Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13)

Акт ток към 25-ти януари, 2011

Внимание: Виж, които влизат в сила разпоредба, както и бележки, когато е приложимо.

Закон за марките

Т-13

Един закон, отнасящи се до търговски марки и нелоялна конкуренция

Кратко заглавие

Кратко заглавие

1. Този закон може да се цитира като Закон за търговските марки.

RS, хим. Т-10, а. 1.

ТЪЛКУВАНЕ

Определения

2. В този закон,

“Сертификатна марка” «Marque де сертифициране»

“Сертификатна марка” означава маркировка, която се използва за целите на разграничаването, или така, че да се прави разлика изделия или услуги, които са от определен стандарт по отношение на

(А) характера или качеството на изделия или услуги,

(Б) условията на труд, при които изделия са били произведени или извършени услуги,

(В) категорията на лицата, от кого изделия са били произведени или извършени услуги, или

(Г) зоната, в рамките на който изделия са били произведени или извършени услуги, от стоки или услуги, които не са от тази, определена стандарт;

“Объркващо”

«Creant де ла объркване»

“Объркващо”, когато се прилага като прилагателно на търговска марка или търговско име, означава объркване търговска марка или търговско име, чието използване ще доведе до по начина и обстоятелствата, описани в раздел 6;

“Конвенция” «Конвенция»

“Конвенция” означава Конвенцията на Съюза на Париж направена на 20 март 1883 всички поправки и изменения, направени от него преди или след 1 юли 1954 до които Канада е страна;

“Страна на произход” «плаща d’Origine»

“Страна на произход” означава:

(А) страната на Съюза, в които кандидатът за регистрация на търговска марка има към датата на заявлението реално и сериозно промишлено или търговско предприятие, или

(Б) ако кандидатът за регистрация на търговска марка, не към датата на молбата, в страна от Съюза предприятие, както е описано в параграф (а), страната на Съюза, когато той на тази дата е имал местоживеене, или

(В) ако кандидатът за регистрация на търговска марка, не е към датата на молбата, в страна от Съюза предприятие, както е описано в параграф (а) или местоживеене, както е описано в точка (б), страната на Съюза на които той е бил на тази дата гражданин или гражданин;

“Страна от Съюза” «плаща де I’Union»

“страна на Съюза” означава

(А) всяка страна, която е член на Съюза за закрила на индустриалната собственост, учредено съгласно Конвенцията, или

(Б) всеки член на СТО;

“Отличителен” «отличителен»

“Отличителен”, във връзка с търговска марка, означава, търговска марка, че всъщност разграничава изделия или услуги, във връзка с които тя се използва от собственика си от изделия или услугите на други лица или да се адаптират, така че да ги разграничава;

“Разграничаване прикритие” «Signe distinctif»

“разграничаване Guise” означава

(А) оформяне на изделия или техните опаковки, или

(Б) режим на обвивката или опаковката изделия

появата на който се използва от лице, за целите на разграничаването, или така, че да се прави разлика изделия или услуги, произведени, продадени, наети, отдадени под наем или да бъдат изпълнявани от него от тези, произведени, продадени, наети, отдадени под наем или да бъдат изпълнявани от други лица;

“Географско указание” «индикация geographique»

“Географско указание” означава, по отношение на вино или алкохол, обозначение, че

(А) идентифицира виното или духа като произхождащ от територията на държава-СТО, или от район или местност на тази територия, когато едно качество, репутация или друга характеристика на виното или духът е по същество се приписва на нейния географски произход, и

(Б), освен в случай на указание, идентифициращо вино или спиртна напитка с произход от Канада, е защитена от законите, приложими към този член на СТО;

“Собственик” «proprietaire»

“Собственик”, по отношение на сертификатна марка, означава лицето, от кого определения стандарт са били създадени;

“Пакет”

«Паркет» ОУ «COLIS»

“Опаковка” включва всеки контейнер или притежател обикновено е свързана с изделия по време на прехвърлянето на имота или притежаването на стоки в процеса на търговия;

“Лице” «Personne»

“Лице” включва всякакви законни синдикални и законно сдружение занимавал с търговия или бизнес или насърчаването него, и на административния орган за всяка страна, държава, област, община или друга организирана административна област;

“Заинтересовано лице” «Personne interessee»

“Заинтересовано лице” включва всяко лице, което е засегнато или разумно apprehends, че той може да бъде засегната от всяко вписване в регистъра, или от всяко действие или бездействие, или наблюдавано действие или бездействие, под или в противоречие с този закон, и включва главния прокурор на Канада ;

“Предписания” «prescrit»

“Предписано” средства, предписани от или съгласно нормативните актове;

“Предложеното търговско-марка” «Marque де търговия projetee»

“Предложеното търговско-марка” е марка, която се предлага да се използва от лице, за целите на разграничаването, или така, че да се прави разлика изделия или услуги, произведени, продадени, наети, отдадени под наем или да бъдат изпълнявани от него от тези, произведени, продадени, отдадени под наем, нает, или се извършва от трети лица;

“Защитено географско указание” «индикация geographique протеже»

“Защитено географско указание” означава географска индикация, че е в списъка съхраняват съгласно подраздел 11.12 (1);

“Регистър” «Registre»

“Регистър” означава регистър, воден съгласно раздел 26;

“Регистрира търговска марка” «Marque де търговия deposee»

“Регистрира търговска марка” означава търговска марка, която е на регистъра;

“Регистриран потребител” [Отм., 1993, с. 15, ал. 57]

“Регистратор” «registraire»

“Регистратор” означава секретарят на търговски марки, назначени по силата на раздел 63;

“свързани фирми” «compagnies connexes»

“Свързани дружества” означава дружества, които са членове на група от две или повече фирми, една от които, пряко или косвено, притежава или контролира по-голямата част от емитирания гласуване запасите от другите;

“Представител за обслужване” «representant излее значение»

“Представител за обслужване” означава лицето или фирмата, на име по силата на параграф 30 (ж), подточка 38 (3), точка 41 (1) (а) или подраздел 42 (1);

“Търговска марка” «Marque де търговия»

“търговска марка” означава:

(А) марка, която се използва от лице, за целите на разграничаването, или така, че да се прави разлика изделия или услуги, произведени, продадени, наети, отдадени под наем или да бъдат изпълнявани от него от тези, произведени, продадени, наети, отдадени под наем или да бъдат изпълнявани от други,

(Б) сертификатна марка,

(В) отличителния облик, или

(Г) предложение за търговска марка;

“Търговско име” «Ном търговски»

“Търговско име” означава наименованието, под което всеки бизнес се извършва, независимо дали е или не е името на корпорация, съдружие или на физическо лице;

“Използване”

«Emploi» ОУ «използване»

“Използване”, по отношение на търговска марка, е всяко използване, че съгласно член 4 се счита за използване във връзка с изделия или услуги;

“изделия”

«Marchandises»

“Изделия” включва печатни издания;

“Споразумението за СТО” «Accord сюр I’OMC»

“Споразумението за СТО” има значението, дадено на “Споразумението” дума по подраздел 2 (1) от Закона за споразумение за изпълнение на Световната търговска организация;

“Членка на СТО” «Membre де l’OMC»

“Членка на СТО” означава член на Световната търговска организация, създадена по силата на член I от Споразумението за СТО.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 2; 1993 г., в. 15, ал. 57; 1994, хим. 47, ал. 190.

Когато се счита за да бъде приета

3. А марка се счита за прието от лице, когато това лице или неговия предшественик в заглавието започнала да го използва в Канада или да направи известен в Канада, или, ако това лице или предшественикът му бе не по-рано, така че се използва или прави го познали, когато това лице или неговият предшественик е подало заявка за регистрацията му в Канада.

RS, хим. Т-10, а. 3.

Когато се счита за да се използва

4. (1) търговска марка, се счита за да се използва във връзка с изделия, ако към момента на прехвърляне на собствеността или владението на изделия, който в нормалния ход на търговията, то е маркирано върху самите изделия или върху опаковките, в които те са разпределени или е по друг начин, така че свързани с изделия, които Обявление на сдружението след това се дава на лицето, на което се прехвърля собствеността или владението.

Idem

(2) A марка се счита за да се използва във връзка с услуги, ако тя се използва или показва в изпълнението или рекламата на тези услуги.

Използвайте от износ

(3) търговска марка, която е маркирана в Канада на изделия или върху опаковките, в които те се съдържат, е, когато изделия се изнасят от Канада, смята да се използва в Канада във връзка с тези изделия.

RS, хим. Т-10, а. 4.

Когато се счита за да се направи известен

5. А марка се счита за да бъдат оповестени в Канада от лице, само ако той се използва от това лице в страна от Съюза, различни от Канада, във връзка с изделия или услуги, и

(А) изделия са разпределени във връзка с него в Канада, или

(Б) на изделия или услуги се рекламират във връзка с него в

(I) всяко печатно издание се разпространява в Канада в рамките на обичайната търговия сред потенциалните дилъри в или потребители на изделия или услуги, или

(II) радиопредавания обикновено получени в Канада от потенциални дилъри в или потребители на изделия или услуги,

и тя се превърна в добре позната в Канада поради разпределението или реклама. RS, хим. Т-10, а. 5.

Когато марка или име объркващо

6. (1) За целите на този закон, търговска марка или търговско име обърква с друга търговска марка или търговско име, ако използването само на първия споменат търговска марка или търговско име-би довело до объркване с последните цитирани търговска марка или търговско наименование ¬ по начина и обстоятелствата, описани в този раздел.

Idem

(2) Използването на търговска марка предизвиква объркване с друга марка, ако употребата на двете търговски марки в същия район, би могло да доведе до извода, че на изделия или услуги, свързани с тези търговски марки се произвеждат , продава, отдава под наем, наета или се извършва от същото лице, независимо дали или не на изделия или услуги са от един общ клас.

Idem

(3) Използването на търговска марка предизвиква объркване с търговското име, ако употребата на двете марки-търговията и името в същия район, би могло да доведе до извода, че на изделия или услуги, свързани с търговска марка, и тези, свързани с извършвана под търговското име-на-бизнеса се произвеждат, продават, отдава под наем, наета или се извършва от същото лице, независимо дали или не на изделия или услуги са от един общ клас.

Idem

(4) Употребата на търговско име причинява объркване с търговската марка и използването както на търговията, името и търговската марка в същия район, би могло да доведе до извода, че на изделия или услуги, свързани с стопанска дейност, осъществена под търговското име-и тези, свързани с търговската марка се произвеждат, продават, отдава под наем, наета или се извършва от същото лице, независимо дали или не на изделия или услуги са от един общ клас.

Какво да се счита

(5) При определяне дали търговски марки или търговски наименования са объркващи, съдът или секретаря, в зависимост от случая може да бъде, трябва да имат предвид всички обстоятелства по случая, включително

(А) присъщ отличителен характер на марка-търговия или търговски наименования, както и степента, до която те са станали известни;

(Б) продължителността на времето на-марка търговия или търговски имена са били в употреба;

(В) характера на изделия, услуги или бизнес;

(Г) естеството на търговията и

(Д) степента на сходство между марките-търговия или търговски имена в външен вид или звук или в идеите, предложени от тях.

RS, хим. Т-10, а. 6.

Нелоялната конкуренция и ЗАБРАНЕНИ MARKS

Забрани

7. Никой не може да

(А) да направите невярна или подвеждаща декларация целяща да дискредитира бизнес, изделия или услуги на конкурент;

(Б) пряко общественото внимание към своите изделия, услуги или бизнес по такъв начин, че причинява или е вероятно да доведе до объркване в Канада, по времето, когато е започнало така да се насочи вниманието към тях, между неговите изделия, услуги или бизнес и изделия, услуги или бизнес на друго;

(В) да премине на разстояние други изделия или услуги, както и за тези, разпоредени или поискано;

(Г) да се възползват, във връзка с изделия или услуги, от всякакъв вид, което е фалшиво в материален аспект и е вероятно да подведе обществеността по отношение на

(И) характер, качество, количество или състав,

(II) географския произход, или

(III) начинът на производство, производството или изпълнението на изделия или услуги, или

(Д) направи всеки друг акт или приема всякакви други бизнес практика, противоречаща на честен промишлена или търговска практика в Канада.

