Macedonia

Section RSS

Macedonia Legislation

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА НА ПОЛЕТO НА ПАТЕНТИТЕ

( ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ) Објавен во “Службен весник на РМ.” бр. 49/97) од 30 септември 1997 година ВЛАДАТА на Страната договорничка (“Земјата”), преставувана од Абдименаф Незири, Министер за развој ЕВРОПСКАТА ПАТЕНТНА ОРГАНИЗАЦИЈА (“Организацијата”), претставувана од Инго Кобер, Претседател на Европскиот патентен завод (ЕПО) ПОВИКУВАЈЌИ СЕ  на Конвенцијата за доделување на европски патенти од 5 […]

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.115 од 31.08.2010 година ГЛАВА ПРВА ОПШТИ ОДРЕДБИ ДЕЛ 1 ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ Предмет на Законот Член 1 Со овој закон се уредуваат правото на авторите над своите авторски дела (во натамошниот текст: авторското право), правата на уметниците – изведувачи, на произведувачите на фонограми, на произведувачите на видеограми (филмски продуценти), на […]

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ КОЛА

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ (Службен весник на РМ бр. 05/1998 и 33/2006) I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се уредува правото на заштита на топографијата на интегрални кола. Член 2 Во смисла на овој закон: 1. “интегрално коло”, значи готов производ или меѓупроизвод во кој се звршува електронска функција и во кој има елементи, од […]

ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на законот Член 1 Со овој закон се уредува стекнувањето, остварувањето и заштитата на правата од индустриска сопственост. Права од индустриска сопственост Член 2 (1) Права од индустриска сопственост се: патент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потеклото и географска ознака. (2) Со патент се штити пронајдок. (3) Со индустриски […]

Закон за селекционерски права (2009)

Службен весник на РМ, бр. 52 од 21.04.2009 година 20090520878 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕЛЕКЦИОНЕРСКИ ПРАВА Се прогласува Законот за селекционерски права, што Собранието на Република […]

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ

ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН Глава 1 Општи одредби Член 1 2) е откриена при контрола на стока која се внесува во или се изнесува од царинското подрачје на Република Македонија, која е ставена во постапка на транзит, царинско складирање, увоз за облагородување, преработка под царинска контрола или привремен […]

ПРАВИЛНИК ЗА ДИЗАЈН

ПРАВИЛНИК ЗА ОЗНАКА НА ПОТЕКЛО НА ПРОИЗВОДИТЕ

PravilnikZaOznakaNaPotekloNaProizvodotIGeografskaOznaka

ПРАВИЛНИК ЗА ПАТЕНТ

PravilnikZaPatent

ПРАВИЛНИК ЗА ТРГОВСКА МАРКА

PravilnikZaTrgMarka

ТАРИФА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

“Службен весник на Република Македонија” бр. 128/09 Врз основа на член 24 став 2 од Законот за индустриска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09), директорот на Државниот завод за индустриска сопственост донесе ТАРИФА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Член 1 За трошоците во постапката за стекнување на правата од […]

  • May 2024
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   « Jan    
    12345
   6789101112
   13141516171819
   20212223242526
   2728293031  
 • IP4all Weekly Bulletin

  You can subscribe to the weekly IP4ALL Bulletin.

 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • Landmark-TP
 • Ivan Georgiev - Rembrand
 • Global IP Attorneys - The world's leading address guide for patent, trademark, copyright, intellectual property and IP attorneys. In just a few steps you can find your agency for registration and protection of your intellectual property, patent, design, copyright or trademark.
 • The Professional Sector Network is a referral and networking group that caters exclusively to leading firms with a history of excellence in the business, advisory and investment sectors.
 • Online source of information for the events and developments in the field of intellectual property worldwide
 • Jobs in USA
 • Become our partners
 • IP Basis®

 • IP Guide®