Olympic and Paralympic Marks Act (S.C. 2007, c. 25)

Закон за параолимпийски Marks олимпийски и (2007 г., в 25.)

Акт ток към 25-ти януари, 2011

Внимание: Виж, които влизат в сила разпоредба, както и бележки, когато е приложимо.

Закон за олимпийски и параолимпийски Marks

2007, в. 25

[Съгласи да 22 Юни 2007]

Един закон се зачита защитата на марка, свързани с Олимпийските игри и Параолимпийските игри и защитата срещу определени подвеждащи бизнес асоциации и вземане свързано с това изменение и допълнение на Закона за търговските марки

Нейно Величество, от и със съвета и съгласието на Сената и Камарата на общините на Канада, постановява, както следва:

Кратко заглавие

1. Този закон може да се цитира като Закон за олимпийски и параолимпийски Marks.

Интерпретация

2. (1) се прилагат следните определения в този закон.

“КОК” «COC»

“КОК” означава олимпийски комитет на канадската корпорация, включени в част II от Закона за дружествата, 1934 г., глава 33 от Устава на Канада, 1934.

“Съд” «трибунал»

“Съд” означава Федералния съд или на Върховния съд на провинция.

“CPC” «CPC»

“CPC” означава комитет на канадската параолимпийски, фирма, учредена в съответствие с част II от Закона за Корпорациите Канада, глава C-32 от Ревизираната устава на Канада, 1970.

“Олимпийски или Параолимпийски марка” «Marque Олимпик ОУ paralympique»

“Олимпик или параолимпийските марки” означава, предмет на алинея (3), една марка, посочени в приложение 1 или 2.

“Организационен комитет” «Comite d’организация»

“Организационен комитет” означава всяка организация, която е призната от СОС и град в Канада избран за домакин на олимпийските игри или на параолимпийските игри, като отговорни за планирането, организирането, финансирането и стадиране на тези игри.

Думи и изрази,

(2) Освен ако контекстът не изисква друго, думи и изрази, използвани в този закон, имат същото значение, както в Закона за търговските марки.

График две марки

(3) Марка, определена в колона 1 от приложение 2 се счита, че не е олимпийски или параолимпийски марки след съответната дата на изтичане на срока, посочен в колона 2.

Забранени марки

3. (1) Никой не може да приеме или да използвате във връзка със стопанска дейност, като търговска марка ¬ или по друг начин, олимпийски или параолимпийски марка или знак, че така почти прилича на олимпийски или параолимпийски марка, че да е възможно да бъдат объркани за това.

Забранени марка – преводи

(2) Никой не може да се използва във връзка със стопанска дейност, като търговска марка, или по друг начин, а марка, която е превод на всеки език на олимпийски или параолимпийски марка.

Изключение

(3) подраздели (1) и (2) не се прилагат за организационен комитет, на КОК или на КЗК.

С изключение употреби

(4) Нищо в алинея (1) или (2) предотвратява

(А) приемането, употреба или регистрация, като търговска марка, или по друг начин, от една марка, описана в алинея (1) или (2) ако лицето е получено писмено съгласие на организационният комитет по време на всеки период, посочен в регламента или на КОК или на КЗК през всеки друг период, както и актове, в съответствие с това съгласие;

(Б) използването на търговска марка, като собственик или лицензиант на търговската марка, ако собственик или лицензиант на търговската марка да го използва преди 2-ри Март 2007, както и използването след тази дата, е във връзка с

(I) на същите изделия или услуги като тези, за които е била използвана търговската марка, преди тази дата,

(II) на изделия или услуги, по отношение на които тя се е регистрирано по Търговския закон ¬ марка, или

(III) всякакви други изделия или услуги от същата обща клас като тези, за които тя е регистрирана, или е бил, преди тази дата, се използват;

(В) използването на търговска марка, от собственик или лицензиант на търговската марка, ако собственик или лицензиант на търговската марка го използват преди деня на публикуването в част I на Канада вестник на заповед, че като добавяне на марка да Schedule 1 или 2, се забранява използването на марка на търговията и употребата след този ден е във връзка с