RS, хим. Т-10, а. 7.

Гаранция за законно използване

8. Всеки човек, който в хода на търговията прехвърля собствеността или притежанието на всякакви изделия, носещи или в опаковки, снабдени всяка търговска марка или търговско наименование ¬, освен ако преди прехвърлянето му в противен случай се посочва изрично в писмена форма, се счита за да се обоснове , на лицето, на което се прехвърля собствеността или притежаването, че търговската марка или търговското име-е била и може да бъде законно използвано във връзка с изделия.

RS, хим. Т-10, а. 8.

Забранени марки

9. (1) Никой не може да приеме във връзка със стопанска дейност, като търговска марка или друго, всяка марка, състояща се от, или поне така почти наподобяваща, че да бъде възможно да се объркат,

(А) Royal Arms, Crest или стандарт;

(Б) на ръцете или гребена на всеки член на кралското семейство;

(В) стандартите, на ръцете или герб на Негово превъзходителство генерал-губернатора;

(Г) всяка дума или символ, вероятно ще доведе до убеждението, че на изделия или услуги, във връзка с които се използват са получили, или са произведени, продадени или извършени по силата, пчелно, вицекралски или правителствен патронаж, одобрение или орган;

(Д) на ръцете, герба или знамето приет и се използва по всяко време от Канада или от област или общинска корпорация в Канада по отношение на които регистраторът е, по искане на правителството на Канада или на провинцията или общинската корпорация загрижен , като се има публично оповестяване на неговото приемане и използване;

(Е) на емблемата на Червения кръст на бяло поле, образуван чрез обръщане на федералните цветовете на Швейцария и задържани от Женевската конвенция за защита на жертвите на войната от 1949 г. като емблема и отличителния знак на медицинската служба на въоръжените сили и използван от канадски Red Cross Society, или изразът “Red Cross” или “Женева кръст”;

(Ж) на емблемата на Червения полумесец на бял фон, приети за същата цел, както е посочено в точка (е) от редица мюсюлмански страни;

(GL) третата протокол емблемата – по-известен като “Red Кристал” – посочени в член 2, параграф 2 от приложение VII към Женевските конвенции Закон и съставен от червена рамка във формата на квадрат на ръба на бял земята, приет за същата цел, както е посочено в точка (е);

(З) еквивалент знака на Червения лъв и слънце, използвани от Иран за същата цел, както е посочено в точка (е);

(Хл) на международния отличителен знак на гражданската отбрана (равностранен триъгълник син на оранжев земята), посочен в член 66, параграф 4 от приложение V към Акта за Женевските конвенции;

(I) всяко териториално или граждански флаг или всяко национални, териториални или граждански оръжия, герб или емблема, на страна от Съюза, ако на флага, ръцете, герба или емблемата са в списък, съобщени по член 6, трето от конвенцията или съгласно задълженията, произтичащи от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост, посочени в приложение 1В към Споразумението за СТО, произтичащи от този член, и от секретаря дава публичното обявяване на съобщението;

(1.1), всеки официален знак или отличителен белег показва контрол или гаранция, приети от страна на Съюза, ако знакът или отличителен белег е в списъка, съобщена по силата на член 6, трето от Конвенцията, или по силата на задълженията, произтичащи от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, посочени в приложение 1В към Споразумението за СТО, произтичащи от този член, и от секретаря дава публичното обявяване на съобщението;

(1.2) нито един национален флаг на страна от Съюза;

(1.3) всяка герб лагер, знамето или друга емблема, както и инициалите на името, на международна междуправителствена организация, ако герб лагер, знаме, герб или съкращение е в списъка, съобщена по силата на член 6, трето от Конвенцията или в съответствие с задълженията, произтичащи от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост, посочени в приложение 1В към Споразумението за СТО, произтичащи от този член, и от секретаря дава публичното обявяване на съобщението;

(К) всяко скандално, нецензурни или неморално дума или устройство;

(К) всички въпроси, които могат погрешно предполагат връзка с всяко живо лице; (л) портрета или подписването на всяко физическо лице, което живее или е починало в рамките на последните трийсет години;

(M) думите “Обединени нации” или официалния печат или емблема на Организацията на обединените нации; (н) всяка значка, герб, емблема или марка

(I), приети или използвани от някой от сили на Нейно Величество, както е определено в Закона за националната отбрана,

(II) на всеки университет, или

(III), приет и използван от всеки публичен орган, в Канада като официален знак за стоки или услуги,

по отношение на които регистраторът е, по искане на Нейно Величество, или от университета или обществен орган, в зависимост от случая може да бъде, тъй като публично оповестяване на неговото приемане и използване;

(№ 1), отпуснати никакви гербове, регистрирани или одобрени за използване от получател по силата на прерогатив правомощията на Нейно Величество като упражняват от генерал-губернатора по отношение на отпускането на гербовете, ако регистраторът е, по искане на генералния губернатор, предвид публично оповестяване на безвъзмездни средства, запис или одобрение, или

(О) името “Royal Canadian Mounted Police” или “RCMP” или всяка друга комбинация от писма, отнасящи се до Кралския канадски конна полиция, или който и да е картинно представяне на униформен техен член.

С изключение употреби

(2) Нищо в този раздел не позволява приемането, употребата или регистрацията на търговска марка или друго ¬, във връзка със стопанска дейност, от всякакви марки

(А), описано в подраздел (1) със съгласието на Нейно Величество или друг такъв човек, общество, орган или организация, както може да се счита, че са били предназначени да бъдат защитени от този раздел, или

(Б), състоящ се от, или поне така почти наподобяваща, че да бъде възможно да се объркат

(I) официален знак или отличителен знак, посочен в параграф (1) (I.1), освен по отношение на изделия, които са еднакви или подобни на изделия по отношение на които на официален знак или отличителен белег е приет, или

(II) с герб лагер, знаме, герб или съкращение, посочен в параграф (1) (т. 3), освен ако използването на марката е в състояние да подведе обществеността по отношение на връзката между потребителя и организацията.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 9, 1990, в. 14, ал. 8; 1993 г., в. 15, ал. 58; 1994, хим. 47, ал. 191; 1999 г., в. 31, ал. 209 (F), 2007, в. 26, ал. 6.

Допълнителни забрани

10. Когато някоя марка има по обикновена и добросъвестна търговска практика се възприема в Канада като за определяне на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, мястото на произход или дата на производство на всякакви изделия или услуги, никой не може да го приеме като търговско- марка във връзка с такива изделия или услуги, или други от същата обща категория или да я използват по начин, който е вероятно да подведе, нито всяко друго лице, приеме или така че използвайте всяка марка, така че почти наподобяваща тази марка, че да е възможно да бъдат объркани за тях. RS, хим. Т-10, а. 10.

Допълнителни забрани

10.1 В случаите, когато трябва, по силата на Закона за правата на растениевъдите “, да се използва наименование за обозначаване на сортовете растения, никой не може да го приеме като търговска марка във връзка с растителния сорт или друг сорт растение от същия вид или да го използвате в начин биха могли да подведат, нито всяко друго лице, приеме или така че използвайте всяка марка, така че почти наподобяваща тази деноминация, че да е възможно да бъдат объркани за тях. 1990 г., в. 20, ал. 79.

Допълнителни забрани

11. Никой не може да се използва във връзка със стопанска дейност, като търговска марка или друго, всяка марка, приета в противоречие с раздел 9 или 10 от този закон или раздел 13 или 14 от Закона за нелоялната конкуренция, глава 274 от Ревизираната устава на Канада, 1952.

RS, хим. Т-10, а. 11.

Допълнителни забрани

11.1 Никой не може да се използва във връзка със стопанска дейност, като търговска марка или друго, всяка деноминация приета в противоречие с раздел 10.1.

1990 г., в. 20, ал. 80.

Определения

11.11 В секции 11.12-11.02,

“Министър” «Ministre»

“Министър” означава член на Тайния съвет на Кралицата за Канада, определен като министър за целите на раздели 11.12-11.02;

“Отговорен орган” «autorite compétente»

“Отговорен орган” означава, по отношение на вино или алкохол, лицето, фирмата или друго лице, което, по мнението на министъра, е по причина на държавна или търговски интерес, свързан с достатъчно и добре осведомен от това вино или алкохол да бъде страна по всички производства, по отношение на възражение намира под подраздел 11.13 (1). 1994 г., в. 47, ал. 192.

Списък

11.12 (1) Има се съхранява под контрола на секретаря списък на географските указания.

Изявление на министър

(2) Когато дадено изявление от министъра, като излага по отношение на посочване на информацията, посочена в алинея (3), се публикува в Канада вестник и

(А) декларация за възражение не е подадено и връчва на отговорния орган в съответствие с подраздел 11.13 (1) и времето за подаване на декларацията за възражение е изтекъл, или

(Б) на изложението на възражения е така подава и се сервира, но тя е била оттеглена или се счита по подраздел 11.13 (6), за да са били оттеглени или тя е била отхвърлена в съответствие с подраздел 11.13 (7), или, ако обжалването е прието , то е отхвърлено съгласно окончателното решение, дадена в жалбата,

секретаря влиза посочването в списъка на географските указания съхраняват съгласно алинея (1).

Информация

(3) За целите на подраздел (2), изявлението на министъра, трябва да съдържа следната информация по отношение на индикация:

(А), че министър предлага да се въведе обозначението в списъка на географските указания съхраняват съгласно алинея (1);

(Б) че указанието идентифицира вино или че посочването идентифицира дух;

(В) на територията, или региона или местността, на територия, в която виното или духа е идентифициран като произход;

(Г) името на отговорния орган по отношение на виното или духа и адреса на главния офис на отговорния орган или място на стопанска дейност в Канада, ако има такива, и ако отговорният орган не разполага с офис или мястото на стопанска дейност в Канада, името и адреса в Канада на лице или фирма, на които може да бъде определена услуга на всеки документ или производство, по отношение на възражение или сервира със същия ефект, както ако те са били дадени на или връчен на самата отговорен орган; и

(Д) качеството, репутацията или друга характеристика на виното или дух, който, по мнението на министъра, квалифицира това указание като географско указание.

Премахване от списъка

(4) Секретарят премахнете индикация от списъка на географските указания съхраняват съгласно алинея (1) относно публикуването в Канадския официален вестник на изявление на министъра, че показанието трябва да се отстрани.

1994 г., в. 47, ал. 192.

Отчет за възражение

11.13 (1) В срок от три месеца след публикуването в Канада вестник на отчет, посочен в подраздел 11.12 (2), всяко заинтересовано лице може, при заплащане на съответна такса, подаде със секретаря, и да служи на отговорния орган в предписания начин, изложение на възражения.

Приземен

(2) Възражението може да се основава само на основание, че указанието не е географско указание.

Съдържание

(3) Декларация за възражение излага

(А) на основание на възражение в достатъчно подробности, за да се даде възможност на отговорния орган, за да отговори към него, и

(Б) адрес на седалище, което възразява, или място на стопанска дейност в Канада, ако има такива, и ако възразяващият не разполага с офис или мястото на стопанска дейност в Канада, на адреса на главния офис или мястото на стопанска дейност в чужбина, както и името и адреса в Канада на лице или фирма, на когото услуга на всеки документ, по отношение на възражението може да се направи със същия ефект, както ако то е било връчено на лицето, което възразява.

Counter изявление

(4) В срок от три месеца след изявление за възражение не е бил връчен на отговорния орган, отговорният орган може да подадете насрещно изявление със секретаря и връчи копие на лицето, което възразява по предписания начин, и ако отговорният орган не толкова подаде и служи насрещно изявление, обозначението не се вписва в списъка на географските указания.

Доказателства и слуха

(5) Както възразяващият и отговорният орган се дава възможност, по начина, предписан, да представи доказателства и да направи постъпки пред секретаря, освен ако

(А), отговорният орган не подаде и служи контра декларация в съответствие с алинея (4), или ако, в рамките на предписаните условия, отговорният орган не представи доказателства, или декларация, че отговорният орган не желае да представя доказателства; или

(Б) ако възражението е оттеглена или се счита по подраздел (6), за да са били оттеглени.

Оттегляне на възражението

(6) Възражението се счита за оттеглена, ако в предписаните обстоятелствата, възразяващият не представи доказателства или изявление, че възразяващият не желае да представи доказателства.

