ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (2009)

ZAKON

O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

(“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog ili zanatskog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod).

Pod spoljašnjim izgledom proizvoda podrazumeva se ukupan vizuelni utisak koji proizvod ostavlja na informisanog potrošača ili korisnika.

Informisani potrošač ili korisnik, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje se redovno susreće sa proizvodom o kojem je reč.

Na postupak sticanja i zaštite industrijskog dizajna koji je međunarodno registrovan za teritoriju Republike Srbije na osnovu Haškog sporazuma o međunarodnom registrovanju industrijskog dizajna (u daljem tekstu: Haški sporazum), primenjuju se odredbe ovog zakona u svim pitanjima koja nisu uređena Haškim sporazumom.

II PREDMET I USLOVI ZAŠTITE

Pojam industrijskog dizajna

Član 2

Industrijski dizajn je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni izgled celog proizvoda, ili njegovog dela, koji je određen njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen, ili kojima je ukrašen, kao i njihovom kombinacijom.

Proizvod je industrijski ili zanatski predmet, uključujući, između ostalog, i delove koji su namenjeni za spajanje u složeni proizvod, pakovanje proizvoda, grafičke simbole i tipografske znake, isključujući kompjuterske programe.

Složeni proizvod je proizvod koji je sastavljen od više delova koji mogu da budu zamenjeni i koji omogućavaju sastavljanje i rastavljanje proizvoda.

Uslovi za zaštitu industrijskog dizajna

Član 3

Industrijski dizajn se štiti na osnovu ovog zakona ako je nov i ako ima individualni karakter.

Novost

Član 4

Industrijski dizajn se smatra novim ako identičan industrijski dizajn nije postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave za priznanje tog industrijskog dizajna, ili ako ne postoji ranije podneta prijava za priznanje identičnog industrijskog dizajna.

U slučaju da je zatraženo pravo prvenstva iz člana 25. ili člana 26. ovog zakona, smatraće se da je industrijski dizajn nov ako nije postao dostupan javnosti pre dana priznatog prava prvenstva.

Industrijski dizajni se smatraju identičnim ako se razlikuju samo u nebitnim detaljima. Razlika u nebitnim detaljima postoji ako informisani korisnik, na prvi pogled, ne razlikuje industrijske dizajne.

Individualni karakter

Član 5

Industrijski dizajn ima individualni karakter ako se ukupan utisak koji ostavlja na informisanog korisnika razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi industrijski dizajn, a koji je postao dostupan javnosti pre dana podnošenja prijave industrijskog dizajna, ili dana priznatog prava prvenstva suprotstavljenog industrijskog dizajna.

Prilikom utvrđivanja individualnog karaktera industrijskog dizajna uzima se u obzir stepen slobode i objektivno ograničenje autora prilikom stvaranja dizajna konkretnog proizvoda, prouzrokovano tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama tog proizvoda.

Industrijski dizajn proizvoda koji čini sastavni deo složenog proizvoda

Član 6

Za industrijski dizajn primenjen na proizvodu, ili sadržan u proizvodu koji čini sastavni deo složenog proizvoda, smatra se da je nov i da ima individualni karakter:

1) ako sastavni deo koji je ugrađen u složeni proizvod ostaje vidljiv tokom redovne upotrebe složenog proizvoda;

2) ako vidljive karakteristike sastavnog dela ispunjavaju uslove novosti i individualnog karaktera.

Pod redovnom upotrebom iz stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumeva se upotreba od strane krajnjeg korisnika, isključujući održavanje, servisiranje ili popravke proizvoda.

Dostupnost javnosti

Član 7

Smatra se da je industrijski dizajn postao dostupan javnosti, u smislu čl. 4. i 5. ovog zakona, ako je objavljen, izlagan, korišćen u prometu robe i usluga, ili na drugi način otkriven pre dana podnošenja prijave industrijskog dizajna, ili datuma prvenstva, ako je ono traženo, osim u slučaju kada u standardnim tokovima poslovanja nije postojala razumna mogućnost da poslovni krugovi specijalizovani za datu oblast saznaju za otkrivanje industrijskog dizajna.

Ne smatra se da je industrijski dizajn postao dostupan javnosti u smislu stava 1. ovog člana ukoliko je otkriven trećem licu pod uslovom čuvanja tajnosti industrijskog dizajna.

Ne smatra se da je industrijski dizajn postao dostupan javnosti, u smislu čl. 4. i 5. ovog zakona, ako je industrijski dizajn otkrio autor, njegov pravni sledbenik ili treće lice na osnovu informacije dobijene od autora ili njegovog pravnog sledbenika, ili radnje koju je jedan od njih preduzeo, pod uslovom da je, od trenutka kada je industrijski dizajn otkriven do trenutka podnošenja prijave za priznanje prava na industrijski dizajn, odnosno do trenutka zatraženog prava prvenstva, proteklo manje od 12 meseci, kao i ako je industrijski dizajn postao dostupan javnosti kao posledica zloupotrebe vezane za autora ili njegovog pravnog sledbenika.

Isključenje zaštite zbog tehničke funkcije

Član 8

Industrijskim dizajnom ne može da se zaštititi spoljašnji izgled proizvoda koji je isključivo određen tehničkom funkcijom proizvoda.

Industrijskim dizajnom ne može da se zaštititi spoljašnji izgled proizvoda koji mora da bude reprodukovan u svom tačnom obliku i dimenzijama, kako bi se omogućilo da bude mehanički povezan sa, ili postavljen u, oko ili uz drugi proizvod, tako da svaki proizvod može da obavlja svoju funkciju.

Pod uslovima iz čl. 4. i 5. ovog zakona, nezavisno od stava 2. ovog člana, može da se zaštiti dizajn koji omogućava višestruko sastavljanje, ili povezivanje međusobno zamenjivih proizvoda u modularnom sistemu.

Industrijski dizajn koji ne može da se zaštiti

Član 9

Na osnovu ovog zakona zaštita se ne može odobriti industrijskom dizajnu:

1) čije je objavljivanje ili upotreba protivna javnom poretku ili prihvaćenim moralnim principima;

2) koji povređuje autorsko pravo ili prava industrijske svojine drugog lica;

3) koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili simbol, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, religiozne i nacionalne simbole, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnog organa.

Industrijski dizajn koji predstavlja, odnosno sadrži lik nekog lica, može da se zaštiti samo uz izričitu saglasnost tog lica.

Industrijski dizajn koji predstavlja, odnosno sadrži lik umrlog lica može da se zaštiti samo po pristanku njegovih roditelja, bračnog druga i dece.

