CIOPORA – историја, задачи, цели…

cioporaФилм CIOPORA за нејзината историја, задачи, цели, активности и структура. Филмот претставува кратка, но доволно сеопфатни информации за меѓународната заедница на селекторите на нови сорти растенија – асексуално репродуцирани декоративни и овошни сорти и за заштитата на интелектуалната сопственост на овие пронаоѓачи – селектори на нови сорти растенија, за самите иновации во сферата на одгледување на растенија и можностите за нивна заштита.