Решение

(7) След разглеждане на представените доказателства и представителства на възразяващият и отговорния орган, секретарят реши, че указанието не е географско указание или да отхвърли възражението, и уведомява страните за решението и причините за това решение.

1994 г., в. 47, ал. 192.

Забранява се приемането на указание за вина

11.14 (1) Никой не може да приеме във връзка със стопанска дейност, като търговска марка, или по друг начин,

(А), защитено географско указание, идентифициращо вино, по отношение на вината с произход извън територията, посочена от защитено географско указание, или

(Б) превод на всеки език на географското указание по отношение на това вино.

Забранява се използване

(2) Никой не може да се използва във връзка със стопанска дейност, като търговска марка, или по друг начин,

(А), защитено географско указание, идентифициращо вино, по отношение на вината с произход извън територията, посочена от защитеното географско указание или приети в противоречие с алинея (1), или

(Б) превод на всеки език на географското указание по отношение на това вино.

1994 г., в. 47, ал. 192.

Забранява се приемането на индикации за спиртни напитки

11.15 (1) Никой не може да приеме във връзка със стопанска дейност, като търговска марка, или по друг начин,

(А), защитено географско указание, идентифициращо дух по отношение на духа не е с произход от територията, посочена от защитено географско указание, или

(Б) превод на всеки език на географското означение по отношение на този дух.

Забранява се използване

(2) Никой не може да се използва във връзка със стопанска дейност, като търговска марка, или по друг начин,

(А), защитено географско указание, идентифициращо дух по отношение на духа не е с произход от територията, посочена от защитеното географско указание или приети в противоречие с алинея (1), или

(Б) превод на всеки език на географското означение по отношение на този дух.

1994 г., в. 47, ал. 192.

Изключение за личните имена

11.16 (1) раздели 11.14 и 11.15 не възпрепятстват дадено лице да използва в процеса на търговия името си или името на лицето, което е предшественик-в-заглавие, освен когато това наименование се използва по такъв начин, че да въведат в заблуждение, че човек обществеността.

Изключение за сравнителната реклама

(2) При условията на алинея (3), раздели 11.14 и 11.15 не пречат на човек от използване на защитено географско указание в сравнителна реклама по отношение на вино или алкохол.

Изключение не се отнася за опаковки

(3) подраздел (2) не се прилага по отношение на сравнителната реклама на етикети или опаковки, свързани с вино или алкохол.

1994 г., в. 47, ал. 192.

Ако продължите да използвате

11.17 (1) Когато Canadian е използвал защитено географско указание в непрекъснат начин във връзка с всякакъв вид бизнес или търговска дейност по отношение на стоки или услуги

(А) добросъвестно преди 15-ти април, 1994 г., Или

(Б) в продължение на най-малко десет години преди тази дата,

раздел 11.14 или 11.15, в зависимост от случая може да бъде, не се прилага за всяко продължаване или за подобна употреба от тази канадец.

Определение на “Канадски”

(2) За целите на този раздел, “Канадски” включва

(А) Канадски гражданин;

(Б) постоянно пребиваващ по смисъла на подраздел 2 (1) от Закона за имиграцията и защита на бежанците, който е бил с обичайно местопребиваване в Канада за не повече от една година след момента, в който за пръв път стана постоянно пребиваващ може да кандидатства за канадски гражданство; и

(В) предприятие, което извършва стопанска дейност в Канада.

1994 г., в. 47, ал. 192; 2001 г., в. 27, ал. 271.

Изключение за неизползване

11.18 (1) Независимо от разпоредбите на точки 11.14 и 11.15 и в параграфи 12 (1) (ж) и (з), нищо във всяко от тези разпоредби не позволява приемането, употребата или регистрацията на търговска марка, или по друг начин, във връзка със стопанска дейност, на защитено географско указание, идентифициращо вино или алкохол, ако показанието е престанал да бъде защитена от законите, приложими за член на СТО, за които обозначението е защитена, или вече не се използва в тази държава.

Изключения за обичайните имена

(2) Независимо от разпоредбите на точки 11.14 и 11.15 и в параграфи 12 (1) (ж) и (з), нищо във всяко от тези разпоредби не позволява приемането, употребата или регистрацията на търговска марка, или по друг начин, във връзка със стопанска дейност, на индикация по отношение на вино или алкохол

(А), който е идентичен със срок обичайни в общия език в Канада, като общо име за вино или алкохол, в зависимост от случая може да бъде, или

(Б), която е идентична с обичайно наименование на сорт грозде, съществуващи в Канада на или преди датата, на която влиза в сила на споразумението.

Изключение за генерични наименования на вина

(3) Независимо от разпоредбите на точки 11.14 и 11.15 и в параграфи 12 (1) (ж) и (з), нищо във всяко от тези разпоредби не позволява приемането, употребата или регистрацията на търговска марка, или по друг начин, във връзка със стопанска дейност, на следните означения по отношение на вината:

(А) Champagne;

(Б) Port;

(В) Porto;

(Г) Sherry;

(Д) Chablis.

(Е) до (V) [отменен, SOR/2004-85]

Изключение за генерични наименования на спиртни напитки

(4) Независимо от разпоредбите на точки 11.14 и 11.15 и в параграфи 12 (1) (ж) и (з), нищо във всяко от тези разпоредби не позволява приемането, употребата или регистрацията на търговска марка, или по друг начин, във връзка със стопанска дейност, на следните означения по отношение на спиртни напитки:

(А) [отменен, SOR/2004-85]

(Б) Marc;

(В) [отменен, SOR/2004-85]

(Г) Самбука;

(Д) Женева Gin;

(Е) Genièvre;

(Ж) Hollands Gin;

(З) London Gin;

(I) Schnapps;

(К) малцово уиски; (к) Eau-де-VIE; (л) Bitters; (m) Мастика; (п) Curacao, и (о) Curagao.

Губернатор в изменение Съвета

(5) Управителят на Съвета може със заповед да изменя алинея (3) или (4), като добавите към него или изтриване на него индикация по отношение на вино или алкохол, в зависимост от случая може да бъде.

1994 г., в. 47, ал. 192; SOR/2004-85.

Изключение за неуспех да обжалва

11.19 (1) раздели 11.14 и 11.15 не се прилагат за приемането или използването на търговска марка, от лице, ако не се предприемат процедури за прилагането на тези раздели, по отношение на употребата на това лице или приемане на търговската марка в рамките на пет години след използване на търговската марка от това лице или на това лице предшественик-в-заглавието е станала известна в Канада или търговската марка е била регистрирана от това лице в Канада, освен ако се установи, че това лице или на това лице предшественик-в -заглавие използвано за първи път или са приети на марка със съзнанието, че такава употреба или осиновяване е в противоречие с чл 11.14 или 11.15, в зависимост от случая може да бъде.

Idem

(2) В производството по спазване на регистрирана търговска марка, започнало след изтичането на пет години от по-ранната от датата на регистрацията на търговската марка в Канада, както и датата, на която употребата на търговската марка на лицето, подало заявление за регистрация на търговската марка или наименованието на предшественика-в-този човек е станал известна в Канада, регистрацията не се заличава или изменя, или държани за недействителна въз основа на параграф 12 (1) (г) или (з) освен ако се установи, че лицето, подало заявката за регистрация на марка на търговия ¬ го направи със съзнанието, че търговската марка е била изцяло или частично защитено географско указание.

1994 г., в. 47, ал. 192.

Преходен

11.2 Независимо раздели 11.14 и 11.15 и в параграфи 12 (1) (ж) и (з), когато едно лице трябва добросъвестно

(А) е подал заявление в съответствие с раздел 30 за, или обезпечени регистрацията на, търговска марка, която е идентична или подобна на географско означение по отношение на вино или алкохол защитени от законите, приложими за член на СТО, или

(Б) придобити права върху търговска марка, по отношение на такова вино или алкохол, чрез използване, преди по-късната от датата, на която тази точка да влезе в сила и на датата, на който защитата по отношение на виното или духа на законите приложимо за тази държава започва, нищо във всяко от тези разпоредби не позволява приемането, употребата или регистрацията на тази марка от това лице.

1994 г., в. 47, ал. 192.

Може да бъде регистрирана търговски марки

Когато марка на регистриране

12. (1) При спазване на точка 13, с търговска марка, подлежи на регистрация, ако не е

(А) една дума, която е преди всичко само името или фамилията на лице, което живее или е починало в рамките на последните трийсет години;

(Б) дали е изобразено, писмено или звучеше, било ясно описателен или измамно misdescriptive на английски или френски език на характера или качеството на изделия или услуги, във връзка с които се използват или са предложени, за да бъде използвана или на условията на или заетите в производството им или от мястото им на произход лица;

(В) името на всеки език на някоя от изделия или услуги, във връзка с които тя се използва или се предлага да бъдат използвани;

(Г) объркващо с регистрирана търговска марка;

(Д) маркировка, на която приемането е забранено от раздел 9 или 10;

(Е) наименование, чието приемане е забранено от точка 10.1;

(Г) изцяло или отчасти защитено географско указание, в които търговската марка е да бъдат регистрирани във връзка с вината с произход извън територията, посочено от географското указание;

(З) изцяло или отчасти защитено географско указание, когато търговската марка трябва да бъде регистрирана в сдружение с дух не е с произход в една територия, посочено от географското указание; и

(I), предмет на подраздел 3 (три) и параграф 3 (4) (а) от Закона за олимпийски и параолимпийски Marks, марка за чието приемане е забранено от подраздел 3 (1) от същия закон.

Idem

(2) марка, която не може да бъде регистриран по силата на параграф (1) (а) или (б) може да бъде регистриран, ако е бил толкова използван в Канада от кандидата или от предшественика си в заглавието, като да са се превърнали в отличителен дата на подаване на заявление за регистрацията му.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 12; 1990 г., в. 20, ал. 81; 1993 г., в. 15, ал. 59 (F); 1994, хим. 47, ал. 193; 2007, хим. 25, ал. 14.

Когато се прави разлика образи на регистриране

13. (1) отличителен облик е регистриране само ако

(А) той е бил толкова използван в Канада от кандидата или от предшественика си в заглавието, като да са се превърнали в отличителен към датата на подаване на заявление за регистрацията му; и

(Б) за изключителна употреба от кандидата на отличителния прикритието във връзка с изделия или услуги, с които тя е била използвана най-вероятно няма неоснователно да ограничи развитието на всяко изкуство или индустрия.

Ефект на регистрация

(2) Никой не регистрацията на отличителен вид пречи на използването на всяка утилитарна функция, въплътена в отличителния прикритието.

Не да се ограничи изкуство или индустрия

(3) Регистрацията на отличителен облик могат да бъдат заличени от Федералния съд по молба на всяко заинтересовано лице, ако Съдът реши, че регистрацията е станала вероятно неразумно да се ограничи развитието на всяко изкуство или индустрия.

RS, хим. Т-10, а. 13; RS, хим. 10 (2 Supp.), А. 64.

Регистрация на търговски марки, регистрирани в чужбина

14. (1) Независимо от разпоредбите на член 12, търговска марка, че заявителят или предшественик на жалбоподателя в заглавието е причинило да бъдат надлежно регистрирани в или за страната на произход на кандидата да бъде регистриран, ако в Канада,

(А) не се объркват с регистрирана търговска марка;

(Б) не е лишена от отличителен характер, като се вземат предвид всички обстоятелства по случая, включително продължителността на времето, през което тя е била използвана във всяка страна;

(В) не е в противоречие с добрите нрави или обществения ред или от такова естество, че да заблудят обществеността, или

(Г) не е търговска марка на която приемането е забранено от раздел 9 или 10. Търговски марки, разглеждани като регистрирани в чужбина

(2) марка, която се различава от търговската марка, регистрирана в страната на произход само по елементи, които не променят отличителния характер или да засягат неговата идентичност във формата, при които тя е била регистрирана в страната на произход, трябва да се разглежда за целите на подраздел (1), тъй като така регистрира търговската марка. RS, 1985, хим. Т-13, а. 14; 1994, хим. 47, ал. 194.

Регистрация на объркващи марки

15. (1) Независимо от разпоредбите на член 12 или 14, объркващи търговски марки са регистрирани като марки, ако кандидатът е собственик на всички тези търговски марки, които трябва да бъдат известни като свързаните с тях търговски марки.

