Archive: 01 Apr 2011

Repulic of Macedonia ratified the amendments to the Law of Industrial Property Protection

The Parliament of the Republic of Macedonia ratified amendments to the Law on Industrial Property, which came into force on March 5, 2011 The reasonn for amending the Law on Industrial Property is that the Law on Quality of Agricultural Products now regulates Protected Designations of Origin (PDO) and Protected Geographical Indication (PGI) for agricultural […]

Македонија ги усвои измените на Законот за индустриска сопственост

Македонија ги усвои измените на Законот за индустриска сопственост

На 23 февруари 2011 година, Собранието на Република Македонија ги усвои измените и дополнувањата на Законот за индустриска сопственост, кој стапи на сила на 5 март 2011 година. Главната причина за изменување на Законот за индустриска сопственост беше донесувањето на новиот закон за квалитет на земјоделските производи кој гo регулира користењето на ознаките за потекло […]