Industrijski dizajn koji predstavlja, odnosno sadrži lik istorijske ili druge umrle znamenite ličnosti može da se zaštiti uz dozvolu nadležnog organa i pristanak njenih srodnika do trećeg stepena srodstva.

Pravo na zaštitu industrijskog dizajna

Član 10

Pravo na zaštitu industrijskog dizajna pripada autoru ili njegovom pravnom sledbeniku, odnosno poslodavcu, u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Strana fizička i pravna lica u pogledu zaštite industrijskog dizajna uživaju ista prava kao i domaća fizička i pravna lica, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili iz načela uzajamnosti.

Postojanje uzajamnosti dokazuje lice koje se na uzajamnost poziva.

Trajanje zaštite

Član 11

Pravo na industrijski dizajn stiče se upisom u Registar industrijskog dizajna i traje 25 godina od dana podnošenja prijave, pod uslovom da se plaćaju propisane takse za održavanje prava.

Pravo iz stava 1. ovog člana važi od dana podnošenja prijave za priznanje industrijskog dizajna organu državne uprave nadležnom za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

III POSTUPAK ZAŠTITE

Zajedničke odredbe

Član 12

Pravna zaštita industrijskog dizajna ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.

Protiv odluka nadležnog organa iz stava 1. ovog člana, može se izjaviti žalba Vladi u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Protiv odluke Vlade o žalbi, može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke Vlade.

Registri

Član 13

Nadležni organ vodi Registar domaćih prijava za priznanje prava na industrijski dizajn (u daljem tekstu: Registar prijava) i Registar industrijskih dizajna (u daljem tekstu: Registar industrijskog dizajna).

Registri iz stava 1. ovog člana su javne knjige i zainteresovana lica mogu da ih razgledaju u prisustvu službenog lica.

Spise registrovanih industrijskih dizajna zainteresovana lica mogu da razgledaju na usmeni zahtev, u prisustvu službenog lica.

Na pismeni zahtev zainteresovanog lica i uz plaćanje propisane takse, nadležni organ izdaje kopije dokumenata i odgovarajuće potvrde i uverenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

Registar prijava sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave; datum podnošenja prijave; broj prijave; stvaran i kratak naziv predmeta zaštite; podatke o promenama koje se odnose na prijavu (statusne promene podnosioca prijave, prenos prava, licenca, zaloga, franšiza i dr.).

Registar industrijskog dizajna sadrži naročito: podatke o nosiocu industrijskog dizajna; registarski broj i datum registrovanja industrijskog dizajna; naziv predmeta zaštite; naznačenje klase međunarodne klasifikacije propisane Lokarnskim aranžmanom o ustanovljenju međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna (u daljem tekstu: Međunarodna klasifikacija industrijskog dizajna); podatke o promenama koje se odnose na registrovani industrijski dizajn (statusne promene nosioca prava na industrijski dizajn, prenos prava, licenca, zaloga, franšiza i sl.).

Vlada bliže propisuje sadržinu registara iz stava 1. ovog člana.

Dostupnost dokumentacije

Član 14

Nadležni organ dužan je da zainteresovanim licima učini dostupnim svoju dokumentaciju i informacije o priznatim pravima na industrijski dizajn.

Međunarodno registrovanje industrijskog dizajna

Član 15

Nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave za priznanje prava na industrijski dizajn, može da podnese zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna, u skladu sa Haškim sporazumom.

Zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna iz stava 1. ovog člana podnosi se preko nadležnog organa.

Za zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna plaća se propisana taksa.

Uz zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna podnosi se i:

1) prikaz industrijskog dizajna;

2) punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

3) dokaz o uplati takse za zahtev.

Zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna sadrži naročito: podatke o podnosiocu zahteva; broj prijave, odnosno registarski broj industrijskog dizajna; broj predmeta zaštite ako je podneta prijava za više predmeta zaštite; naznačenje zemalja u kojima se traži zaštita; iznos plaćenih taksi za prijavu i potpis i pečat podnosioca prijave.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Zastupanje

Član 16

Strano fizičko ili pravno lice u postupku pred nadležnim organom mora zastupati zastupnik koji je upisan u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaći advokat.

Registar zastupnika

Član 17

U Registar zastupnika koji vodi nadležni organ upisuju se fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove utvrđene zakonom kojim se uređuju patenti.

Prijava za priznanje prava na industrijski dizajn

Član 18

Postupak za priznanje prava na industrijski dizajn pokreće se prijavom za priznanje prava na industrijski dizajn (u daljem tekstu: prijava).

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom organu u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

Prijava mora da sadrži:

1) zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn;

2) opis dizajna industrijskog dizajna;

3) dvodimenzionalni prikaz industrijskog dizajna (u daljem tekstu: prikaz).

Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn

Član 19

Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn sadrži naročito:

1) podatke o podnosiocu prijave;

2) podatke o autoru industrijskog dizajna ili izjavu autora da ne želi da bude naveden u prijavi;

3) naznačenje da li se prijava odnosi na jedan ili više industrijskih dizajna;

4) stvaran i kratak naziv dizajna;

5) pravni osnov za podnošenje prijave, ako autor dizajna nije podnosilac prijave;

6) potpis podnosioca prijave.

Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn može da sadrži i izjavu da se zahteva objavljivanje priznatog prava na industrijski dizajn 12 meseci nakon datuma donošenja rešenja o priznanju prava na industrijski dizajn (odloženo objavljivanje).

Jedna prijava može da sadrži zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn za jedan ili više industrijskih dizajna (do 100) koji se primenjuju na proizvodima svrstanim u istu klasu međunarodne klasifikacije industrijskih dizajna.

Autor industrijskog dizajna može tokom postupka zaštite, kao i tokom celog roka trajanja prava na industrijski dizajn, povući svoju izjavu da ne želi da mu ime bude navedeno u prijavi, registrima, kao ni u drugim ispravama predviđenim ovim zakonom.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Opis industrijskog dizajna

Član 20

Opis industrijskog dizajna treba da bude precizan i sažet opis ukupnog spoljašnjeg izgleda predmeta zaštite, zasnovan na podnetom prikazu, koji se vidi stalno ili prilikom njegove redovne upotrebe i da ispunjava druge propisane uslove.

Opis industrijskog dizajna treba da se odnosi samo na spoljni oblik predmeta zaštite, što podrazumeva površine tela, odnosno njegovih delova koje se vide stalno ili pri njihovoj redovnoj upotrebi, odnosno samo na sliku ili crtež kojim je prikazan predmet zaštite, a koji može da se prenese na određeni proizvod ili njegov deo.