Рекорд

(2) От регистрирането на всяка търговска марка, свързана с всяка друга регистрирана търговска марка, бележка на регистрацията на всяка марка се прави в регистъра на регистрацията на другия марка.

Изменение

(3) Не изменение на регистъра записа всяка промяна в собствеността или в името или адреса на собственика на всеки един от групата на свързаните с тях търговски марки се извършва, освен ако секретаря е убеден, че подобна промяна е настъпила по отношение на всички търговски марки на групировката, както и съответните вписвания се правят едновременно по отношение на всички тези търговски марки.

RS, хим. Т-10, а. 15.

Лицата, имащи право на регистрация на търговските марки

Регистрация на търговски марки, използвани или станала известна в Канада

16. (1) Всеки кандидат, който е подал заявление в съответствие с раздел 30 за регистрация на търговска марка, която е регистриран и че той или неговият предшественик в заглавието е използван в Канада или станала известна в Канада във връзка с изделия или услуги, има право , при спазване на точка 38, за да се осигури нейната регистрация по отношение на тези стоки или услуги, освен ако към датата, на която той или неговият предшественик в дял първи, така че се използва или го направи известен, че е объркващо с

(А) търговска марка, която е била използвана преди това в Канада или станала известна в Канада от всяко друго лице;

(Б) търговска марка, по отношение на които е подадено заявление за регистрация, е бил преди това е депозиран в Канада от всяко друго лице, или

(В) търговско име, които са били използвани преди това в Канада от всяко друго лице. Marks регистрирано и се използва в чужбина

(2) Всеки заявител, който е подал заявление в съответствие с раздел 30 за регистрация на търговска марка, която е регистриран и че жалбоподателят или предшественик на жалбоподателя в заглавието е надлежно регистрирано, или в страната на произход на кандидата и има използва във връзка с изделия или услуги, има право, предмет на точка 38, за да се осигури нейната регистрация по отношение на изделия или услуги, във връзка с които тя е регистрирана в тази страна и е бил използван, освен ако към датата на подаване на заявката в съответствие с раздел 30 се объркват с

(А) търговска марка, която е била използвана преди това в Канада или станала известна в Канада от всяко друго лице;

(Б) търговска марка, по отношение на които е подадено заявление за регистрация, е бил преди това е депозиран в Канада от всяко друго лице, или

(В) търговско име, които са били използвани преди това в Канада от всяко друго лице. Предложени марки

(3) Всеки кандидат, който е подал заявление в съответствие с раздел 30 за регистрация на предложената търговска марка, която е регистриран, има право, при спазване на раздели 38 и 40, за да се осигури нейната регистрация по отношение на изделия или услуги, посочени в приложение, освен ако към датата на подаване на заявката е объркващо с

(А) търговска марка, която е била използвана преди това в Канада или станала известна в Канада от всяко друго лице;

(Б) търговска марка, по отношение на които е подадено заявление за регистрация, е бил преди това е депозиран в Канада от всяко друго лице, или

(В) търговско име, които са били използвани преди това в Канада от всяко друго лице.

Когато заявление за объркващо марки в очакване

(4) Правото на кандидата да осигури регистрация на регистриране на търговска марка не се влияе от предишното подаване на заявление за регистрация на объркващо марка от друго лице, освен ако заявката за регистрация на марка объркващо е висящо към датата на обявяване на искането на жалбоподателя в съответствие с раздел 37.

Предишна ползване или да изложат

(5) Правото на кандидата да осигури регистрация на регистриране на търговска марка не се влияе от предишния използването или да изложат на объркващо търговска марка или търговско име от друг човек, ако объркващо търговска марка или търговско- име е изоставен към датата на обявяване на искането на жалбоподателя в съответствие с раздел 37.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 16; 1994, хим. 47, ал. 195.

ВАЛИДНОСТ И ЕФЕКТ НА РЕГИСТРАЦИЯ

Ефект на регистрация във връзка с предишна употреба и т.н.

17. (1) Заявлението за регистрация на търговска марка, която е била обявена в съответствие с член 37, се отказва и не подлежат на регистрация на марка се заличава или изменя или недействителна на основание на всяка предишна употреба, или да изложат на объркващо търговска марка или търговско име от лице, различно от заявителя за тази регистрация или предшественика му в длъжност, с изключение по искане на това друго лице или на неговия правоприемник, и тежестта, която се намира на друго лице, или негов наследник да се установи, че той не се е отказал от объркващо марка или търговско име-към датата на обявяване на искането на жалбоподателя.

При регистрация неоспорима

(2) В рамките на производство, започнало след изтичането на пет години от датата на регистрация на търговска марка, или от 1 юли 1954 г., която от двете дати е по-късна, не подлежат на регистрация се заличава или изменя или недействителна на основание на предходната използва или прави известен, посочена в алинея (1), освен ако се установи, че лицето, което прие регистрирана търговска марка в Канада направих така с познания на предишната ползване или да изложат. RS, хим. Т-10, а. 17.

При регистрация за недействителна

18. (1) Регистрацията на търговска марка е невалиден, ако

(А) търговската марка не е регистриран към датата на регистрация,

(Б) търговската марка няма отличителен характер на производството по време привеждане на валидността на регистрацията под въпрос са започнали, или

(В) търговската марка е бил изоставен,

и при спазване на точка 17, е невалиден, ако кандидатът за регистрация не е имало право да задържат регистрацията.

Изключение

(2) Никой не регистрацията на търговска марка, която е била толкова използван в Канада от регистранта или предшественика си в заглавието, като да са се превърнали в отличителен към датата на регистрация се проведе невалиден единствено на основание, че доказателства за наличието на отличителен характер не е бил подаде до компетентния орган или трибунал, преди отпускането на регистрацията. RS, хим. Т-10, а. 18.

Права, предоставени чрез регистрация

19. При спазване на точки 21, 32 и 67, регистрацията на търговска марка, по отношение на каквито и да било стоки или услуги, освен ако не е доказано, че е невалиден, дава на собственика на търговията ¬ марка на изключителното право за използване в целия Канада на търговията -марка по отношение на тези изделия или услуги.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 19; 1993 г., в. 15, ал. 60.

Нарушение

20. (1) Правото на собственика на регистрирана търговска марка на нейната изключителна употреба се счита за нарушено от едно лице няма право на използването му по този закон, който продава, разпространява или рекламира стоки или услуги във връзка с объркващо търговия -марка или търговско име, но не и за регистрация на търговска марка не позволява на дадено лице да направи

(А) всяка добросъвестна употреба на личната му име като търговско име, или

(Б) всяка добросъвестна употреба, различни от като търговска марка,

(I) на географското наименование на мястото му на стопанска дейност, или

(II) на всяко точно описание на характера или качеството на стоката си или услуги,

по такъв начин, че не е вероятно да има ефекта на обезценява стойността на репутацията се свързва с търговската марка.

Изключение

(2) Никой не регистрацията на търговска марка не позволява на човек от начина на използване на всяко от означенията, посочени в подраздел 11.18 (3) във връзка с вино, или към някоя от указания, посочени в подраздел 11.18 (4) във връзка с дух. RS, 1985, хим. Т-13, а. 20; 1994, хим. 47, ал. 196.

Едновременната употреба на объркващи марки

21. (1) В случаите, в производство по спазване на регистрирана търговска марка, чиято регистрация се ползва от защитата на подраздел 17 (2), тя е направена, за да се появи на Федералния съд, че една от страните в производството, различни от регистрираният собственик на търговската марка, имаше добросъвестно използва объркващо търговия ¬ марка или търговско име в Канада преди датата на подаване на заявлението за регистрация, и Съдът счита, че това не е в противоречие с обществения интерес че продължаващото използване на объркваща марка или търговско име-следва да бъде разрешено в определена териториална площ едновременно с използването на регистрирана търговска марка, Първоинстанционният съд може, в съответствие с такива условия, каквито сметне за просто, за да може другата страна може да продължи да използва търговската марка или търговското име на объркващо в тази зона с адекватна определено разлика от регистрираната търговска марка.

Регистрация на ред

(2) Правата, предоставени по ред, направена съгласно алинея (1) да влязат в сила само ако в срок от три месеца от датата на неговото, другата страна прави заявка до секретаря да го впишат в регистъра във връзка с регистрацията на регистрирани търговски -марка. RS, хим. Т-10, а. 21; RS, хим. 10 (2 Supp.), А. 64.

Амортизация на репутация

22. (1) Никой не може да се използва търговската марка, регистрирана от друго лице, по начин, който е вероятно да има ефекта на обезценява стойността на репутацията към което прилага.

Действие по отношение на тях

(2) При всички действия по отношение на използване на търговска марка противоречи на алинея (1), съдът може да откаже да разпореди възстановяването на щети или печалби и може да позволи на ответника да продължат да продават стоки, маркирани с търговската марки, които са били в негово притежание или под негов контрол в обявлението време му е предадено, че собственик на регистрираната марка се оплака от използването на търговската марка. RS, хим. Т-10, а. 22.

Сертификатните марки

Регистрация на марка за сертифициране

23. (1) A сертификатна марка може да бъде приета и регистрирана само от лице, което не се занимава с производството, продажбата, отдаването под наем или наемането на стоки или извършване на услуги, като например тези, във връзка с което се използва марка за сертифициране.

Licence

(2) Собственикът на сертификатна марка може да лицензира други да използват марката във връзка с изделия или услуги, които отговарят на определения стандарт, както и използването на марката съответно се счита за да се ползвате от него от страна на собственика.

Неразрешените

(3) Собственикът на регистриран сертификатна марка може да се предотврати нейното използване от нелицензирани лица или във връзка с каквито и да било стоки или услуги, по отношение на които марката е регистрирана, но към които разрешителното не се простират.

Действията на неперсонифицирано тяло

(4) Когато собственикът на регистрирано сертификатна марка е неперсонифицирано тялото, всяко действие или процедура, за да се предотврати неразрешено използване на марката може да бъде предявен от всеки член на този орган от името на себе си и всички останали техни членове. RS, хим. Т-10, а. 23.

Регистрацията на търговска марка объркващо с сертификатна марка

24. Със съгласието на собственика на сертификатна марка, търговска марка объркващо с марка за сертифициране би могла, ако проявява подходяща разлика, да бъде регистрирано от друго лице, за да покаже, че на изделия или услуги, във връзка с които се използват имат били произведени, продадени, отдадени под наем, отдава под наем, или се извършва от него, тъй като едно от лицата, които имат право да използват марката за сертифициране, но регистрацията му ще бъдат заличени от Регистъра за оттегляне по всяко време на съгласието на собственика на марка за сертифициране или при прекратяването на регистрацията на марка за сертифициране.

RS, хим. Т-10, а. 24.

Описателна сертификатна марка

25. Марка A сертифициране описателен на мястото на произход на стоката или услуги, а не объркващо с всяка регистрирана търговска марка, подлежи на регистрация, ако заявителят е административен орган на дадена страна, държава, област или община включително или представляващи част от района, посочен от марки, или е търговска асоциация, имаща офис или представител в тази област, но собственика на марка, регистрирана по силата на настоящия раздел, разрешават използването на марката във връзка с всякакви стоки или услуги, произведени или извършени в района на който марката е описателна.

RS, хим. Т-10, а. 25.

РЕГИСТЪР НА търговски марки

Регистрирам

26. (1) Не се води под надзора на секретаря

(А) регистър на марките и на трансфери, опровержения, изменения, решенията и определенията, отнасящи се до всяка регистрирана търговска марка; и

(Б) регистъра на регистрираните потребители, които се изисква да се държат по този подраздел, както го прочете непосредствено преди раздел 61 от Закона за интелектуална собственост Закон Подобряване влезе в сила.

Информация, която да бъде показана

(2) В регистъра, посочен в параграф (1) (а), показва, с позоваване на всяка регистрирана марка, следното:

(А) датата на регистрация;

(Б) резюме на заявлението за регистрация;

(В) обобщение на всички документи, депозирани при прилагането или впоследствие към нея и засягащи правата върху търговската марка;

(г) подробности за всяко подновяване;

(Д) данни за всяка промяна на име и адрес; и

(Е) такива други данни, като този закон или на подзаконовите актове изискват да бъдат вписани в него. RS, 1985, хим. Т-13, а. 26; 1993 г., в. 15, ал. 61.

