Archive: 08 Dec 2013

ДЗИС одбележа 20 години од своето постоење

ДЗИС одбележа 20 години од своето постоење

По повод одбележувањето на 20 годишнината од основањето Државен завод за индустриска сопственост и донесување Закон за индустриска сопственост се одржа конференција на тема “Создравање пазари од резултатите од истражувањата”. Конференцијата се одржа на 29 Ноември 2013 во Музејот на македонската борба во Скопје. На конфернцијата присуствуваa г-динот Стив Том, советник во кабинетот на г-динот Франсис […]

SVETSKA (UNIVERZALNA) KONVENCIJA O AUTORSKOM PRAVU

SVETSKA (UNIVERZALNA) KONVENCIJA O AUTORSKOM PRAVU Izmenjena u Parizu 24. jula 1971. godine Države ugovornice, prožete željom da u svim zemljama obezbede zaštitu autorskog prava na književna, naučna i umetnička dela, uverene da je jedan sistem zaštite prava autora – podešen za sve nacije i izražen u jednoj svetskoj (univerzalnoj) konvenciji, koji bi se pridodao […]

BERNSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMETNIČKIH DELA (1886)

BERNSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMETNIČKIH DELA od 9. septembra 1886. godine, dopunjena u Parizu 4. maja 1896, izmenjena u Berlinu 13. novembra 1908, dopunjena u Bernu 20. marta 1914, izmenjena u Rimu 2. juna 1928, u Brislu 26. juna 1948, u Stokholmu 14. jula 1967, i u Parizu 24. jula 1971. godine Zemlje […]

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA (2012)

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) I PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja […]

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA (2013)

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2013) I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita topografija poluprovodničkih proizvoda. Značenje izraza Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) nadležni organ je organ državne uprave koji je nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije; 2) stvaralac topografije je […]

MADRIDSKI SPORAZUM O SUZBIJANJU LAŽNIH I PREVARNIH OZNAKA POREKLA NA PROIZVODIMA OD 14. APRILA 1891. GODINE

MADRIDSKI SPORAZUM O SUZBIJANJU LAŽNIH I PREVARNIH OZNAKA POREKLA NA PROIZVODIMA OD 14. APRILA 1891. GODINE   I Akt revidiran u Vašingtonu 2. juna 1911. godine, u Hagu 6. novembra 1925. godine, u Londonu 2. juna 1934. godine i u Lisabonu 31. oktobra 1958. godine. Član 1 1) Svi proizvodi koji nose lažnu ili prevarnu […]

LISABONSKI ARANŽMAN O ZAŠTITI OZNAKA POREKLA I NJIHOVOM MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU OD 31. OKTOBRA 1958. GODINE, IZMENJEN U ŠTOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I SA AMANDMANIMA OD 2. OKTOBRA 1979. GODINE

LISABONSKI ARANŽMAN O ZAŠTITI OZNAKA POREKLA I NJIHOVOM MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU OD 31. OKTOBRA 1958. GODINE, IZMENJEN U ŠTOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I SA AMANDMANIMA OD 2. OKTOBRA 1979. GODINE Član 1 (1) Zemlje na koje se ovaj aranžman primenjuje konstituišu Posebnu uniju u okviru Unije za zaštitu industrijske svojine. (2) One preuzimaju na sebe […]

UPOTREBA OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA

Upotreba oznaka geografskog porekla Član 2 Oznake geografskog porekla upotrebljavaju se za obeležavanje prirodnih, poljoprivrednih, prehrambenih i industrijskih proizvoda, proizvoda domaće radinosti i usluga. Pojam imena porekla Član 3 Ime porekla je geografski naziv zemlje, regiona, ili lokaliteta, kojim se označava proizvod koji odatle potiče, čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili bitno uslovljeni […]

ŽENEVSKI AKT HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA USVOJEN NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI OD 2. JULA 1999. GODINE

ŽENEVSKI AKT HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA USVOJEN NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI OD 2. JULA 1999. GODINE   UVODNE ODREDBE Skraćeni izrazi Član 1 Za potrebe ovog Akta: (i) “Haški sporazum” znači Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskog dizajna, odsada je preimenovan u Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, (ii) “ovaj Akt” znači […]

LOKARNSKI ARANŽMAN O USTANOVLJENJU MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ZA INDUSTRIJSKE UZORKE I MODELE POTPISAN U LOKARNU 8. OKTOBRA 1968.

LOKARNSKI ARANŽMAN O USTANOVLJENJU MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ZA INDUSTRIJSKE UZORKE I MODELE POTPISAN U LOKARNU 8. OKTOBRA 1968. Član 1 Osnivanje Posebne unije; usvajanje međunarodne klasifikacije 1. Zemlje na koje se primenjuje ovaj aranžman obrazuju Posebnu uniju. 2. One usvajaju istu klasifikaciju za industrijske uzorke i modele (u daljem tekstu: međunarodna klasifikacija). 3. Međunarodna klasifikacija obuhvata: […]

HAŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJAVLJIVANJU INDUSTRIJSKIH UZORAKA I MODELA (HAŠKI DOKUMENT OD 28. NOVEMBRA 1960. GODINE)

HAŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJAVLJIVANJU INDUSTRIJSKIH UZORAKA I MODELA (HAŠKI DOKUMENT OD 28. NOVEMBRA 1960. GODINE) Član 1 1) Države ugovornice obrazuju posebnu uniju za međunarodno prijavljivanje industrijskih uzoraka i modela. 2) Samo države članice Međunarodne unije za zaštitu industrijske svojine mogu biti stranke u ovom sporazumu. Član 2 U smislu ovog sporazuma, smatra se […]

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (2009)

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog ili zanatskog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod). Pod spoljašnjim izgledom proizvoda podrazumeva se ukupan vizuelni utisak koji proizvod ostavlja na informisanog potrošača ili korisnika. Informisani potrošač […]

SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLJA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU

SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLJA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU Spisak članova Član 1: Skraćeni izrazi Član 2: Žigovi na koje se ovaj Ugovor primenjuje Član 3: Prijava Član 4: Zastupanje; Uslužna adresa Član 5: Datum podnošenja […]

NIČANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI ROBA I USLUGA RADI REGISTROVANJA ŽIGOVA OD 15. JUNA 1957. GODINE, REVIDIRAN U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I ŽENEVI 13. MAJA 1977. GODINE I IZMENJEN I DOPUNJEN 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE

NIČANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI ROBA I USLUGA RADI REGISTROVANJA ŽIGOVA OD 15. JUNA 1957. GODINE, REVIDIRAN U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I ŽENEVI 13. MAJA 1977. GODINE I IZMENJEN I DOPUNJEN 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE   SADRŽAJ Član 1: Osnivanje Posebne unije; Usvajanje međunarodne klasifikacije; Definicija i jezici klasifikacije Član 2: Pravno dejstvo […]

PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA USVOJEN U MADRIDU 27. JUNA 1989. GODINE

PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA USVOJEN U MADRIDU 27. JUNA 1989. GODINE Član 1 Članstvo u Madridskoj uniji Države članice ovog Protokola (u daljem tekstu “države ugovornice”), čak i ako nisu članice Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova revidiranog u Stokholmu 1967. i izmenjenog 1979 (u daljem tekstu “Madridski […]