Archive: 19 Apr 2011

International Trademark Filings Recover in 2010

International Trademark Filings Recover in 2010

International trademark activity recovered in 2010 with WIPO receiving 39,687 applications under the 85-member Madrid System for the International Registration of Trademarks (“the Madrid system”), representing a 12.8% rate of growth. The largest growth was registered from the Republic of Korea (+42.2%), China (+42%), Italy (+38.7%), United States of America (+29.6%), European Union (+26.9%) and […]

Пораст на активностите за пријавите за интернационални трговски марки во 2010

Пораст на активностите за пријавите за интернационални трговски марки во 2010

Активностите во врска со пријавите на интернационални трговски марки се подобрија во 2010 година. Светската организација за заштита на индустриска сопственост (WIPO) примила 39,687 пријави на интернационални трговски марки преку „Мадритскиот систем„ во 2010, што претставува раст од 12,8% од предходната година. Најголем пораст беше регистриран кај земјите членки: Република Кореја (42,2%), Кина(42%), Италија (38,7%), […]

International Patent System Marks Two Millionth Filing – U.S. Mobile Technology Innovator, Qualcomm, files Landmark Application

The two millionth international patent application under WIPO’s Patent Cooperation Treaty (PCT) was filed recently by U.S.-based mobile technology company Qualcomm. The PCT makes it easier for companies and inventors to seek patent rights in multiple countries. A single international patent application under the PCT has legal effect in all 142 countries bound by the […]

International Trademark Filings Recover in 2010

International Trademark Filings Recover in 2010

International trademark activity recovered in 2010 with WIPO receiving 39,687 applications under the 85-member Madrid System for the International Registration of Trademarks (“the Madrid system”), representing a 12.8% rate of growth. The largest growth was registered from the Republic of Korea (+42.2%), China (+42%), Italy (+38.7%), United States of America (+29.6%), European Union (+26.9%) and […]

International trademark activity recovered in 2010 with WIPO receiving 39,687 applications under the 85-member Madrid System for the International Registration of Trademarks (“the Madrid system”), representing a 12.8% rate of growth. The largest growth was registered from the Republic of Korea (+42.2%), China (+42%), Italy (+38.7%), United States of America (+29.6%), European Union (+26.9%) and […]

Одбележана 2.000.000 меѓународна patentna пријава/Американската компанија Quallcomm е подносител на пријавата која го заокружи вториот милион

Двемилјонитата меѓународна патентна пријава, во рамките на PCT (Договор за соработка во областа на патентите) кој го администрира WIPO (Светската Организација за Интелектуална сопственост) беше поднесена од страна на Американската компанија за мобилни технологии Qualcomm. ДСП им овозможува на компании и пронаоѓачит полесен и поефикасен начин за обезбедување на правата на патент во повеќе земји. […]

International Patent System Marks Two Millionth Filing – U.S. Mobile Technology Innovator, Qualcomm, files Landmark Application

International Patent System Marks Two Millionth Filing – U.S. Mobile Technology Innovator, Qualcomm, files Landmark Application

The two millionth international patent application under WIPO’s Patent Cooperation Treaty (PCT) was filed recently by U.S.-based mobile technology company Qualcomm. The PCT makes it easier for companies and inventors to seek patent rights in multiple countries. A single international patent application under the PCT has legal effect in all 142 countries bound by the […]

The two millionth international patent application under WIPO’s Patent Cooperation Treaty (PCT) was filed recently by U.S.-based mobile technology company Qualcomm. The PCT makes it easier for companies and inventors to seek patent rights in multiple countries. A single international patent application under the PCT has legal effect in all 142 countries bound by the […]