Регистъра по Закона за Нелоялна конкуренция

27. (1) В регистъра, воден съгласно Закона за нелоялната конкуренция, глава 274 от Ревизираната устава на Канада, 1952 г., е част от регистъра, воден в съответствие с този закон и при спазване на подраздел 44 (2), не по вписване в него, ако правилно се прави съгласно закона в сила към момента тя е направена, е предмет на се заличава или изменя, само защото може да не е правилно са били направени в съответствие с този закон.

Търговски марки, регистрирани преди Акт Нелоялна конкуренция

Търговски марки на регистъра на 1 Сеп 1932, се разглеждат като марки на дизайна или словни марки, както е определено в Закона за нелоялната конкуренция, глава 274 от Ревизираната устава на Канада, 1952 г., в съответствие със следните правила:

(А) всяка търговска марка, състояща се само от думи или цифри, или и двете, без никаква индикация на специална форма или външен вид, се счита за словна марка;

(Б) всяка друга марка, състояща се само от думи или цифри, или и двете, се счита за словна марка, ако към датата на нейната регистрация думите или числата или и двете ще са на регистриране независимо от всякакво определено специална форма или външен вид и , също се счита за дизайн марка за четене на въпрос за представяне на специална форма или външния вид определено;

(В) всяка търговска марка, включително думи или цифри, или и двете в комбинация с други функции, се считат

(И) да бъде марка за дизайн, функции, описани в заявлението за тях, но без никакво значение се отдава на думите или числата, и

(II), за да бъде словна марка, ако и доколкото това би към датата на регистрация, са регистриране независимо от всякакво определено форма или вид и без да се комбинира с всяка друга функция, и

(Г) всяка друга марка, се счита за знак за дизайн, функции, описани в заявлението за тях.

Търговски марки, регистрирани по Закона за Нелоялна конкуренция

Търговски марки, регистрирани по Закона за нелоялната конкуренция, глава 274 от Ревизираната устава на Канада, 1952 г., в съответствие с регистрацията им, продължават да бъдат третирани като марка на дизайна или словни марки, както е дефинирано в Закона.

RS, хим. Т-10, а. 26. Индекси

28. (1) Не се води под надзора на секретаря

(А) индекс на регистрирани търговски марки;

(Б) индекс на търговските марки по отношение на които заявления за регистрация са висящи;

(В) индекс на приложения, които са били изоставени или отхвърлени;

(Г) индекс на имената на собствениците на регистрирани търговски марки;

(Д) индекс на имената на кандидатите за регистрация на търговски марки;

(Е) списък на агентите на търговска марка; и

(Ж) индекс на имената на регистрираните потребители, които се изисква да се държат по този подраздел, както е написан непосредствено преди раздел 61 от Закона Закон Подобряване на интелектуална собственост влезе в сила.

Списък на агентите на търговска марка

(2) Списъкът на агентите търговска марка трябва да включва имената на всички физически лица и фирми, които имат право да представляват кандидати при представянето и преследване на заявки за регистрация на търговска марка или в друг бизнес пред Службата на търговски марки.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 28; 1993 г., в. 15, ал. 62.

Инспекция

29. (1) При условията на алинея (2), регистрите, документите, на която в него се основават на записи, всички заявления, включително и тези, изоставени, индексите, списъкът на агентите търговска марка и в списъка на географските указания, съхранявани в съответствие с подраздел 11.12 (1) трябва да бъде отворена за публична проверка в работно време, както и секретарят, при поискване и срещу заплащане на съответна такса, да представи заверено копие от регистратора на всяко вписване в регистрите, индекси или списъците, или на който и да е на тези документи или приложения.

Регистър на регистрираните потребители

(2) Разкриването на документи, на които вписванията в регистъра трябва да се държи в съответствие с параграф 26 (1) (б) са основани, е предмет на разпоредбите на подраздел 50 (6), като се чете непосредствено преди раздел 61 на интелектуалеца Property Act Закон Подобряване влезе в сила.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 29; 1993 г., в. 15, ал. 63; 1994, хим. 47, ал. 197.

Заявления за регистрация на търговски марки

Съдържание на молбата

30. Кандидатът за регистрация на марка се подава със секретаря заявление, съдържащо

(А) декларация, в обикновени търговски гледна точка на специфичните изделия или услуги във връзка с който марката е била или е предложено да бъдат използвани;

(Б) в случай на търговска марка, която е била използвана в Канада, датата, от която кандидатът или име на неговите предшественици в заглавието, ако има такива, са така използват търговската марка във връзка с всяка една от общите класове на изделия или услуги, описани в заявлението;

(В) в случай на търговска марка, която не е била използвана в Канада, но е станала известна в Канада, на името на една страна от Съюза, в които тя е била използвана от заявителя или име на неговите предшественици в заглавието, ако такива, както и датата, от и за начина, по който заявителят или именувани предшественици в заглавието са оповестили, в Канада във връзка с всяка една от общите класовете изделия или услуги, описани в заявлението;

(Г) в случай на търговска марка, която е предмет, в или за друга страна от Съюза на регистрация или заявление за регистрация от страна на кандидата или на име предшественик на жалбоподателя в заглавието на която жалбоподателят основава правото на жалбоподателя да регистрация, подробности по заявка или регистрация, и ако е марка търговията ¬ нито са били използвани в Канада, нито оповестяват в Канада, името на страната, в които търговската марка е била използвана от заявителя или име предшественик на жалбоподателя в заглавието, ако има такива, във връзка с всяка една от общите класове на стоки или услуги, описани в приложението;

(Д) в случай на предложено търговско-марка, декларация, че кандидатът, от само себе си или чрез лицензиант, или от само себе си и чрез лицензиант, възнамерява да използва търговската марка в Канада;

(Е) в случай на сертификатна марка, данни за определеното стандартно, че използването на марката е предназначен да покаже, и декларация, че кандидатът не се занимава с производството, продажбата, отдаването под наем или наемането на стоки или изпълнението на услуги, като например тези, във връзка с които се използва марката на сертифициране;

(Г) адрес на седалище на заявителя или място на стопанска дейност в Канада, ако има такива, и ако кандидатът няма офис или мястото на стопанска дейност в Канада, на адреса на основното си офис или място на стопанска дейност в чужбина, както и името и адреса в Канада

на лице или фирма, на които може да бъде изпратено предизвестие по отношение на заявката или регистрацията, и върху които може да се предостави или сервира със същия ефект обслужване на всички производства по отношение на заявката или регистрацията, както ако те са били дадени, за да или връчен на заявителя или се регистранта;

(З) освен ако заявката е за регистрация само на една дума или думи, които не са показани в специална форма, рисунка на марка търговия и като брой на точни изображения на търговската марка, която може да се предписва, и

(I) декларация, че кандидатът е убеден, че той има право да използва търговската марка в Канада във връзка с изделия или услуги, описани в заявлението.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 30; 1993 г., в. 15, ал. 64; 1994, хим. 47, ал. 198.

Заявленията на базата на регистрация в чужбина

31. (1) Кандидатът, чието право на регистрация на марка се основава на регистрацията на търговската марка в друга страна от Съюза, преди датата на обявяване на неговата молба в съответствие с член 37, да представи копие от регистрацията, заверено от офиса, в който е направена, заедно с негов превод на английски или френски език, ако тя е на друг език, и като други доказателства, като секретаря може да изисква да се установи напълно правото си на регистрация по този закон.

Доказателства, изисквано в определени случаи

(2) Кандидатът, чиято търговска марка е бил надлежно регистриран в страната си на произход и който твърди, че търговската марка е регистриран в съответствие с параграф 14 (и) (б) трябва да представи тези доказателства, тъй като секретарят може да изиска чрез клетвена декларация или законово декларация за установяване на обстоятелствата, на които той се позовава, включително продължителността на времето, през което търговската марка е била използвана във всяка страна. RS, хим. Т-10, а. 30.

Допълнителна информация в някои случаи

32. (1) Кандидат, който твърди, че неговата марка е регистриран съгласно подраздел 12 (2) или точка 13 се предоставя на регистратора доказателства чрез клетвена декларация или законово декларация за установяване на степента, до която и времето, през което търговската марка е бил използван в Канада и с всяко друго доказателство, че секретарят могат да изискват в подкрепа на твърдението.

Регистрация за да бъде ограничен

(2) Секретарят, като взе предвид представените доказателства, се ограничи регистрацията на изделия или услуги, във връзка с които се показват на марка, че са били толкова са свикнали, че да са се превърнали в отличителен и до определената териториална област, в Канада в който е показан на марка, че са станали отличителен.

RS, хим. Т-10, а. 31.

Заявления от синдикати и т.н.

33. Всеки синдикат или търговска асоциация, която се прилага за регистрация на търговска марка, може да се изисква да представи задоволително доказателство, че съществуването му не е в противоречие със законите на страната, в която се намира неговото седалище.

RS, хим. Т-10, а. 32.

Дата на подаване на заявлението в чужбина се счита датата на подаване на заявлението в Канада

34. (1) При подаване на заявление за регистрация на търговска марка е била направена в или за една страна от Съюза, различни от Канада и заявление впоследствие се прави в Канада за регистрация за използване във връзка с един и същи вид на стоката или услуги на същата или по същество същата марка от същия заявител или наследник на жалбоподателя в заглавието, датата на подаване на заявката или за друга страна, се счита за дата на подаване на заявлението в Канада, и заявителят има право на предимство в Канада съответно независимо от всякаква намеса използване в Канада или да изложат в Канада или всеки участващ заявка или регистрация, ако

(А) прилагането в Канада, включват или са придружени с декларация за определяне на датата, на която и страна на Съюза, в които или за които най-ранния заявката е подадена за регистрация на същата или по същество същата търговска марка ¬ за ползване във връзка с един и същи вид на изделия или услуги, е подадена в срок от шест месеца след тази дата, която не трябва да бъде удължен период от време;

(Б) на заявителя или, ако заявителят е цесионер, предшественик на жалбоподателя в заглавие от кого по-ранна заявка е подадена в или за една страна от Съюза е към датата на заявлението на гражданин или гражданин на или постоянно местожителство в тази страна, или е имал в нея реална и ефективна промишлена или търговска дейност; и

(В) заявителят представи, в съответствие с всяко искане съгласно подраздели (2) и (3), доказателства, необходими за установяване на напълно правото на жалбоподателя да приоритет.

Искания за доказателства

(2) Секретарят може да поиска доказателствата, преди деня, в който заявлението е разрешено в съответствие с раздел 39.

Как и кога трябва да се представят доказателства

(3) Секретарят може да посочи в искането за начина, по който трябва да се представят доказателства и срокът, в който тя трябва да бъде обзаведен.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 34; 1992, хим. 1, ал. 133; 1993 г., в. 15, ал. 65; 1994, хим. 47, ал. 199. Опровержение

35. Секретарят може да изиска кандидатът за регистрация на търговска марка, да се отказваме от правото на изключително ползване с изключение на търговската марка на тази част от търговската марка като не е независимо регистриран, но предупреждението не засяга или не нарушава по права на кандидата съществуващите тогава или по-късно, възникващи в Отказ от въпроса, нито засяга отказ от отговорност или да повлияе на правото на жалбоподателя на регистрация на последваща молба, ако Отказ въпросът е след това станала отличителна на изделия или услуги на жалбоподателя.

RS, хим. Т-10, а. 34. Изоставяне

36. Когато в становището на секретаря, кандидатът е в забава в преследването на заявка, подадена по силата на този закон или всяко действие, свързано с търговски марки в сила преди г. до 1 юли 1954 г., секретарят може, след като е уведомила всички Кандидатът на неизпълнението, лечение на заявлението, както е изоставена, освен ако неизпълнението е отстранено в рамките на срока, посочен в обявлението.

RS, хим. Т-10, а. 35.

Когато заявления трябва да бъдат отказани

37. (1) Секретарят отказва заявление за регистрация на търговска марка ¬ ако той е убеден, че

(А) заявлението не отговаря на изискванията на раздел 30,

(Б) търговската марка не е регистриран, или

(В) кандидатът не е лицето, имащо право на регистрация на търговската марка, защото това обърква с друга марка за регистрация на които е подадено заявление е висящо,

и където секретаря не е толкова доволен, той трябва да предизвиква към заявлението да бъдат рекламирани по начина, предписан.