(I) на същите изделия или услуги като тези, за които е била използвана търговската марка, преди тази дата,

(II) на изделия или услуги, по отношение на които тя се е регистрирано по Търговския закон ¬ марка, или

(III) всякакви други изделия или услуги от същата обща клас като тези, за които тя е регистрирана, или е бил, преди тази дата, се използват;

(Г) използването на Нейно Величество, университет или публичен орган, или от лице, упълномощено от Нейно Величество, университета или обществен орган, на значка, герб, емблема или друг знак, по отношение на които на Нейно Величество, университетът или обществен орган, в зависимост от случая може да бъде, че е поискал от секретаря даде публично оповестяване съгласно параграф 9 (1) (н) от Закона за търговските марки, ако е изпратено уведомлението преди 02 март, 2007 г.;

(Д) използването на Нейно Величество, университет или публичен орган, или от лице, упълномощено от Нейно Величество, университета или обществен орган, на значка, герб, емблема или друг знак, по отношение на които на Нейно Величество, университетът или обществен орган, в зависимост от случая може да бъде, че е поискал от секретаря даде публично оповестяване съгласно параграф 9 (1) (н) от Закона за търговските марки, ако е изпратено уведомлението преди деня на публикуването в част I на Канада вестник на заповед, че чрез добавяне на марка на График 1 или 2, се забранява използването на знак, герб, емблема или друга марка;

(Е) използването на защитено географско указание, идентифициращо вино или алкохол, ако виното или дух произхожда от територията, посочена от указание;

(Г) използване от лице по техен адрес, географското наименование на тяхното място на стопанска дейност, точна индикация за произхода на своите изделия или услуги, или точно описание на своите изделия или услуги, до степен, че описанието е необходимо за разясняването на тези изделия или услуги, достъпни за обществеността;

(З) използването от отделен от тяхно име, или

(I) използване от лице, което е бил избран от СОС или ДС да се конкурира, или се е състезавал, в олимпийските игри или на параолимпийските игри, или друго лице, със съгласието на това лице, на марката “Олимпиец”, “Олимпийски “,” Olympien “или” Олимпик “, или” Paralympian “,” параолимпийски “,” Paralympien “или” Paralympique “, в зависимост от случая може да бъде, във връзка с участието на индивида в, или избор за тези игри.

Изясняване

(5) За по-голяма сигурност, използването на олимпийски или параолимпийски марки или негов превод на всеки език в публикацията или излъчването на репортаж във връзка с Олимпийските игри или на параолимпийските игри, включително и чрез електронни медии, или за целите на критика или пародия, свързана с Олимпийските игри или на параолимпийските игри, не е употреба, свързана с бизнеса.

Изясняване

(6) За по-голяма сигурност, включването на олимпийски или параолимпийски марки или негов превод на всеки език в произведение на изкуството, по смисъла на Закона за авторските права, от автора на тази работа, не е само по себе си използване в връзка със стопанска дейност, ако работата не е възпроизведен в търговски мащаб.

Забранени действия

4. (1) Никой не може, по време на всеки период, посочен в регламента, във връзка с търговска марка или друг знак, да се насърчава или по друг начин пряк общественото внимание към техните бизнес, изделия или услуги по начин, който подвежда или може да подведе обществеността да вярва, че

(А) лицето е бизнес, изделия или услуги са одобрени, получили разрешение или са одобрени от организационен комитет, КОК или ДС, или

(Б) съществува бизнес връзка между бизнеса и Олимпийските игри, параолимпийските игри, на организационния комитет, на КОК или на ДС на лицето.

Използване на изрази, посочени в график 3

(2) При определяне на това дали едно лице е действало в противоречие с алинея (1), съдът взема предвид всяко доказателство, че лицето е използвало, на всеки език,

(А) комбинация от изрази, посочени в част 1 от приложение 3, или

(Б) комбинация от израз, посочен в част 1 от приложение 3 с израз, посочен в част 2 от този списък.