Opis industrijskog dizajna ne treba da sadrži podatke koji se odnose na konstrukciju, funkciju ili funkcionalne prednosti i slične podatke o telu ili njegovim delovima.

Opis industrijskog dizajna sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave; kratak i pravi naziv predmeta zaštite; novost predmeta zaštite, odnosno njegovih pojedinih delova; namenu predmeta zaštite.

Vlada bliže propisuje sadržinu opisa industrijskog dizajna, kao i broj primeraka opisa industrijskog dizajna koji se podnose uz zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn.

Prikaz

Član 21

Prikaz sadrži isključivo predmet zaštite.

Prikaz treba da bude takav da se svi detalji industrijskog dizajna jasno vide i da, u pogledu kvaliteta i drugih tehničkih zahteva, ispunjava propisane uslove.

Prikaz može biti podnet kao fotografija ili nacrt.

Ako je u pitanju prijava za priznanje prava na dvodimenzionalni industrijski dizajn, kao prikaz se može dostaviti dvodimenzionalni primerak (uzorak) prijavljenog industrijskog dizajna, s tim da se najdocnije u roku od šest meseci od dana podnošenja prijave nadležnom organu mora dostaviti prikaz iz stava 1. ovog člana.

Vlada bliže propisuje tehničke karakteristike prikaza, kao i broj primeraka prikaza koji se podnose uz zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn.

Takse i troškovi postupka

Član 22

U upravnom postupku pred nadležnim organom plaćaju se takse i naknade troškova postupka, saglasno propisima kojima se uređuju administrativne takse i naknade troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga.

Datum podnošenja prijave

Član 23

Za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da prijava podneta nadležnom organu na taj datum sadrži:

1) naznačenje da se traži priznanje prava na industrijski dizajn;

2) ime i prezime, odnosno naziv i adresu podnosioca prijave;

3) prikaz.

Po prijemu prijave, nadležni organ ispituje da li su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Na prijavu neposredno podnetu nadležnom organu, koja sadrži delove iz stava 1. ovog člana, upisuje se broj prijave i dan i čas njenog prijema u nadležnom organu i o tome se podnosiocu prijave izdaje potvrda.

Ako prijava ne sadrži delove iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će pozvati podnosioca prijave da u roku od 30 dana otkloni nedostatke zbog kojih prijava nije mogla biti upisana u odgovarajući registar.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 4. ovog člana otkloni nedostatke, nadležni organ zaključkom priznaje kao datum podnošenja prijave onaj datum kad je podnosilac prijave otklonio uočene nedostatke.

Prijava kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 4. ovog člana ne otkloni nedostatke, nadležni organ zaključkom odbacuje prijavu.

Protiv zaključka iz stava 7. ovog člana može se izjaviti žalba.

Pravo prvenstva

Član 24

Podnosilac prijave uživa od datuma podnošenja prijave pravo prvenstva u odnosu na sva druga lica koja su za isti dizajn docnije podnela prijavu.

Međunarodno pravo prvenstva

Član 25

Pravnom ili fizičkom licu koje je podnelo urednu prijavu industrijskog dizajna sa dejstvom u nekoj zemlji članici Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije, priznaće se u Republici Srbiji pravo prvenstva od datuma podnošenja te prijave ako u Republici Srbiji za isti industrijski dizajn podnese prijavu u roku od šest meseci od dana podnošenja prijave sa dejstvom u odnosnoj zemlji. U zahtevu za priznanje industrijskog dizajna naznačava se datum podnošenja, broj prijave i zemlja za koju je prijava podneta.

Urednom prijavom iz stava 1. ovog člana smatra se svaka prijava koja ispunjava uslove urednosti prema nacionalnom zakonodavstvu zemlje članice Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije za koju je prijava podneta ili prema međunarodnom ugovoru zaključenom između ovih zemalja, bez obzira na docniju pravnu sudbinu te prijave.

Pravno ili fizičko lice iz stava 1. ovog člana dužno je da, u roku od tri meseca od dana podnošenja prijave u Republici Srbiji, dostavi nadležnom organu prepis prijave iz stava 1. ovog člana, overen od nadležnog organa zemlje članice Pariske unije, Svetske trgovinske organizacije, odnosno međunarodne organizacije kojoj je ta prijava podnesena.

Zahtev za izdavanje uverenja o pravu prvenstva sadrži naročito: prikaz istovetan prikazu u prijavi; opis istovetan opisu u prijavi; dokaz o uplati takse za uverenje.

Uverenje o pravu prvenstva sadrži naročito: podatke o podnosiocu prijave; podatke o autoru industrijskog dizajna; broj prijave i datum podnošenja prijave; prikaz istovetan prikazu u prijavi; opis istovetan opisu u prijavi.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 4. ovog člana i sadržinu uverenja o pravu prvenstva iz stava 5. ovog člana.

Sajamsko pravo prvenstva

Član 26

Podnosilac prijave koji je, u roku od tri meseca pre dana podnošenja prijave, na domaćem sajmu ili izložbi međunarodnog karaktera, ili u nekoj drugoj zemlji članici Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije izlagao industrijski dizajn, može da u prijavi traži priznanje prava prvenstva od dana prvog izlaganja tog industrijskog dizajna.

Podnosilac prijave iz stava 1. ovog člana uz prijavu dostavlja potvrdu nadležnog organa zemlje članice Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije da je u pitanju sajam, odnosno izložba međunarodnog karaktera, uz naznačenje podataka o vrsti sajma, odnosno izložbe, mestu održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja sajma, odnosno izložbe, i datumu prvog izlaganja tog dizajna.

Uverenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u Republici Srbiji zvanično priznat međunarodni karakter izdaje Privredna komora Srbije.

Priznanjem prava prvenstva iz stava 1. ovog člana ne produžavaju se rokovi iz člana 25. ovog zakona.

Izmena prikaza

Član 27

U prijavi ne može se naknadno izmeniti prikaz industrijskog dizajna tako da se po svom obimu i sadržini bitno razlikuje od onog koji je određen opisom dostavljenim prilikom podnošenja prijave.

Redosled ispitivanja prijava

Član 28

Prijave se ispituju po redosledu određenom datumom i satom njihovog podnošenja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, prijava se može rešavati po hitnom postupku:

1) u slučaju sudskog spora, ili pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka, na zahtev suda ili nadležnog organa tržišne inspekcije, odnosno carinskog organa;

2) ako je podnet zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna.

U slučajevima iz stava 2. tačka 1) ovog člana podnosi se zahtev za ispitivanje prijave po hitnom postupku.

Ispitivanje urednosti prijave

Član 29

Prijava je uredna ako sadrži sve elemente iz čl. 19, 20. i 21. ovog zakona, dokaz o uplati takse za prijavu i druge propisane delove.

Ako utvrdi da prijava nije uredna, nadležni organ će pismeno, uz navođenje razloga, pozvati podnosioca prijave da je uredi u roku koji nadležni organ odredi.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ može da produži rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže tri meseca.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uredi prijavu, ili ne plati propisane takse, nadležni organ će prijavu odbaciti zaključkom.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, uz plaćanje propisane takse, podnosilac prijave može da podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje, u roku od tri meseca od dana prijema zaključka o odbacivanju.

Ispitivanje uslova za priznanje prava na industrijski dizajn

Član 30

Ako je prijava uredna u smislu člana 29. stav 1. ovog zakona, nadležni organ ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznanje prava na industrijski dizajn.

Rešenje o odbijanju priznanja prava na industrijski dizajn

Član 31

Ako utvrdi da prijava ne ispunjava uslove za priznanje prava na industrijski dizajn, nadležni organ će pismenim putem obavestiti podnosioca prijave o razlozima zbog kojih se pravo na industrijski dizajn ne može priznati i pozvaće ga da se, u roku koji nadležni organ odredi, izjasni o tim razlozima.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ može da produži rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže do tri meseca.

Nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn ako se podnosilac prijave uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a nadležni organ i dalje smatra da se pravo na industrijski dizajn ne može priznati.

Odustanak od prijave

Član 32

Podnosilac prijave može u toku celog postupka odustati od prijave u celini ili samo za neke industrijske dizajne.

Ako je u Registru prijava upisano određeno pravo u korist trećeg lica, podnosilac prijave ne može odustati od prijave bez pismene saglasnosti lica na čije ime je upisano to pravo.

U slučaju kada podnosilac prijave odustane od prijave u celini, nadležni organ će doneti zaključak o obustavi postupka.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana, može se izjaviti žalba.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, prijava prestaje da važi narednog dana od dana predaje nadležnom organu izjave o odustanku.

Razdvajanje prijave

Član 33

Podnosilac prijave koja sadrži zahtev za priznanje prava na više industrijskih dizajna (u daljem tekstu: višestruka prijava), u skladu sa članom 19. stav 3. ovog zakona, može, uz plaćanje propisane takse, da podnese zahtev za razdvajanje svoje višestruke prijave na više pojedinačnih, ili višestrukih izdvojenih prijava.

Svaka od izdvojenih prijava iz stava 1. ovog člana dobija novi broj prijave i zavodi se u Registar prijava, ali zadržava datum podnošenja prvobitne višestruke prijave i njeno pravo prvenstva.

O razdvajanju prijave donosi se posebno rešenje, u kome se naznačava broj, odnosno brojevi novih prijava, industrijski dizajni koji ostaju u prvobitnoj višestrukoj prijavi i industrijski dizajni koji su u izdvojenoj, ili izdvojenim prijavama.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: broj i datum podnošenja prvobitne prijave čije se razdvajanje traži; opis i prikaz industrijskog dizajna; naznačenje brojeva klasa Međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna koje ostaju u prvobitnoj prijavi i brojeva klasa Međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna koje se razdvajaju.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, određuje priloge koji se podnose uz zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Delimično priznanje višestruke prijave

Član 34

Ako utvrdi da višestruka prijava, pored industrijskih dizajna kojima se može priznati zaštita, sadrži i jedan ili više industrijskih dizajna kojima se, na osnovu ovoga zakona, ne može priznati zaštita, nadležni organ će pismenim putem o tome obavestiti podnosioca prijave i pozvaće ga da se u roku koji nadležni organ odredi izjasni o navedenim razlozima.

Na obrazloženi zahtev podnosioca prijave, nadležni organ može da produži rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim, a najduže tri meseca.

Nadležni organ će doneti rešenje o delimičnom priznanju višestruke prijave ako se podnosilac prijave uopšte ne izjasni, ili ako se izjasni, a nadležni organ i dalje smatra da se nekim industrijskim dizajnima iz višestruke prijave ne može priznati zaštita.

Pretvaranje prijave za priznanje prava na industrijski dizajn u prijavu za priznanje patenta, odnosno malog patenta

Član 35

Do okončanja postupka, prijava za priznanje prava na industrijski dizajn može se pretvoriti u prijavu za priznanje patenta, odnosno malog patenta.

Zaključak za plaćanje takse radi priznanja prava na industrijski dizajn

Član 36

Ako prijava ispunjava uslove za priznanje prava na industrijski dizajn, nadležni organ zaključkom poziva podnosioca prijave da plati taksu za prvih pet godina zaštite i troškove objave industrijskog dizajna i da dostavi dokaze o izvršenim uplatama.

Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz stava 1. ovog člana, smatraće se da je prijava povučena.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, nadležni organ će doneti zaključak o obustavi postupka, protiv koga se može izjaviti žalba.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, podnosilac prijave može, uz plaćanje propisane takse, da podnese predlog za povraćaj u pređašnje stanje u roku od tri meseca od dana prijema zaključka o obustavi postupka.

Upis prava na industrijski dizajn u Registar industrijskog dizajna

Član 37

Kada podnosilac prijave dostavi dokaze o izvršenim uplatama iz člana 36. stav 1. ovog zakona, nadležni organ priznato pravo na industrijski dizajn, sa propisanim podacima, upisuje u Registar industrijskog dizajna, a nosiocu prava na industrijski dizajn izdaje ispravu o industrijskom dizajnu.

Isprava o industrijskom dizajnu ima karakter rešenja u upravnom postupku.

Isprava o industrijskom dizajnu sadrži naročito: registarski broj registrovanog industrijskog dizajna i broj prijave; podatke o autoru dizajna; prikaz i opis industrijskog dizajna; datum upisa u Registar industrijskog dizajna; datum do kog registrovani industrijski dizajn važi.

Vlada bliže propisuje sadržinu isprave o industrijskom dizajnu iz stava 1. ovog člana.

Objavljivanje priznatog prava

Član 38

Priznato pravo na industrijski dizajn objavljuje se u službenom glasilu nadležnog organa.

U službenom glasilu nadležnog organa objavljuju se naročito sledeći podaci: podaci o nosiocu prava na industrijski dizajn; registarski broj registrovanog industrijskog dizajna; datum upisa prava na industrijski dizajn u Registar industrijskog dizajna; datum do kog registrovani industrijski dizajn važi; naziv predmeta zaštite; prikaz; broj klase Međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna.

Vlada bliže propisuje podatke iz stava 2. ovog člana koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa.

IV SADRŽINA, OBIM I OGRANIČENJE PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN

Sadržina prava na industrijski dizajn

Član 39

Nosilac prava na industrijski dizajn ima isključivo pravo na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog industrijskog dizajna i da to pravo uskrati svakom trećem licu.

Pod ekonomskim iskorišćavanjem iz stava 1. ovog člana podrazumeva se industrijska i zanatska izrada proizvoda za tržište, na osnovu primene zaštićenog industrijskog dizajna, kao i:

1) upotreba takvog proizvoda u privrednoj delatnosti;

2) skladištenje takvog proizvoda radi njegovog stavljanja u promet;

3) ponuda takvog proizvoda radi njegovog stavljanja u promet;

4) stavljanje u promet takvog proizvoda;

5) uvoz, izvoz ili tranzit takvog proizvoda.

Prava autora industrijskog dizajna

Član 40

Autor industrijskog dizajna ima moralna i imovinska prava.

Moralno pravo je pravo autora industrijskog dizajna da njegovo ime bude navedeno u prijavi, spisima i ispravi o industrijskom dizajnu.

Imovinsko pravo je pravo autora industrijskog dizajna da uživa ekonomsku korist od iskorišćavanja zaštićenog industrijskog dizajna.

Ako autor industrijskog dizajna nije nosilac prava na industrijski dizajn, oblik ekonomske koristi koju uživa autor zaštićenog industrijskog dizajna od njegovog iskorišćavanja određuje se ugovorom između nosioca industrijskog dizajna i autora industrijskog dizajna.

Obim prava na industrijski dizajn

Član 41

Obim prava koja se stiču na osnovu zaštićenog industrijskog dizajna određen je sadržinom opisa industrijskog dizajna koji je zasnovan na podnetom prikazu.

Podnosilac prijave može sam, ili na pismeni zahtev nadležnog organa u ostavljenom roku, da izjavi da ne traži bilo kakva isključiva prava na elementu industrijskog dizajna navedenom u opisu industrijskog dizajna.

Prilikom utvrđivanja obima prava na industrijski dizajn u slučaju spora, sud će uzeti u obzir slobodu autora prilikom stvaranja industrijskog dizajna, u smislu člana 5. stav 2. ovog zakona.

Pravo ranije upotrebe

Član 42

Pravo na industrijski dizajn ne deluje prema savesnom licu koje je pre datuma priznatog prava prvenstva prijave u zemlji već otpočelo korišćenje istog industrijskog dizajna u proizvodnji, ili je izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja.

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da industrijski dizajn koristi isključivo u proizvodne svrhe, u svom privrednom društvu ili radionici, ili tuđem privrednom društvu ili radionici za sopstvene potrebe.

Lice iz stava 1. ovog člana ne može da prenese svoje pravo na korišćenje industrijskog dizajna na drugog, osim ako zajedno sa pravom prenosi i privredno društvo ili radionicu, odnosno ogranak u kome je pripremljeno, odnosno otpočelo korišćenje tog industrijskog dizajna.

Ograničenje prava

Član 43

Nosilac prava na industrijski dizajn ne može da zabrani trećem licu radnje:

1) učinjene u nekomercijalne i eksperimentalne svrhe;

2) umnožavanja u svrhu podučavanja ili citiranja, pod uslovom da su takve radnje u skladu sa praksom lojalne konkurencije i da neopravdano ne ugrožavaju normalno iskorišćavanje industrijskog dizajna, kao i da je navedeno odakle je industrijski dizajn preuzet.

Ograničenje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja

Član 44

Pravo na industrijski dizajn ne deluje prema licu koje upotrebljava predmete koji su proizvedeni na osnovu zaštićenog industrijskog dizajna, a koji sačinjavaju deo konstrukcije ili opreme broda, vazduhoplova ili suvozemnog vozila, odnosno služe isključivo za potrebe funkcionisanja broda, vazduhoplova ili suvozemnog vozila koje je registrovano u nekoj od zemalja članica Pariske unije ili Svetske trgovinske organizacije, kad se ono privremeno ili slučajno nađe na teritoriji Republike Srbije.

Iscrpljenje prava

Član 45

Ako je nosilac prava na industrijski dizajn u Republici Srbiji stavio u promet proizvod koji sadrži zaštićeni industrijski dizajn, odnosno proizvod koji je oblikovan prema zaštićenom industrijskom dizajnu ili ako je nosilac prava na industrijski dizajn ovlastio neko lice da u Republici Srbiji takav proizvod stavi u promet, nema pravo da zabrani trećim licima dalje raspolaganje tim proizvodom, kupljenim u legalnim tokovima prometa (u daljem tekstu: iscrpljenje prava).

Iscrpljenje prava stava 1. ovog člana neće se primeniti u slučaju postojanja legitimnog interesa nosioca prava na industrijski dizajn da se suprotstavi daljem stavljanju u promet proizvoda koji sadrži zaštićeni industrijski dizajn, ili koji je oblikovan prema zaštićenom industrijskom dizajnu, posebno ako je u međuvremenu došlo do kvara ili druge promene svojstava proizvoda.

Odnos sa drugim oblicima zaštite

Član 46

Odredbe ovog zakona neće uticati na postojeća prava vezana za žigove, patente ili male patente. Industrijski dizajn zaštićen po odredbama ovog zakona uživa zaštitu i na osnovu zakona kojim se uređuje autorsko pravo od datuma kada je industrijski dizajn nastao, odnosno kada je izražen u određenoj formi.

V PRAVNA ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA STVORENOG U RADNOM ODNOSU

Dizajn stvoren u radnom odnosu

Član 47

Na pravnu zaštitu industrijskog dizajna stvorenog u radnom odnosu shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju patenti.

VI PROMENE U PRIJAVI, ODNOSNO REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Promena imena i adrese nosioca prava

Član 48

Nadležni organ, na zahtev nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave, donosi rešenje o upisu u odgovarajući registar nadležnog organa, promene imena i adrese nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave.

Jednim zahtevom iz stava 1. ovog člana može se zatražiti upis promene imena i adrese nosioca prava koji se odnosi na više registrovanih industrijskih dizajna, odnosno više prijava, pod uslovom da su registarski brojevi, odnosno brojevi prijava naznačeni u zahtevu.

Ako zahtev za upis promene imena i adrese nosioca prava ne sadrži propisane podatke, nadležni organ će pismenim putem pozvati podnosioca zahteva da ga uredi u roku koji nadležni organ odredi.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis promene imena i adrese, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 3. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će doneti zaključak o odbacivanju zahteva.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba.

Zahtev za upis promene iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj registrovanog industrijskog dizajna, odnosno broj prijave; podatke o nosiocu prava na industrijski dizajn, odnosno podnosiocu prijave; naznačenje vrste promene.

Vlada propisuje bližu sadržinu zahteva za upis promene iz stava 1. ovog člana, kao i sadržinu priloga i priloge koji se podnose uz zahtev.

Prenos prava

Član 49

Prenos prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave može biti posledica ugovora o prenosu prava, statusne promene nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave, sudske ili administrativne odluke.

Prenos prava iz stava 1. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava.

Upis prenosa prava iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

O upisu prenosa prava iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, donosi se posebno rešenje.

Ugovor o prenosu prava

Član 50

Ugovorom o prenosu prava iz člana 49. stav 1. ovog zakona, nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave može preneti pravo na registrovani industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave.

Ugovor o prenosu prava iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pismenoj formi i mora sadržati naznačenje ugovornih strana, broj registrovanog industrijskog dizajna, odnosno broj prijave i visinu naknade, ako je ugovorena.

Licenca

Član 51

Nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave može ugovorom o licenci ustupiti pravo korišćenja registrovanog industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave.

Ugovor o licenci iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pismenoj formi i mora sadržati naznačenje ugovornih strana, broj registrovanog industrijskog dizajna ili broj prijave, vreme trajanja licence i obim licence.

Ugovor o licenci iz stava 1. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave ili sticaoca prava.

Upis ugovora o licenci iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.

O upisu ugovora o licenci iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, donosi se posebno rešenje.

Zaloga

Član 52

Registrovani industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave može biti predmet ugovora o zalozi.

Ugovor o zalozi iz stava 1. ovog člana sastavlja se u pismenoj formi i mora sadržati: dan zaključenja; ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sedište ugovornih strana kao i dužnika ako su to različita lica; registarski broj registrovanog industrijskog dizajna, odnosno broj prijave industrijskog dizajna i podatke o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom.

Ugovor o zalozi iz stava 1. ovog člana upisuje se u odgovarajući registar nadležnog organa na zahtev nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave ili založnog poverioca.

Poverilac stiče založno pravo upisom u odgovarajući registar nadležnog organa.

O upisu ugovora o zalozi iz stava 1. ovog člana u odgovarajući registar nadležnog organa, donosi se posebno rešenje.

Na sva pitanja koja se odnose na zalogu prava na industrijski dizajn, a koja nisu regulisana ovim zakonom, primenjuju se propisi kojima se uređuje bezdržavinska zaloga, obligacioni i svojinskopravni odnosi.

U registar nadležnog organa upisuju se naročito sledeći podaci: podaci o zalogodavcu i dužniku, kada to nisu ista lica, kao i podaci o založnom poveriocu; registarski broj registrovanog industrijskog dizajna, odnosno broj prijave za priznanje prava; podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa.

U registar nadležnog organa upisuju se i sve promene podataka iz stava 7. ovog člana.

Vlada bliže propisuje podatke koji se upisuju u registar nadležnog organa.

Postupak za upis prenosa prava, licence i zaloge

Član 53

Postupak za upis prenosa prava, licence i zaloge, pokreće se pisanim zahtevom, koji se podnosi nadležnom organu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i:

1) dokaz o pravnom osnovu upisa koji se traži;

2) punomoćje, ako se postupak za upis prenosa prava, licence, ili zaloge pokreće preko punomoćnika;

3) dokaz o uplati propisane takse po zahtevu za upis prenosa prava, licence ili zaloge.

Jednim zahtevom iz stava 1. ovog člana može se zatražiti upis prenosa prava, koji se odnosi na više registrovanih industrijskih dizajna, odnosno više prijava, pod uslovom da su raniji nosilac prava i novi nosilac prava, isti u svakom registrovanom industrijskom dizajnu, odnosno prijavi i da su registarski brojevi, odnosno brojevi prijava naznačeni u zahtevu.

Jednim zahtevom iz stava 1. ovog člana može se zatražiti upis licence, odnosno zaloge, koji se odnosi na više registrovanih industrijskih dizajna, odnosno više prijava, pod uslovom da su nosilac prava i sticalac licence, odnosno zaloge isti u svakom registrovanom industrijskom dizajnu, odnosno prijavi i da su registarski brojevi, odnosno brojevi prijava naznačeni u zahtevu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: registarski broj registrovanog industrijskog dizajna, odnosno broj prijave; podatke o nosiocu prava na industrijski dizajn, odnosno podnosiocu prijave; naznačenje vrste promene, odnosno upisa prava koji se traži.

Vlada bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, kao i vrstu i sadržinu priloga koji se podnose uz zahtev.

Član 54

Zahtev za upis prenosa prava, licence, odnosno zaloge je uredan ako sadrži podatke iz člana 53. stav 2. ovog zakona i druge propisane podatke.

Ako zahtev za upis prenosa prava, licence, odnosno zaloge nije uredan, nadležni organ će pozvati podnosioca zahteva da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis prenosa prava, licence ili zaloge, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Ako podnosilac zahteva u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će doneti zaključak o odbacivanju zahteva.

Protiv zaključka iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba.

Član 55

Ako je zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge uredan u smislu člana 54. ovog zakona, nadležni organ ispituje da li pravni osnov na kome se taj zahtev zasniva ispunjava zakonom propisane uslove za upis prenosa prava, licence ili zaloge.

Ako pravni osnov na kome se zasniva zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, nadležni organ će pozvati podnosioca zahteva da se u roku od 30 dana od dana prijema poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upis ne može izvršiti.

Na obrazloženi zahtev podnosioca zahteva za upis prenosa prava, licence ili zaloge, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 2. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev za upis prenosa prava, licence ili zaloge, ako se podnosilac zahteva, u ostavljenom roku ne izjasni o razlozima zbog kojih se upis ne može odobriti, ili se izjasni, a nadležni organ i dalje smatra da se upis ne može odobriti.

VII PRESTANAK PRAVA

Član 56

Pravo na industrijski dizajn prestaje:

1) ako nosilac prava na industrijski dizajn propusti da plati propisanu taksu za održavanje prava;

2) ako se nosilac prava na industrijski dizajn odrekne prava – narednog dana od dana predaje nadležnom organu podneska o odricanju;

3) na osnovu sudske odluke ili odluke nadležnog organa, u slučajevima predviđenim ovim zakonom – danom koji je određen tom odlukom;

4) ako je prestalo da postoji pravno lice ili ako je umrlo fizičko lice koje je nosilac prava na industrijski dizajn – danom prestanka pravnog lica, odnosno smrti fizičkog lica, osim ako je pravo na industrijski dizajn prešlo na pravne sledbenike ovih lica.

Član 57

Ako je u Registru industrijskog dizajna upisano određeno pravo u korist trećeg lica (licenca, zaloga, ili neko slično pravo), nosilac prava na industrijski dizajn ne može da se odrekne svog prava bez pismene saglasnosti lica na čije ime je upisano to pravo.

Ako nosilac prava na industrijski dizajn u propisanom roku ne plati odgovarajuću taksu za održavanje važenja registrovanog industrijskog dizajna, a u Registru industrijskog dizajna je upisana licenca, zaloga ili neko drugo pravo u korist trećeg lica, nadležni organ će to lice obavestiti da nije plaćena taksa i da je može platiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, i time održati važenje upisanog prava.

VIII OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM REGISTRACIJE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Član 58

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim ako se utvrdi da u vreme njegovog registrovanja nisu bili ispunjeni uslovi za priznanje industrijskog dizajna predviđeni ovim zakonom.

Registrovani industrijski dizajn se može oglasiti ništavim za sve vreme trajanja zaštite, i to na predlog zainteresovanog lica ili na predlog javnog tužioca (u daljem tekstu: predlagač).

Predlog za oglašavanje ništavim

Član 59

Postupak za oglašavanje ništavim registrovanog industrijskog dizajna pokreće se pisanim predlogom za oglašavanje ništavim.

Predlog iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o predlagaču i o nosiocu prava na industrijski dizajn, naznačenje da se traži oglašavanje ništavim registrovanog industrijskog dizajna, registarski broj registrovanog industrijskog dizajna, razloge zbog kojih se predlaže oglašavanje ništavim i potrebne dokaze.

Postupak po urednom predlogu za oglašavanje ništavim

Član 60

Ako predlog za oglašavanje ništavim registrovanog industrijskog dizajna ne ispunjava propisane uslove iz člana 59. ovog zakona, nadležni organ će pismenim putem pozvati predlagača da uredi predlog, u roku od 30 dana od dana prijema poziva.

Na obrazloženi zahtev predlagača, uz plaćanje propisane takse, nadležni organ će produžiti rok iz stava 1. ovog člana za vreme koje smatra primerenim.

Ako predlagač u ostavljenom roku ne postupi po pozivu, nadležni organ će doneti zaključak o odbacivanju predloga.

Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba.

Uredan predlog iz člana 59. ovog zakona nadležni organ će dostaviti protivniku predlagača i pozvati ga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva, dostavi svoj odgovor.

U postupku po predlogu za oglašavanje ništavim nadležni organ može da zakaže usmenu raspravu.

Posle sprovedenog postupka po predlogu za oglašavanje ništavim, nadležni organ može da donese rešenje o delimičnom ili potpunom oglašavanju ništavim registrovanog industrijskog dizajna.

U roku od tri meseca od pravnosnažnosti odluke o oglašavanju ništavim registrovanog industrijskog dizajna, nadležni organ će u svom službenom glasilu objaviti propisane podatke o poništenom pravu.

Član 61

Oglašavanje ništavim registrovanog industrijskog dizajna nema dejstvo na sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava koje su u momentu donošenja tog rešenja bile pravnosnažne, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u meri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac prava na industrijski dizajn savestan.

IX GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA

Zaštita u slučaju povrede prava na industrijski dizajn

Član 62

U slučaju povrede prava na industrijski dizajn ili prava iz prijave, tužilac može tužbom da zahteva:

1) utvrđenje povrede prava;

2) prestanak povrede prava;

3) uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda prava;

4) uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda prava, ako je to neophodno za zaštitu prava;

5) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;

6) naknadu moralne štete za autora;

7) objavljivanje presude o trošku tuženog;

8) davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi prava.

Lice koje povredi pravo na industrijski dizajn odgovara za štetu po opštim pravilima o naknadi štete.

Ako je povreda prava na industrijski dizajn učinjena namerno, tužilac može od tuženog, umesto naknade imovinske štete, da zahteva naknadu do trostrukog iznosa uobičajene licencne naknade koju bi primio za korišćenje dizajna.

Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana je hitan.

Povreda prava na industrijski dizajn

Član 63

Povredom prava na industrijski dizajn smatra se svako neovlašćeno iskorišćavanje registrovanog industrijskog dizajna u smislu člana 39. ovog zakona i neovlašćeno objavljivanje predmeta prijave.

Povredom prava na industrijski dizajn smatra se i podražavanje zaštićenog industrijskog dizajna.

Prilikom utvrđivanja da li postoji povreda prava na industrijski dizajn, sud naročito vodi računa o odredbama čl. 8, 9. i 41. ovog zakona.

Aktivna legitimacija za tužbu

Član 64

Tužbu zbog povrede prava na industrijski dizajn iz člana 62. ovog zakona mogu da podnesu podnosilac prijave, nosilac prava na industrijski dizajn i sticalac isključive licence.

Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud će prekinuti do odluke nadležnog organa o priznanju industrijskog dizajna.

Ako je pred nadležnim organom pokrenut postupak iz člana 58. ovog zakona, sud koji postupa po tužbi iz člana 62. ovog zakona dužan je da zastane sa postupkom do konačne odluke nadležnog organa.

Rok za podnošenje tužbe

Član 65

Tužba zbog povrede prava na industrijski dizajn može da se podnese u roku od tri godine od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, a najdocnije u roku od pet godina od dana kada je povreda prvi put učinjena.

Privremena mera

Član 66

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je njegov zaštićeni industrijski dizajn ili pravo iz prijave povređeno, ili da će biti povređeno, sud može da odredi privremenu meru oduzimanja ili isključenja iz prometa predmeta kojim se vrši povreda, sredstava za proizvodnju tih predmeta, odnosno meru zabrane nastavljanja započetih radnji kojima se vrši ili bi se mogla izvršiti povreda.

Obezbeđenje dokaza

Član 67

Na zahtev lica koje učini verovatnim da je njegov zaštićeni industrijski dizajn ili pravo iz prijave povređeno, odnosno da može doći do povrede tog prava, ili da postoji opasnost od nastanka neotklonjive štete, kao i da postoji opravdana sumnja da će dokazi o tome biti uništeni ili da će ih kasnije biti nemoguće pribaviti, sud može pristupiti obezbeđenju dokaza bez prethodnog obaveštavanja ili saslušanja lica od koga se dokazi prikupljaju.

Obezbeđenjem dokaza u smislu stava 1. ovog člana smatra se pregled prostorija, vozila, knjiga, dokumenata, kao i zaplena predmeta, ispitivanje svedoka i veštaka.

Licu od koga se dokazi prikupljaju, sudsko rešenje o određivanju obezbeđenja dokaza uručuje se u trenutku prikupljanja dokaza, a odsutnom licu, čim to postane moguće.

Rok za traženje privremenih mera

Član 68

Privremene mere iz člana 66. ovog zakona i obezbeđenje dokaza iz člana 67. ovog zakona mogu se tražiti i pre podnošenja tužbe zbog povrede zaštićenog industrijskog dizajna, odnosno povrede prava iz prijave, pod uslovom da se tužba podnese u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o određivanju privremene mere, odnosno rešenja o određivanju obezbeđenja dokaza.

Žalba protiv rešenja kojim je sud odredio privremenu meru iz člana 66. ovog zakona ne odlaže izvršenje rešenja.

Sredstvo obezbeđenja

Član 69

Na zahtev lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede zaštićenog industrijskog dizajna ili postupak za izricanje privremene mere, sud može da odredi polaganje odgovarajućeg novčanog iznosa kao sredstva obezbeđenja u slučaju neosnovanosti zahteva, na teret podnosioca zahteva.

Obaveza pružanja informacija

Član 70

Sud može da naredi licu koje je izvršilo povredu zaštićenog industrijskog dizajna ili prava iz prijave da pruži informaciju o trećim licima koja su učestvovala u povredi zaštićenog industrijskog dizajna ili prava iz prijave i o njihovim distributivnim kanalima.

Lice iz stava 1. ovog člana koje ne izvrši obavezu pružanja informacije odgovara za štetu koja iz toga proizađe.

Osporavanje prava na industrijski dizajn

Član 71

Autor industrijskog dizajna ili njegov pravni sledbenik može tužbom da zahteva od suda da utvrdi da on ima pravo na podnošenje prijave umesto lica, ili zajedno sa licem koje je podnelo prijavu.

Autor industrijskog dizajna ili njegov pravni sledbenik može tužbom da zahteva od suda da utvrdi da je on nosilac registrovanog industrijskog dizajna umesto lica, ili zajedno sa licem na čije ime je kod nadležnog organa registrovan industrijski dizajn.

Tužba iz stava 1. ovog člana može da se podnese do okončanja postupka za priznanje industrijskog dizajna, a tužba iz stava 2. ovog člana može da se podnese do isteka roka važenja industrijskog dizajna.

Upis sudske odluke u registar

Član 72

Ako se pravnosnažnom sudskom odlukom usvoji tužbeni zahtev iz člana 71. ovog zakona, nadležni organ će po prijemu pravnosnažne presude, ili na zahtev tužioca, upisati tužioca u odgovarajući registar kao podnosioca prijave, odnosno nosioca prava na industrijski dizajn.

Prava trećeg savesnog lica

Član 73

Pravo koje je treće savesno lice pribavilo od ranijeg podnosioca prijave, ili nosioca prava na industrijski dizajn iz člana 71. ovog zakona, prestaje danom upisa novog nosioca prava, odnosno podnosioca prijave u odgovarajući registar.

Spor za priznanje autorstva

Član 74

Lice koje sebe smatra autorom industrijskog dizajna ili njegov pravni sledbenik, može tužbom da zahteva od suda da utvrdi da je on autor industrijskog dizajna koji je predmet prijave, ili priznatog prava na industrijski dizajn, i da bude naveden kao autor u prijavi i svim drugim dokumentima, kao i u odgovarajućim registrima.

Tužilac iz stava 1. ovog člana može da zahteva i objavljivanje presude o trošku tuženog, naknadu moralne i imovinske štete i troškova postupka.

Rok za podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana nije vremenski ograničen.

X KAZNENE ODREDBE

Član 75

Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje na način iz člana 63. ovog zakona povredi pravo na industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Predmeti izvršenja privrednog prestupa i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje privrednog prestupa iz stava 1. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja privrednog prestupa biće i uništeni.

Presuda kojom je učiniocu izrečena kazna za privredni prestup iz stava 1. ovog člana javno se objavljuje.

Član 76

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara preduzetnik, ako povredi pravo na industrijski dizajn ili pravo iz prijave na način iz člana 63. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Predmeti izvršenja prekršaja i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje prekršaja iz stava 1. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja prekršaja biće i uništeni.

Član 77

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara pravno lice koje se neovlašćeno bavi zastupanjem u ostvarivanju prava iz ovog zakona (član 16).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara fizičko lice koje se neovlašćeno bavi zastupanjem u ostvarivanju prava iz ovog zakona (član 16).

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 78

Registar prijava za priznanje dizajna, preimenovaće se u Registar prijava za priznanje prava na industrijski dizajn, a Registar dizajna, preimenovaće se u Registar industrijskih dizajna, i nastaviće da se vode od odgovarajućeg rednog broja.

Registar zastupnika ustanovljen Zakonom o patentima (“Službeni list SCG”, br. 32/04 i 35/04 – ispravka i “Službeni glasnik RS”, broj 115/06 – ispravka), nastavlja da se vodi u skladu sa zakonom kojim je ustanovljen i ovim zakonom.

Registrovani industrijski dizajni koji važe na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje prava na dizajn podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona, a po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa dizajnima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.

Član 79

Zaloge koje su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisane u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima kod Agencije za privredne registre ostaju na snazi i biće upisane u odgovarajući registar nadležnog organa.

Agencija za privredne registre, dužna je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona nadležnom organu dostavi podatke i dokumentaciju na osnovu kojih je izvršen upis zaloge na industrijskim dizajnima u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Član 80

Podzakonski propisi za izvršenje ovog zakona biće doneti u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih propisa iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe propisa donetih na osnovu Zakona o pravnoj zaštiti dizajna (“Službeni list SCG”, broj 61/04), ako nisu suprotne ovom zakonu.

Član 81

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o pravnoj zaštiti dizajna (“Službeni list SCG”, broj 61/04);

2) Odredbe čl. 37. i 38. i člana 44. stav 1. tačka 2) Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine (“Službeni glasnik RS”, broj 46/06).

Član 82

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.