Бележка за кандидатстващите

(2) Секретарят не може да откаже всяко заявление, без първо да уведоми заявителя за възраженията си към него и неговите основания за тези възражения, и като предостави на заявителя възможност адекватно да се отговори на тези възражения.

Съмнителни случаи

(3) В случаите, когато секретарят, по причина на регистрирана търговска марка, е под съмнение дали търговската марка в заявката се претендира да бъде регистриран, той, с препоръчано писмо, да уведомят собственика на регистрираната търговска марка на рекламата на заявлението.

RS, хим. Т-10, а. 36.

Изявление на опозицията

38. (1) В срок от два месеца след рекламата на заявление за регистрация на търговска марка, всяко лице може, при заплащане на съответна такса, да подаде възражение до секретаря.

Основание

В изявление на противопоставяне може да се основава на някое от следните основания:

(А), че заявлението не отговаря на изискванията на раздел 30;

(Б), че търговската марка не е регистриран;

(В) че кандидатът не е лицето, имащо право на регистрация на марка, или

(Г), че търговската марка няма отличителен характер.

Съдържание

(3) Възражение, излага

(А) на основание на опозицията в достатъчно подробно, за да даде възможност на кандидата да отговори към него, и

(Б) адреса на главния офис на противника или място на стопанска дейност в Канада, ако има такива, и ако противникът не разполага с офис или мястото на стопанска дейност в Канада, на адреса на основното си офис или място на стопанска дейност в чужбина, както и името и адреса в Канада на лице или фирма, на когото услуга на всеки документ, по отношение на възражението може да се направи със същия ефект, както ако той е бил връчен на себе си противника.

Несериозни опозиция

(4) Ако секретарят счита, че опозицията не поражда съществен въпрос за решение, той трябва да го отхвърли и да уведомява за решението си да се противника.

Съществен проблем

(5) Ако секретарят счита, че опозицията повдига значителен въпрос за решение, той трябва да изпрати копие от възражението на жалбоподателя.

Counter изявление

(6) Заявителят трябва да подадете насрещно изявление със секретаря и връчи копие на противника по предписания начин и в рамките на предписания срок, след като копие от възражението е бил връчен на жалбоподателя.

Доказателства и слуха

(7) Както противника и на заявителя се дава възможност, по предписания начин, да представя доказателства и да направи постъпки пред секретаря, освен ако

(А), че възражението е оттеглена или се счита по подраздел (7.1), за да са били оттеглени, или

(Б) заявлението се счита за изоставена или по подраздел (7.2), за да са били изоставени.

Отнемане на опозицията

(7.1) Възражението се счита за оттеглена, ако в предписаните обстоятелствата, противникът не представи доказателства или по подраздел (7) или декларация, че противникът не желае да представи доказателства.

Изоставяне на заявление

(7.2) Заявлението се счита за изоставена, ако заявителят не подаде и служи насрещно изявление в рамките на срока, предвиден в алинея (6), или ако, в рамките на предписаните условия, заявителят не представи доказателства, или по подраздел (7) или декларация, че кандидатът не желае да представи доказателства.

Решение

(8) След разглеждане на представените доказателства и представителства на противника и на заявителя, секретарят отказва заявката или да отхвърли възражението и уведомява страните за решението и причините за това решение.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 38; 1992 г., в. 1, ал. 134; 1993 г., в. 15, ал. 66.

Когато молба да им бъде разрешено

39. (1) При подаване на заявление за регистрация на търговска марка или не е била против и времето за подаване на възражение е изтекъл или той е бил против, а опозицията е решено в полза на заявителя, секретар трябва да позволи на молбата или, ако обжалването е прието, трябва да действа в съответствие с окончателното съдебно решение, постановено в производството по обжалване.

Не удължаване на срока

(2) При условията на алинея (3), секретарят не продължи срока за подаване на възражение по отношение на всяко приложение, което е разрешено.

Изключение

(3) В случаите, когато секретарят е позволено заявление без да се отчита по-рано подадена молба за удължаване на срока за подаване на възражение, секретарят може да оттегли заявлението от квоти по всяко време, преди издаването на удостоверение за регистрация и, в съответствие с точка 47, да продължи срока за подаване на възражение.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 39; 1993 г., в. 15, ал. 67.

Регистрация на търговски марки

Регистрация на търговски марки

40. (1) При подаване на заявление за регистрация на търговска марка, различна от предложената търговска марка, е позволено, секретарят регистрира търговска марка и издава удостоверение за регистрацията му.

Предложено марка

(2) При подаване на заявление за регистрация на предложената търговска марка е позволено, секретарят уведомява за това заявителя и регистрира марка на търговията ¬ и издава удостоверение за регистрация за получаване на декларация, че използването на търговията -марка в Канада, във връзка с изделия или услуги, посочени в заявлението, е започната от

(А) на заявителя;

(Б) наследник на жалбоподателя в заглавието, или

(В) предприятие, което е лицензиран от или с пълномощията на заявителя да използва търговската марка, ако кандидатът има пряк или косвен контрол върху характера или качеството на изделия или услуги.

Изоставяне на заявление

(3) Заявката за регистрация на предложената марка се счита за изоставена, ако секретарят не е получила декларацията, посочена в алинея (2), преди по-късната от

(А) шест месеца след известието от секретаря, посочени в алинея (2), и

(Б) три години след датата на подаване на заявката в Канада.

Форма и ефект

(4) Регистрацията на марка се прави в името на заявителя за него или негов правоприемник, и деня, в който е направена регистрация се вписва в регистъра, както и регистрацията влиза в сила на този ден.

Раздел 34 не се прилага

(5) За целите на подраздел (3), раздел 34 не се прилага при определяне, когато се подава заявление за регистрация.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 40; 1993 г., в. 15, ал. 68, хим. 44, ал. 231; 1999 г., в. 31, ал. 210 (F).

ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Изменения да се регистрират

41. (1) Секретарят може, по искане на регистрирания собственик на търговска марка ¬ направено по предписания начин, да направи някоя от следните промени в регистъра:

(А) да поправи грешка или въведете всяка промяна в името, адреса или описанието на регистрирания собственик, или на негов представител за обслужване в Канада;

(Б) да отмени регистрацията на търговската марка;

(В) изменя изложението на изделия или услуги, по отношение на които е регистрирана търговската марка;

(Г) да изменя данните от определения стандарт, че използването на сертификатна марка е предназначена да покаже, или

(Д) въведете уточнение, че по никакъв начин не разширява правата, предоставени от съществуващата регистрация на търговската марка.

Условия

(2) Искането за удължаване на изложението на изделия или услуги, по отношение на които е регистрирана търговска марка има ефекта на заявление за регистрация на търговската марка, по отношение на изделия или услуги, посочени в заявлението за изменение.

RS, хим. Т-10, а. 40.

Представител за обслужване

42. (1) Регистрираният собственик на търговска марка, който няма офис или мястото на стопанска дейност в Канада се назове друг представител за обслужване на мястото на по-късно регистрирана представител или доставка на нови и точен адрес на последния записан представител на уведомление от Регистратор, че последната записана представител е умрял или че писмо, адресирано до него, най-късно записва адреса и, изпратени по обикновена поща е била върната недоставена.

Промяна на адрес

(2) Когато, след изпращането на съобщението, посочено в алинея (1) от секретаря, нито една нова номинация се прави или не нови и точен адрес се доставя от регистрирания собственик в рамките на три месеца, или секретаря на Федералния съд може

се разпорежда с всяко производство по този закон, без да изисква услуга на регистрирания

собственик на всеки процес в него.

RS, хим. Т-10, а. 41; RS, хим. 10 (2 Supp.), А. 64.

Допълнителни представителства

43. Регистрираният собственик на някоя търговска марка предоставя такива допълнителни представяния от тях като Секретарят може от търсенето предизвестие и, ако той не се съобрази с това известие, секретарят може от по-нататъшно уведомление, да определи разумен срок, след който, ако представителствата не са обзаведени, той може да заличи регистрацията на търговската марка.

RS, хим. Т-10, а. 42.

Забележка за информация

44. (1) Секретарят може по всяко време, и по искане на всяко лице, което плаща съответна такса, с предизвестие в писмена форма изисква регистрираният собственик на всяка марка, която беше на регистъра от 1 юли 1954 до го обзаведете в срок от три месеца от датата на уведомлението с информацията, която ще се изисква по заявление за регистрация на търговската марка прави към датата на уведомлението.

Изменения да се регистрират

(2) Секретарят може да измени регистрацията на търговската марка в съответствие с информацията, предоставена му по алинея (1).

Непредоставянето на информация

(3) Когато информацията, изисквана от подраздел (1) не е обзаведен, секретарят от по-нататъшно уведомление се определи разумен срок, след който, ако информацията не е обзаведен, той може да заличи регистрацията на търговската марка. RS, хим. Т-10, а. 43.

Секретарят може да поиска доказателства за потребителското

45. (1) Секретарят може по всяко време и, по писмено искане направено след три години, считано от датата на регистрацията на търговска марка, от всяко лице, което плаща съответна такса, освен ако не секретаря вижда основателна причина за противното, даде предизвестие на регистрирания собственик на търговската марка, изискваща регистрирания собственик да предостави срок от три месеца клетвена декларация или законова декларация, показваща, по отношение на всяка от изделия или услуги, посочени в регистрацията, дали търговската марка е била използвана в в Канада по всяко време по време на тригодишния период, непосредствено предхождащ датата на известието и, ако не, на датата, когато е било последното, така в употреба, както и причината за липсата на такова използване, тъй като тази дата.

Форма на доказателства

(2) Секретарят не следва да получи доказателства, различни от клетвената декларация или законово декларацията, но може да изслуша изявления, направени от или от името на регистрирания собственик на търговската марка или от или от името на лицето, по чието искане обявлението е дал.

Ефект от неупотреба

(3) В случаите, когато по силата на доказателствата, представени пред секретаря или неуспеха да предостави никакви доказателства, той се появява на секретаря, че търговската марка, или по отношение на всички изделия или услуги, посочени в регистрацията или по отношение към някое от тези изделия или услуги, не е била използвана в Канада по всяко време по време на тригодишния период, непосредствено предхождащ датата на известието и че липсата на използване не се дължи на специални обстоятелства, които оправдават липсата на използване, регистрацията на търговската марка може да бъде заличено или съответно изменен.

Бележка за собственика

(4) Когато на секретаря да вземе решение дали регистрацията на марка трябва да бъдат заличени или изменени или не, той трябва да уведоми за решението си и мотивите за него на регистрирания собственик на търговската марка и на лицето , по чието искане на известието, посочено в алинея (1) се дава.

Действията на секретаря

(5) Секретарят действа в съответствие с решението му, ако не подлежи на обжалване от тях бъдат взети в рамките на ограничена във времето с този закон, или, ако обжалването е прието, трябва да действа в съответствие с окончателното съдебно решение, постановено в производството по обжалване.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 45; 1993 г., в. 44, ал. 232; 1994 г., в. 47, ал. 200.

ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИИ

Подновяване

46. (1) Регистрацията на марка, която е в регистъра по силата на този закон подлежи на подновяване в рамките на период от петнадесет години, считано от деня на регистрацията или след последното подновяване.

Бележка за подновяване

(2) Ако регистрацията на търговска марка е в регистъра без да бъде подновен за периода, посочен в алинея (1), секретарят изпраща известие на регистрирания собственик и на представителя на регистрирания собственик за услуга, ако има такива, се посочва, че ако в рамките на шест месеца след датата на уведомлението на предписаната такса за подновяване не е платена, регистрацията ще бъдат заличени.

Неуспех да се поднови

(3) Ако в рамките на период от шест месеца, посочени в обявлението, което не трябва да бъде удължен период, предписаната такса за подновяване не е платена, секретарят заличи регистрацията.

Ефективна дата на обновяване

(4) Когато предписаната такса за подновяване на регистрацията на търговска марка по този раздел, се изплаща в рамките на ограничена във времето за изплащане от него, подновяването отнема

ефект, тъй като на следващия ден, следващ изтичането на срока, посочен в алинея (1).

RS, 1985, хим. Т-13, а. 46; 1992 г., в. 1, ал. 135.

Удължаване на срока

Удължаване на срока

47. (1) В случай, при всички случаи, секретарят е убеден, че обстоятелствата оправдават удължаването на срока, фиксиран от този закон или не е предвидено в правилника за правенето на всеки акт, той може, освен ако не е в този закон не е предвидено друго, да разшири времето, след като предизвестие за други лица и при такива условия, той може да насочи.

Условия

(2) Удължаването поискан след изтичане на времето, определено за извършването на действие по време или удължен от секретаря по алинея (1) не се издава, ако се плаща съответна такса и секретаря е убеден, че провалът да направят акт или да кандидатства за удължаване в рамките на този срок или на удължения срок не беше разумно да бъдат избегнати.

RS, хим. Т-10, а. 46.

ТРАНСФЕР

Търговски марки-прехвърляеми

48. (1) търговска марка, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, може да се прехвърля, и счита, че винаги са били прехвърляеми, или във връзка с или отделно от добрата воля на бизнеса и по отношение на всички или някои от изделия или услуги връзка с които тя е била използвана.

Когато две или повече лица, които се интересуват

(2) Нищо в алинея (1) не позволява на търговска марка да бъде проведено не да бъде отличителен, ако в резултат на прехвърляне от него има просъществувала права в две или повече лица за използването на объркващи търговски марки, както и правата са упражнили от тези лица.

Регистрация на трансфера

(3) Секретарят регистрира прехвърлянето на всяка регистрирана търговска марка на е обзаведена с доказателства задоволително с него на прехвърлянето, както и информацията, която ще се изисква от параграф 30 (г) в заявление от приобретателя да регистрира търговската марка.

RS, хим. Т-10, а. 47.

СМЯНА НА ЦЕЛ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА MARK

Промяна на целта

49. Ако една марка се използва от лице, като търговска марка за някоя от целите или в някой от начините, посочени в определението “сертификатна марка” или “марка” в раздел 2, тя не трябва да се проведе само върху невалиден с мотива, че лицето или предшественик в заглавието го ползва или го е използвал за всяка друга от тези цели, или в който и да е друг от тези маниери.

RS, хим. Т-10, а. 48.

ЛИЦЕНЗИ

Лиценз за използване на търговска марка

50. (1) За целите на този закон, ако предприятието е лицензиран от или с пълномощията на собственика на търговската марка да се използва търговската марка в една страна, и собственикът има, съгласно лицензията, пряк или непряк контрол на характера или качеството на изделия или услуги, то тогава използването, рекламата или дисплея на търговската марка в тази страна като продукт или като търговска марка, търговско име или по друг начин от това образувание има, и се счита, че винаги да има Трябваше, същия ефект като такава употреба, реклама или показване на търговската марка в тази страна от собственика.

Idem

(2) За целите на този закон, до степен, че публичното обявяване е даден на факта, че използването на една търговска марка е лицензиран употреба и за самоличността на собственика, то се предполага, освен ако обратното е доказано, че използването е лицензиран от собственика на марка търговия и характера или качеството на изделия или услуги, е под контрола на собственика.

Собственик може да се изисква да предприемат производства

(3) При условие за всяка договореност между собственик на търговска марка и лицензиант на търговската марка, лицензополучателят може да поиска от собственика да заведе дело за нарушение от него, и, ако собственикът откаже или пренебрегне да направи това рамките на два месеца, след като бе така призова лицензиантът може да подаде жалба за нарушение в собственото си име на лицензополучателя, както ако лицензиантът били на собственика, което прави собственик ответник.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 50; 1993 г., в. 15, ал. 69; 1999, хим. 31, ал. 211 (F).

Използването на търговска марка чрез свързани дружества

51. (1) Когато една компания и собственик на търговска марка, която се използва в Канада от този собственик в асоциация с фармацевтичен препарат са свързани дружества, използването от дружеството на търговската марка, или търговска марка объркващо с тях , в асоциация с фармацевтичен препарат, който по време на това използване или по всяко време след това,

(А) се придобива от лице, пряко или косвено от дружеството, както и

(Б) се продава, разпространява или рекламират за продажба в Канада в пакет, носещ името на фирмата и името на това лице като негов дистрибутор, има същия ефект, за всички цели на този закон, като използването на търговска марка или объркващо марка, в зависимост от случая може да бъде, от този собственик.

Когато разликата в състав

(2) подраздел (1) не се прилага за всяко използване на търговска марка или объркващо марка от дружество, посочено в същия този раздел във връзка с фармацевтичен препарат, след толкова време, ако има такива, тъй като това е фармацевтичен препарат обявен от министъра на здравеопазването, с известие, публикувано в Канада вестник, за да бъдем достатъчно различни по своя състав от страна на фармацевтичната подготовката във връзка с която марка се използва в Канада от собственика, посочени в алинея (1), за да има вероятност да доведе до опасност за здравето.

Определяне на “фармацевтичен препарат”

(3) В този раздел, “фармацевтичен препарат” включва

(А) всяко вещество или смес от вещества, произведени, продадени или представени за използване в

(I) диагностика, лечение, намаляване или предотвратяване на заболяване, разстройство или промяна във външния вид или на симптомите от него, при хора или животни, или

(II) възстановяване, коригиране или промяна на органични функции при хора или животни, и

(Б) всяко вещество, което се използва при получаването или производството на всяко вещество или смес от вещества, описани в параграф (а),

но не включва такова вещество или смес от вещества, която е същата или по същество същият като вещество или смес от вещества, които е патентован лекарство по смисъла от време на време, възложена на този израз от нормативните актове, приети по силата на производителите на храни и Законът за наркотиците. RS, 1985, хим. Т-13, а. 51; 1996 г., в. 8, ал. 32.

ПРАВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Определения

52. В раздели 53 до 53.3,

“Съд” «трибунал»

“Съд” означава Федералния съд или на Върховния съд на провинция;

“мита” «droits»

“Задължения” има същото значение, както в Закона за митниците;

“Министър” «Ministre»

“Министър” означава министърът на обществената безопасност и аварийна готовност; “освобождаване”

«Dedouanement»

“Освобождаване” има същото значение, както в Закона за митниците.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 52; 1993 г., в. 44, ал. 234; 2005, хим. 38, сс. 142, 145.

Производство за междинно ареста

53. (1) Когато съдът е убеден, по молба на всяко заинтересовано лице, че всяка регистрирана търговска марка или всяко търговско име е била прилагана за всички изделия, които са били внесени в Канада или са на път да бъдат разпределени в Канада по такъв начин, че разпределението на хлебарски, би било в противоречие с този закон, или че всяко посочване на мястото на произход е бил незаконно прилага за всички изделия, съдът може да издаде заповед за временно попечителство на хлебарски, до окончателното определяне на законосъобразността на своя внос или разпространяване в действие, започнало в рамките на толкова време, колкото е предписано от поръчката.

Сигурност

(2) Преди издаването на заповед по силата на алинея (1), съдът може да изиска от заявителя да предостави гаранция в размер, определен от съда, за да отговори на всички щети, които могат по причина на реда се поддържат от собственика, вносителя или получател на изделия и за всяка сума, която може да стане изискуем срещу изделия, докато те остават в ареста по реда.

Лиен за такси

(3) В случаите, когато с решение в някое от действията по този раздел, най-накрая определяне на законността на вноса или дистрибуцията на изделия, техния внос или разпространение е забранено, или напълно или при условие, всяко право на задържане за обвиненията срещу тях, които са възникнали преди датата на поръчка, направена по силата на настоящия раздел е в сила само дотолкова, доколкото може да бъде в съответствие с дължимия изпълнението на съдебното решение.

Забрана за внос

(4) Когато в някое от действията по този раздел, съдът намери, че вносът е или разпределението би било в противоречие с този закон, той може да направи, за забрана на бъдещия внос на хлебарски, до която търговската марка, търговското наименование или обозначението- по произход е било приложено.

Как заявление, подадено

(5) Заявлението, посочено в алинея (1) може да бъде направено в рамките на жалба или по друг начин, и или на предизвестие или бивш Parte.

Ограничение

(6) Няма производство, могат да бъдат взети по силата на алинея (1) за временно попечителство на изделия от министъра, ако могат да се предприемат процедури за задържане на изделия от министъра съгласно раздел 53.1.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 53; 1993 г., в. 44, ал. 234.

Производство за задържане от министър

53.1 (1) Когато съдът е убеден, по искане на собственика на регистрирана търговска марка, че всички изделия, на които е подадена заявка за марка са на път да бъдат внесени в Канада или са били внесени в Канада, но не са все още не са освободени, и че разпределението на изделия в Канада би било в противоречие с този закон, съдът може да постанови

(А) насочване на министъра да предприеме разумни мерки, въз основа на информация, разумно се налагат от министъра и предоставени от заявителя, за да задържат изделия;

(Б) насочване на министъра да уведомява заявителя и собственика или вносителят на изделия, незабавно след задържането им, на задържането и причините за това; и

(В) предвиждане на такива други въпроси, тъй като съдът прецени за подходящо.

Как заявление, подадено

(2) Заявлението, посочено в алинея (1) може да бъде направено в рамките на жалба или по друг начин, и или на предизвестие или бивш Parte, освен, че трябва винаги да се прави на уведомление до министъра.

Съд може да изиска гаранция

(3) Преди издаването на заповед по силата на алинея (1), съдът може да изиска от заявителя да предостави гаранция в размер, определен от съда,

(А) за покриване на задължения, съхранение и такси за обработка, както и всяка друга сума, която може да стане изискуем срещу изделия; и

(Б), за да отговори на всички щети, които могат по причина на реда се поддържат от собственика, вносителя или получателя на тези изделия.

Заявление за направления

(4) Министърът може да се обърне към съда за посоката, в изпълнение на поръчка, направена съгласно алинея (1).

Министър може да позволи инспекция

(5) Министърът може да предостави на молителя или на вносителя на задържаните изделия възможност да ги инспектират за целите на обосноваване или опровергаване, в зависимост от случая може да бъде, претенцията на жалбоподателя.

Когато заявителят не да се започне действие

(6) Освен ако не е заповед, направена съгласно алинея (1) се предвижда друго, министърът, при спазване на Закона за митниците и за всеки друг акт на парламента, който забранява, контролира или регулира вноса или износа на стоки, освободи изделия без предупреждение на заявителя, ако, две седмици след като заявителят е уведомен по силата на параграф (1) (б), министърът не е бил уведомен, че дадено действие е започнало за окончателно решение от съда на законността на вноса или разпространението на на изделия.

Когато съдът установи в полза на ищеца

(7) В случаите, когато в рамките на иск, започнало по този раздел, съдът намира, че вносът е или разпределението би било в противоречие с този закон, съдът може да направи всеки, за които смята за подходящи при тези обстоятелства, включително и за осъждане на тези изделия да бъдат унищожени или изнесени, или те да бъдат доставени до ищеца като собственост на ищеца абсолютно.

1993 г., в. 44, ал. 234.

Мощност на съда, за да се предоставят облекчения

53.2 В случаите, когато съдът е убеден, по молба на всяко заинтересовано лице, че всяко действие е извършено в противоречие с този закон, съдът може да направи всеки, за които смята за подходящи при тези обстоятелства, включително, за предоставяне на освобождаване по силата на съдебно разпореждане и възстановяване на щети или печалби и за унищожаване, износа или друго групиране на каквито и провинилите изделия, опаковки, етикети и рекламни материали и на всички матрици, използвани във връзка с тях.

1993 г., в. 44, ал. 234.

Реекспорт на хлебарски,

53.3 Когато в който и да е процедура по точка 53.1 или 53.2 съдът намери,

(А), че изделия, носещи регистрирана търговска марка, са били внесени в Канада по такъв начин, че разпределението на изделия в Канада би било в противоречие с този закон, и

(Б) че регистрираната търговска марка е, без съгласието на собственика, се прилага по отношение на тези изделия с намерението на фалшифициране или имитиране на търговска марка, или на мами обществеността и да ги убеждават да вярваме, че са направени изделия със съгласието на собственика,

съдът не може, освен при изключителни обстоятелства, да се произнесе по този раздел се изисква или позволява на изделия, предназначени за износ в непроменено състояние.