Близост до марки

(3) Поставянето на реклама в близост до публикуваните материали – включително материали, публикувани в електронен – ​​че съдържа олимпийски или параолимпийски марки или негов превод на всеки език не е само по себе си акт противоречи на алинея (1).

Средства за правна защита

5. (1) Ако съдът установи, след подаване на заявление, че един акт е направено в противоречие с раздел 3 или 4, той може да направи всеки, за които смята за подходящи при тези обстоятелства, включително, за предоставяне на освобождаване по силата на съдебно разпореждане и възстановяване на щети или печалби, за наказателни обезщетения за публикуване на коригиращо реклама и за унищожаване, износа или други разпореждането

(А) от всички нарушители изделия, опаковки, етикети и рекламни материали; и

(Б) на всички матрици се използват да се прилагат за тези изделия, опаковки, етикети или рекламни материали на марки, чието приемане или използване е забранено в раздел 3.

Молба до съда

(2) Заявлението, посочено в алинея (1) може да бъде направена

(А) по време на всеки период, посочен в регламента, само от

(I) организационен комитет, или

(II) на КОК или ДС, или лице, което използва един олимпийски или параолимпийски марка с писменото съгласие, упоменато в параграф 3 (4) (а), ако СОС, КЗК, или лицето, в зависимост от случая може да бъде , е получил през този период писмено разрешение на организационния комитет да направи заявката, или е направил писмено искане по време на този период на организационен комитет за нейното разрешително за който комисията не е отговорил, в писмен вид, в срок от 10 дни след получаване на искането; или

(Б) по време на всеки друг период, само от

(I) на КОК или ДС, или

(II) организационният комитет, или лице, което използва един олимпийски или параолимпийски марка с писменото съгласие, упоменато в параграф 3 (4) (а), ако комисията или лице, в зависимост от случая може да бъде, е получил по време на този период на СОС или писмено разрешение на КЗК, за да стане възможно приложението, или е направил писмено искане по време на този период на КОК или на КЗК за разрешението му, към който СОС или ДС, в зависимост от случая може да бъде, не е отговорил в писмен вид , в рамките на 10 дни след получаване на искането.

(3) Разрешението не може да бъде неоснователно отказано.

Временно или временна забрана

6. Ако се търси междинен или временна забрана, по време на всеки период, посочен в регламента, по отношение на деяние, което се иска да бъде в противоречие с раздел 3 или 4, заявителят не е длъжен да докаже, че те ще страдат irrepara-можно вреда.

Давност

7. Нито едно обезщетение може да бъде възложен по отношение на акт противоречи на раздел 3, 4 или че е извършено повече от три години преди началото на иск съгласно подраздел 5 (1).

Задържане и разпределение на внесените изделия

8. (1) Съдът може по искане,

(А), ако счита, че всякакви изделия за които е бил приложен олимпийски или параолимпийски марки са на път да бъдат внесени в Канада или са били внесени в Канада, но все още не са освободени, по смисъла на Закона за митниците, и че тяхната дистрибуция в Канада би било използването на марката като марка, която противоречи на раздел 3, и направете заявка

(I) насочване на министъра на обществената сигурност и аварийна готовност да предприеме разумни мерки, въз основа на информация, разумно, изисквани от този министър и предоставени от заявителя, за да задържат изделия,

(II) насочване, че министър да уведоми заявителя и собственика или вносителят на изделия, незабавно след задържането им, на задържането и причините за него, както и

(III) осигуряване на всякакви други въпроси, които съдът счита за подходящи и

(Б) ако установи, че разпределението в Канада на хлебарски, задържани в съответствие с определение, постановено по силата на параграф (а) би било използването на марката като марка, която противоречи на раздел 3, да направи каквато и да е, че той смята, подходящи при тези обстоятелства, включително и за осъждане на тези изделия да бъдат унищожени или изнесени, или че могат да бъдат доставени до заявителя като собственост на жалбоподателя, абсолютно.

