Copyright and related rights

1. Как се регламентират отношенията, свързани с обекти на автроско право?

Отношенията, свързани с обекти на авторско и сродни права се регламентират в Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

2. Как  възниква авторското право?

Съгласно чл.2 от ЗАПСП “Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението”. Тоест момента на създаване на дадено произведение е и моментът на възникване на авторските права, свързани с него. Авторското право, за разлика от други права на интелектуална и индустриална собственост възниква без необходимостта да се получи регистрация или признаване на правото от даден орган.

3. Кои са  обектите на авторско право?

Съгласно чл. 3 от ЗАПСП “Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като:
1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;
2. музикални произведения;
3. сценични произведения – драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;
4. филми и други аудио-визуални произведения;
5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;
6. произведения на архитектурата;
7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
8. проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;
9. графично оформление на печатно издание;
10. кадастрални карти и държавни топографски карти.
11. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;
12. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;
13. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.
Обект на авторското право може да бъде и част от произведение, както и подготвителните скици, планове и други подобни.” Важно е да се отбелеат следните изключения, които не се приемат за обекти на авторско право съгласно българския закон, а именно:

– нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, както и официалните им преводи;
– идеи и концепции;
– фолклорни творби;
– новини, факти, сведения и данни.

Тоест не може да се претендира за авторство върху една идея, факт или новина, което е и едно от най-честитие запитвания.

4. Кой е “автор”?

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Юридически лица и трети физически лица могат да са носители на авторски права само в изрично предвидените в закона случаи, като до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение, а създателите се явяват “съавтори”.

5. Какво е съдърванието на авторското право?

Авторът има право:
1. да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това;
2. да иска признаване на неговото авторство върху произведението;
3. да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;
4. да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението;
5. да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;
6. да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица;
7. на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон;
8. да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението. Следва да се отбележи, обаче, че авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби.

Основно имуществено право на автора е изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, освен в случаите, за които този закон разпорежда друго.

6. Колко продължава времетраененто  на авторското право?

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът от 70 години  започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.

7. Как се изполва произведение на авторското право?

Произведение – обект на авторско право може да бъде използвано със съгласието на автора, освен ако не е предвидено противното изрично в ЗАПСП.

8. Какво е “използване” на произведение?

Използване на обект на авторско право е:
– възпроизвеждането на произведението;
– разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
– публичното представяне или изпълнение на произведението;
– излъчването на произведението по безжичен път;
– предаването и препредаването на произведението по кабел;
– публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
– превеждането на произведението на друг език;
– преработката на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
– реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
– предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
– вносът и износът на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото.

Използване е налице, когато действията се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.

 

 

  • February 2024
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   « Jan    
    1234
   567891011
   12131415161718
   19202122232425
   26272829  
 • IP4all Weekly Bulletin

  You can subscribe to the weekly IP4ALL Bulletin.

 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • Landmark-TP
 • Ivan Georgiev - Rembrand
 • Global IP Attorneys - The world's leading address guide for patent, trademark, copyright, intellectual property and IP attorneys. In just a few steps you can find your agency for registration and protection of your intellectual property, patent, design, copyright or trademark.
 • The Professional Sector Network is a referral and networking group that caters exclusively to leading firms with a history of excellence in the business, advisory and investment sectors.
 • Online source of information for the events and developments in the field of intellectual property worldwide
 • Jobs in USA
 • Become our partners
 • IP Basis®

 • IP Guide®