1 of the Constitution, upon the proposal of the Council of Ministers, THE PEOPLE’S ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA D E C I D E D: CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS Article 1 The goal The purpose of this Law is to protect the […]

LAW ON PROTECTION OF TOPOGRAPHIES OF INTEGRATED CIRCUITS (1999)

In compliance to the articles 78 and 83/1 of the Constitution, upon the proposal of the Council of Ministers, The Parliament of the Republic of Albania DECIDED Part I Basic Provisions 1.  This law regulates the grant of protection of topographies of integrated circuits.  2.  For the purposes of this law: (a)  “An Integrated Circuit” shall mean the final or intermediate form of any product intended to perform an electronic function and where there are elements, where at least one is active, and one or all of intermediates are integrally established in the part of material or of the part of material, i.e. in and on the part of material.  (b)  “The topography of integrated circuit” (hereinafter:  topography) shall mean the three dimensional disposition however expressed ofthe elements, where at least one is active, and intermediates in the integrated circuits, or those three­dimensional disposition prepared for production of an integrated circuits.  (c)  “Commercial exploitation” of topographies means the manufacture, sale, rental, leasing or any other method of commercial distribution directly relating to a topography or integrated circuit, produced on the basis of the respective topography.  Part II Subjects of Protection 3.  The right to protection of a topography shall apply in favor of its creator.  When a topography is a product of several creators, the said right shall apply in favor of all creators. Where the topography is created in the course of the creator’s employment or on the basis of order, the right to protection shall apply in favor of creator’s employer or person  making the order, unlessthe terms of employment or order provide to the contrary.  4.  Foreign persons, referred the protection of topography, are entitled with the same rights as domestic persons, if it is according to the international treaties and conventions or if it arise by the principles of reciprocity. The person that is referred to the principle of reciprocity has to prove the existence of reciprocity.  Part III Common Regulations for the Procedure of Protection 5.  Directorate of Patents and Trademarks (hereinafter:  DPT) issues the grants and protection of topography. […]

Ligj Nr. 9957 Për Disa Ndryshime Në Ligjin Nr.8488, Datë 13.5.1999 “Për Mbrojtjen e Topograpfisë Së Qarqeve Të Integruara” (2008)

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Në ligjin nr.8488, datë 13.5.1999 “Për mbrojtjen e topografisë së qarqeve të integruara”, bëhen këto ndryshime: Neni 1 Kudo në ligj, emërtimi “Drejtoria e Patentave dhe Markave” zëvendësohet me emërtimin “Drejtoria e […]

LIGJ PËR TË DREJTËN E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TË (2005)

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij ligji është mbrojtja e të drejtës së autorit dhe e të drejtave të tjera të lidhura me të. Neni 2 Objekti Ky […]

LIGJ PËR PRONËSINË INDUSTRIALE (2008)

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI IREPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: PJESA I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti 1. Objekt i këtij ligji është rregullimi i sistemit të dhënies dhe të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë industriale. Mbrojtja e pronësisë industriale ka si […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE DHE RREGULLORET MBËSHTETUR NË AKTIN E GJENEVËS ( 1999)

LIGJ Nr.9647, datë 27.11.2006   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE DHE RREGULLORET MBËSHTETUR NË AKTIN E GJENEVËS, 1999   Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   KUVENDI I […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE DHE RREGULLORET MBËSHTETUR NË AKTIN E GJENEVËS (2006)

LIGJ Nr.9647, datë 27.11.2006   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE DHE RREGULLORET MBËSHTETUR NË AKTIN E GJENEVËS, 1999   Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   KUVENDI I […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E HAGËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE(2006)

LIGJ Nr.9648, datë 27.11.2006   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E HAGËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE, 1960   Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   VENDOSI:   Neni […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E HAGËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE, 1960 (2006)

LIGJ Nr.9648, datë 27.11.2006   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E HAGËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE, 1960   Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   VENDOSI:   Neni […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E NICËS PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, PËR QËLLIMET E REGJISTRIMIT TË MARKAVE(2003)

L I G J Nr.9033, datë 20.3.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E NICËS PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, PËR QËLLIMET E REGJISTRIMIT TË MARKAVE Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E NICËS PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, PËR QËLLIMET E REGJISTRIMIT TË MARKAVE(2003)

L I G J Nr.9033, datë 20.3.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E NICËS PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, PËR QËLLIMET E REGJISTRIMIT TË MARKAVE Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, K U V E […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE “PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË REJA TË BIMËVE”(2005)

LIGJ Nr. 9395, datë 12.5.2005 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE “PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË REJA TË BIMËVE” Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Neni 1 Republika e Shqipërisë aderon në […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN PËR TË DREJTËN E PATENTAVE TË ORGANIZATËS BOTËRORE TË PRONËSISË INTELEKTUALE (WIPO)

LIGJ Nr.10 180, datë 29.10.2009   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN PËR TË DREJTËN E PATENTAVE TË ORGANIZATËS BOTËRORE TË PRONËSISË INTELEKTUALE (WIPO)   Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË   VENDOSI:   Neni […]

PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “PROTOKOLLIN E MARRËVESHJES SË MADRIDIT PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE”(2003)

L I G J Nr.8992, datë 30.1.2003   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “PROTOKOLLIN E MARRËVESHJES SË MADRIDIT PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE”   Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   K U V E N D I  […]

PER MBROJTJEN E TOPOGRAFISE SE QARQEVE TE INTEGRUARA (1999)

Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave K U V E N D I I REPUBLIKES SE SHQIPERISE V E N D O S I : I. DISPOZITA KRYESORE Neni 1 Ky ligj rregullon mbrojtjen e topografise se qarqeve te integruara. Neni 2 Ne kete […]

THE COPYRIGHT AND OTHER RIGHTS RELATED TO IT (2005)

Pursuant of the Article 78 and Article 83, paragraph 1, of the Albanian Constitution, on the proposal of the Council of Ministers, THE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA  D E C I D E D:  PART ONE GENERAL PROVISIONS  ARTICLE 1  THE SCOPE This Law aims at the protection of the Copyright and the […]

  • June 2024
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   « Jan    
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930
 • IP4all Weekly Bulletin

  You can subscribe to the weekly IP4ALL Bulletin.

 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • Landmark-TP
 • Ivan Georgiev - Rembrand
 • Global IP Attorneys - The world's leading address guide for patent, trademark, copyright, intellectual property and IP attorneys. In just a few steps you can find your agency for registration and protection of your intellectual property, patent, design, copyright or trademark.
 • The Professional Sector Network is a referral and networking group that caters exclusively to leading firms with a history of excellence in the business, advisory and investment sectors.
 • Online source of information for the events and developments in the field of intellectual property worldwide
 • Jobs in USA
 • Become our partners
 • IP Basis®

 • IP Guide®