Молба до съда

(2) Заявлението, посочено в алинея (1) може да бъде направена

(А) по време на всеки период, посочен в регламента, само от

(I) организационен комитет, или

(II) на КОК или ДС, ако е получил през този период писмено разрешение на организационния комитет да направи заявката, или е направил писмено искане по време на този период на организационен комитет за неговото разрешение, на които комисията не е отговорил, в писмен вид, в срок от 10 дни след получаване на искането, или

(Б) по време на всеки друг период, само от

(I) на КОК или ДС, или

(II), която е организатор комисия, ако комисията е получила по време на този период на СОС или писмено разрешение на КЗК, за да стане възможно приложението, или е направил писмено искане по време на този период на КОК или на КЗК за разрешението му, към който СОС или КЗК, в зависимост от случая може да бъде, не е отговорил, в писмен вид, в срок от 10 дни след получаване на искането.

(3) Разрешението не може да бъде неоснователно отказано. Молба за заповед за задържане

(4) Заявлението за заповед по параграф (1) (а), може да се извършва или въз предизвестие или бивш Parte. Във всички случаи, уведомление за такова заявление трябва да се обърне внимание на министъра на обществената сигурност и аварийна готовност.

Сигурност

(5) Преди издаването на заповед по силата на параграф (1) (а), съдът може да изиска от заявителя да предостави гаранция в размер, определен от съда,

(А) за покриване на задължения, по смисъла на Закона за митниците, както и съхранението и таксите за обработка, както и всяка друга сума, която може да стане изискуем срещу изделия; и

(Б), за да отговори на всички щети, които могат по причина на реда се поддържат от собственика, вносителя или получателя на тези изделия.

Заявление за направления

(6) Министърът на обществената безопасност и аварийна готовност може да се обърне към съда за посоката, в изпълнение на поръчка, направена съгласно алинея (1) (а).

Разрешение да се запознаят

(7) Министърът на обществената безопасност и аварийна готовност да предостави на молителя или вносителят на изделия, задържани в съответствие с определение, постановено по силата на параграф (1) (а) възможност да ги инспектират за целите на обосноваване, в случай на заявителя, или опровергаване, в случая на вносителя, твърдението на жалбоподателя.

Издаване на хлебарски,

(8) Освен ако не е поръчка, направена по силата на параграф (1) (а) не предвижда друго, министърът на обществената безопасност и аварийна готовност, при спазване на Закона за митниците и за всеки друг акт на парламента, който забранява, контролира или регулира вноса или износа на стоки, освободете, по смисъла на Закона за митниците, на изделия, задържани в съответствие с реда, без по-нататъшно уведомление до заявителя, ако, две седмици след като жалбоподателят е бил уведомен по силата на алинея (1) (а) (II), че министър не е бил уведомен, че искът е започнало за заповед по параграф (1) (б).

Износът на изделия

9. Съдът не трябва да направите поръчка по алинея 5 (1), или параграф 8 (1) (б) при износ на изделия, носещи олимпийски или параолимпийски марка, освен ако не са включени, като условие за реда, изискването, че марката е отстранен от изделия, преди те да се изнасят.

Компетентност на Federal Court

10. Федералният съд е компетентен да разглежда всяко действие или процедура, за привеждането в изпълнение на някоя от разпоредбите на този закон или на всяко право или правно средство, предоставени или е предвидено в този закон.

Ефект на публично оповестяване

11. За по-голяма сигурност, публично оповестяване от секретаря на приемането и използването на знак, герб, емблема или друг знак, в съответствие с искането, отправено по силата на параграф 9 (1) (п) на търговската марка акт има никакви правни последици, ако , към момента на искането, заявителят е забранено съгласно раздел 3 от приемане или да го използвате.

Правилник

12. (1) Управителят на Съвета може да обяви, посредством регламент, по препоръка на министъра на промишлеността, предписват периоди за целите на параграф 3 (4) (а), подточка 4 (1), параграф 5 (2) (а) , точка 6 и точка 8 (2) (а).

