Archive: 14 Apr 2011

Accession by the Republic of Macedonia in the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants

The Secretary-General of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) presents his compliments and has the honor to notify the deposit by the Government of the Republic of Macedonia, on April 4, 2011, of its instrument of accession to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants […]

Република Македонија Пристапи кон Меѓународната Конвенција за Заштита на Нови Растителни Сорти

Генералниот секретар на Меѓународната унија за заштита на нови растителни сорти (УПОВ) го изрази своето задоволство и со особена чест објави дека Владата на Република Македонија,на 4 април 2011 г, го депонираше инструментот за пристапување кон Меѓународната конвенција за заштита на нови растителни сорти од Декември 2, 1961 г, кој беше ревидиран во Женева на […]

Accession by the Republic of Macedonia in the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants

Accession by the Republic of Macedonia in the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants

The Secretary-General of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) presents his compliments and has the honor to notify the deposit by the Government of the Republic of Macedonia, on April 4, 2011, of its instrument of accession to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants […]

The Secretary-General of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) presents his compliments and has the honor to notify the deposit by the Government of the Republic of Macedonia, on April 4, 2011, of its instrument of accession to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants […]