Преглед на постапката за приговор во Турција

WIPO3Турскиот патентен завод ги обезбеди следните информации по повод брања од страна на корисници во врска со процедурата за приговор на меѓунардона регустрација на трговска марка согласно Мадридскиот протокол кога Турција е наведена земја.

Меѓународните пријави што ја наведуваат Турција се разгледуваат и примат обично во рок на 2 месеца од датумот на приемот на известувањето за меѓународна регистрација од страна на Меѓународното биро на СОИС. Од датумот на публикација на меѓународната пријава во официјалниот гласник  се дава рок од 3 месеци за подавање на приговор спрема регистрацијата на марката во Турција. Ако не се подаде приговор Турскиот патентен завод испраќа известување за обезбедување на заштита на барителот преку Меѓународното биро.

Кога има подадено приговор Патентниот завод на Турција повторно ја разгледува пријавата за регистрација на марка со оглед аргументите на приговорот. Контра аргументите од страна на барателот може да се поднесат преку локален застапник по ИС.

Кога има подадено приговор Патентниот завод на Турција издава привремен отказ за регистрација.

Кога после приговорот Патентниот завод одлучи да даде заштита повторно испраќа известување преку Меѓународното биро.

Барателите на меѓународни пријави коишто ја наведуваат Турција може да го следат статустот на пријавата преку онлајн услуга на веб страната на Патентниот завод на Турција.