Заповеди

(2) Управителят на Съвета, може, по ред, по препоръка на министъра на промишлеността,

(А) да изменя приложение 1 чрез добавяне или изтриване на всяка марка, свързана с Олимпийските игри или на параолимпийските игри, различни от тези, които са посочени в точка (б);

(Б) да изменя приложение 2 чрез добавяне или заличаване от този списък, в колона 1, всяка марка, свързана с Олимпийските игри или на параолимпийските игри хоства от Канада, и, по отношение на всяка такава марка, добавяйки към или заличаване от този списък, в колона 2, съответната дата на годност; и

(В) изменя приложение 3 чрез добавяне на всеки израз, че в становището на управителя на Съвета може да бъде от значение при определяне дали даден акт е направено в противоречие с точка 4, или чрез изтриване на всеки израз, посочен в този списък.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЗИ ЗАКОН

13. [Изменение]

СВЪРЗАНИ ИЗМЕНЕНИЕ

ACT търговски марки

14. [Изменение]

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Ред в Съвета

* 15. (1) Разпоредбите на този закон, с изключение на раздел 13, влизат в сила за един ден или дни, за да бъде определен със заповед на областния управител в Съвета.

Раздел 13

(2) Раздел 13 влиза в сила на 31 декември, 2010.

* [Забележка: Акт, с изключение на раздел 13, в сила 17 декември 2007, вижте SI/2007-117.]

ГРАФИК 1

(Подраздел 2 (1) и параграфи 3 (4) (в) и (д) и 12 (2) (а))

MARKS

1. Canadian олимпийски комитет

2. Canadian параолимпийски комитет

3. Citius, Altius, Fortius

4. Comite международната Олимпик

5. Международния комитет по paralympique

6. Comite Олимпик Canadien

7. Comite paralympique Canadien

8. По-бързо, висше, Stronger

9. Международният олимпийски комитет

10. Международния параолимпийски комитет

11. Jeux olympiques

12. Jeux paralympiques

13. L’Esprit ен Mouvement

14. Olympia

15. Олимпиада

16. Olympiades 17 Olympian

18. Олимпийски

19. Олимпийски игри

20. Олимпиада

21. Olympie

22. Olympien

23. Olympique

24. Olympiques

25. Paralympiad

26. Paralympiades

27. Paralympian

28. Параолимпийски

29. Параолимпийските игри

30. Параолимпийските игри

31. Paralympien

32. Paralympique

33. Paralympiques

34. Plus Vite, плюс Haut, плюс форт

35. Spirit в движение *

olimpic1

 

olimpic2

 

olimpic3

 

olimpic4

38.

39.

ГРАФИК 2

(Подраздели 2 (1) и (3), параграфи 3 (4) (в) и (д) и 12 (2) (б) и точка 13)

MARKS

Колона 1 Колона 2

Точка Mark Валидно Дата

1. 53. [Отменената, 2007, хим. 25, ал. 13]

2007, в. 25, Sch. 2, ал. 13; SOR/2009-332.

ГРАФИК 3

(Подточка 4 (2), параграф 12 (2) (в) и раздел 13)

ИЗРАЗЯВАНЕ PART 1

1. 10. [Отменената, 2007, хим. 25, ал. 13]

ЧАСТ 2

1. до 7. [Отменената, 2007, хим. 25, ал. 13] 2007, в. 25, Sch. 3, ал. 13.

 

  • June 2024
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   « Jan    
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930
 • IP4all Weekly Bulletin

  You can subscribe to the weekly IP4ALL Bulletin.

 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • Landmark-TP
 • Ivan Georgiev - Rembrand
 • Global IP Attorneys - The world's leading address guide for patent, trademark, copyright, intellectual property and IP attorneys. In just a few steps you can find your agency for registration and protection of your intellectual property, patent, design, copyright or trademark.
 • The Professional Sector Network is a referral and networking group that caters exclusively to leading firms with a history of excellence in the business, advisory and investment sectors.
 • Online source of information for the events and developments in the field of intellectual property worldwide
 • Jobs in USA
 • Become our partners
 • IP Basis®

 • IP Guide®