The University of Melbourne – Master of Intellectual Property Law

The University of Melbourne - Master of Intellectual Property Law

The University of Melbourne

Университетът в Мелбърн предлага магистърска програма Master of Intellectual Property Law,  насочена предимно за студенти, завършили бакалавърска степен – право.

Основната цел е запознаването с Австралийското законодателство, местната практика както и международната среда, с която си взаимодейства тя. Анализът на проблемите на правото на Интелектуална собственост и прилагането на основни принципи от законодателството, също са теми, които се разискват през периода на следването. Някои от дисциплините, които се изучават са : Конкуренция и нови технологии, Авторско право, Културно наследство и неговото развитие, Промишлен дизайн, Търговски марки и нелоялна конкуренция, Патенти.