1993 г., в. 44, ал. 234.

Доказателства

54. (1) Доказателства за всеки документ в официалния попечителството на секретаря или на всяко извлечение от тях може да бъде дадено чрез представяне на копие от него, което претендира да бъде сертифицирана за да е истина от секретаря.

Idem

(2) Копие от всяко вписване в регистъра, което претендира да бъде сертифицирана за да е истина от секретаря доказателства за фактите, изложени в него.

Idem

(3) Препис от протокола за регистрация на търговска марка, което претендира да бъде сертифицирана за да е истина от секретаря доказателства за фактите, изложени в него, както и че лицето, посочено в него като собственик е регистрираният собственик на търговията- марка за целите и в рамките на територията, дефинирана в него.

Idem

(4) Копие от всяко вписване или документи намира под властта на всеки закон в сила преди 1 юли 1954 г. за търговските марки, заверени от компетентен орган на този закон, е допустимо като доказателство и има същата доказателствена сила, както копие, заверено от секретаря по този закон, както е предвидено в този раздел.

RS, хим. Т-10, а. 54.

Компетентност на Federal Court

55. Федералният съд е компетентен да разглежда всяко действие или процедура, за привеждането в изпълнение на някоя от разпоредбите на този закон или на всяко право или правно средство, предоставени или е определено като по този начин.

RS, хим. Т-10, а. 55; RS, хим. 10 (2 Supp.), А. 64.

Обжалване

56. (1) Жалбата се намира на Федералния съд от всяко решение на секретаря по силата на този закон в срок от два месеца, считано от датата, на която уведомлението за решението се изпращат от секретаря или в рамките на такъв допълнително време, тъй като Съдът може да разреши, или преди, или след изтичането на срок от два месеца.

Процедура

(2) Обжалването по подраздел (1) се извършва чрез жалба, подадена в секретариата и във Федералния съд.

Бележка за собственика

(3) Жалбоподателят, в рамките на ограничена във времето или е позволено от подраздел (1), изпращане на копие от съобщението с препоръчана поща на регистрирания собственик на всяка марка, която е била посочена от секретаря в обжалваното решение и на всеки друг човек, който е имал право да забележите на решението.

Public известие

(4) Федералният съд може да разпореди, че публичното обявяване на изслушването на обжалването по алинея (1) и на въпросите, разглеждани в него се дава по такъв начин, каквито сметне за подходящо.

Допълнителни доказателства

(5) На обжалване по алинея (1), доказателства в допълнение към представените пред секретаря може да бъде доказана и Федералния съд може да упражнява свободна преценка в правомощията на секретаря.

RS, хим. Т-10, а. 56; RS, хим. 10 (2 Supp.), А. 64.

Изключителна компетентност на Federal Court

57. (1) Федералният съд има изключителна компетентност оригинален по молба на секретаря или от всяко заинтересовано лице, да разпореди всяко вписване в регистъра да бъде заличено или изменен на основание, че към датата на заявлението за вписване, тъй като се появява в регистъра не точно изразена или определят съществуващите права на лицето, което изглежда, че регистрираният собственик на марката.

Ограничение

(2) Никой не може да има право да образува по този раздел, всяка процедура да се поставя под въпрос всяко решение, постановено от секретаря на които това лице има изрично предупреждение и от която той има право да обжалва.

RS, хим. Т-10, а. 57; RS, хим. 10 (2 Supp.), А. 64.

Как производства, образувани

58. Заявлението съгласно раздел 57 се извършва или чрез подаване на уведомление произход на движение, чрез насрещен иск в производство по жалба за нарушение на търговската марка, или от исковата молба по иск претендира допълнително облекчение по този закон.

RS, хим. Т-10, а. 58.

Забележете, да изложи съображения

59. (1) Когато жалбата е взето на основание член 56 от подаването на жалба, или е подадена молба съгласно раздел 57 от подаване на уведомление произход на движение, уведомлението се посочват всички необходими данни за основанията, на които се иска облекчение.

Отговор

(2) Всяко лице, на което (1) е било връчено копие от уведомлението, описан в подраздел и което възнамерява да оспорва жалбата или молбата, в зависимост от случая може да бъде, трябва да подаде и служи в рамките на определения срок или като допълнително време, както съдът може да даде възможност за отговор излага пълни данни за основанията, на които той се позовава.

Слух

(3) Производството по жалба или молба се изслушват и определят безцеремонно на доказателствата, представени от клетвена декларация, освен ако съдът по друг начин насочва, като в този случай той може да разпореди, че всяка процедура, позволена от нейните правила и практика се предоставя на разположение на страните, включително въвеждането на устни показания като цяло или по отношение на една или повече въпроси, посочени в поръчката.

RS, хим. Т-10, а. 59.

Секретар, който да предава документи

60. (1) При условията на алинея (2), когато всяка жалба или е подадена молба до Федералния съд в нито една от разпоредбите на този закон, секретарят, по искане на някоя от страните по делото и за заплащането на съответна такса, да предаде на съд всички документи в досието в офиса на секретаря, отнасящи се до съответните въпроси в тези производства, или копия от тези документи, заверени от секретаря.

Регистър на регистрираните потребители

(2) Предаването на документи, на които вписванията в регистъра трябва да се държи в съответствие с параграф 26 (1) (б) са основани, е предмет на разпоредбите на подраздел 50 (6) на търговската марка закон, като го прочете веднага преди раздел 69 от Закона за интелектуална собственост Закон Подобряване влезе в сила.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 60; 1993 г., в. 44, ал. 238.

Съдебни решения, които трябва да бъдат подадени

61. Един служител на секретариата на Федералния съд, подават до секретаря заверено копие от всяко решение или заповед, направена от Федералния съд, Федерална

Апелативен съд или Върховният съд на Канада във връзка с всяка марка в регистъра.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 61; 2002, хим. 8, ал. 177.

GENERAL

Администрация

62. Този закон се прилага от министъра на промишлеността. RS, 1985, хим. Т-13, а. 62 1992, в. 1, ал. 145 (F); 1995, хим. 1, ал. 62.

Регистратор

63. (1) Трябва да има по-секретаря на търговски марки, назначени от главния управител в Съвета, да заемат съответната длъжност по време на удоволствие, който се плаща такава годишна заплата като управител в Съвета, определя и отговаря на заместник-министъра на промишлеността.

Действайки регистратор

(2) Когато секретарят отсъства или е неспособен да действа, или когато длъжността секретар е вакантен, неговите правомощия се упражняват и неговите задължения и функции, изпълнявани в качеството си на действащ регистратор от такова друго длъжностно лице, тъй като могат да бъдат определени от министъра на Industry.

Асистенти

(3) Секретарят може, след консултация с министъра, да делегира на всяко лице, той счете за квалифицирани нито едно от неговите правомощия, функции и задължения по този закон, с изключение на правото да делегира по този подраздел.

Обжалване

(4) Всяко решение по този закон на лицето, упълномощено да вземе решение в съответствие с алинея (3) може да се обжалва в сходния начин и при спазване на условията, като например решение на секретаря по силата на този закон.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 63; 1992 г., в. 1, ал. 145 (F); 1995, хим. 1, ал. 62.

Публикуване на регистрации

64. Секретарят организира да бъдат публикувани периодично данни за регистрациите, направени и разширени от време на време по този закон, и в такава публикация даде подробни данни за всички решения, направени от него, които са предназначени да служат като прецедент за определянето на подобни въпроси, след това произтичащ.

RS, хим. Т-10, а. 64.

Правилник

65. Губернаторът на Съвета да приеме регламенти за провеждане в действие на целите и разпоредбите на този закон и, по-специално, да приеме регламенти по отношение на следните въпроси:

(А) под формата на регистъра и на индексите да се поддържа в съответствие с този закон, както и от текстовете, които трябва да бъдат направени в нея;

(Б) под формата на приложения към документ на секретаря;

(В) регистриране на прехвърляния, лицензи, откази, съдебни решения или други документи, свързани с всяка марка;

(CL) поддържането на списъка на агенти търговска марка и влизането и изнасянето на имената на лицата и фирмите, включени в списъка, включително и квалификациите, които трябва да бъдат изпълнени, както и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да имат име, вписано на списък и да се запази името на списъка;

(Г) формата и съдържанието на удостоверения за регистрация;

(DL) процедурата, като и формата, в която може да се подава до министъра, както е определено в раздел 11.11, с искане на министъра да публикува изявление, посочен в подраздел 11.12 (2), и

(Д) плащането на такси на секретаря и на размера им.

RS, 1985, хим. Т-13, а. 65; 1993 г., в. 15, ал. 70; 1994, хим. 47, ал. 201.

Срок счита продължен

66. (1) В случаите, когато някой срок или срок на давност, определен съгласно или по силата на този закон изтича в ден, когато канцеларията на секретаря на търговски марки е затворен за бизнес, срокът или срокът на давност се счита за да бъде удължен до следващия ден, когато Службата е отворена за бизнеса.

Когато търговски марки Office затворен за бизнес

(2) Службата на секретаря на търговски марки ще бъде затворен за бизнес в събота и празници и други такива дни като министър по ред декларира, че тя трябва да бъде затворен за бизнес.

Публикуване

(3) Всяка заповед, издадена от министъра по алинея (2) се публикува в Търговски марки вестник възможно най-скоро след вземането от него.

RS, хим. Т-10, а. 66.

Нюфаундленд

Регистрацията на търговска марка, преди 1 април 1949

67. (1) Регистрацията на марка съгласно законите на Нюфаундленд преди 1 Апр 1949 има същата сила и действие в провинция Нюфаундленд Нюфаундленд сякаш не беше станал част от Канада, както и всички права и привилегии, придобити съгласно или по силата на тези закони може да продължи да се упражнява или се е ползвала в провинция Нюфаундленд Нюфаундленд сякаш не беше станал част от Канада.

Заявки за търговски марки висящи 1 Апр 1949

(2) Законите на Нюфаундленд, тъй като те са съществували непосредствено преди 1 април 1949 г. Продължават да се прилагат по отношение на заявленията за регистрация на търговски марки по силата на законите на Нюфаундленд висящите по това време и всички търговски марки, регистрирани по тези заявления, За целите на този раздел, се счита, че са били регистрирани съгласно законите на Нюфаундленд, преди 01 април 1949. 1993 г., в. 15, ал. 71.

Използването на търговска марка или търговско име преди 1-ви април, 1949 г.

68. За целите на този закон, използването или да изложат на търговска марка или използването на търговска-име в Нюфаундленд, преди 01 април, 1949, не се счита за ползване или да изложат на такава търговска марка или Използването на такъв компромис име в Канада преди тази дата.

1993 г., в. 15, ал. 71.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

Предварителни заявки за регистрация

69. Заявление за регистрация на търговска марка, подадена преди тази точка да влезе в сила не може да бъде отказано само поради същия този раздел 50 (1) смята употреба, рекламата или дисплея на търговската марка от лицензиран лице винаги са имали същия ефект като използване, реклама или показване на търговската марка от страна на собственика. 1993 г., в. 15, ал. 71.

Свързаните с това разпоредби

– 1992, в. 1, ал. 135 (2):

Преходен

(2) В случаите, когато обявлението е изпратено по подраздел 46 (2) от Акта за присъединяване, преди влизането в сила на подраздел (1), за подновяване на регистрацията на марка трябва да бъде разгледана и изхвърлят като ако подраздел ( 1) не е влязло в сила.

 

  • June 2024
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   « Jan    
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930
 • IP4all Weekly Bulletin

  You can subscribe to the weekly IP4ALL Bulletin.

 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • Landmark-TP
 • Ivan Georgiev - Rembrand
 • Global IP Attorneys - The world's leading address guide for patent, trademark, copyright, intellectual property and IP attorneys. In just a few steps you can find your agency for registration and protection of your intellectual property, patent, design, copyright or trademark.
 • The Professional Sector Network is a referral and networking group that caters exclusively to leading firms with a history of excellence in the business, advisory and investment sectors.
 • Online source of information for the events and developments in the field of intellectual property worldwide
 • Jobs in USA
 • Become our partners
 • IP Basis®

 • IP Guide®