LAW ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS

 

 

 

 

 

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government

 
PROJEKTLIGJI PËR TREGUESIT GJEOGRAFIK1

DRAFT LAW ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS2
NACRT ZAKONA O GEOGRAFSKIM OZNAKAMA3

 
1 Projektligji për Treguesit Gjeografik, është miratuar në mbledhjen e 110 të Qeverisë së Republikes së Kosovës, me vendimin nr. 06/110 me datë 26.12.2012

2 Draft Law on Geographical Indications, was approved on the 110 meeting of the Government of the Republic of Kosovo, with the decision no. 06/110 date 26.12.2012

3 Nacrt Zakona o Geografskim Oznakama, osvojen na 110 sednice Vlade Republike Kosova, odluku br. 06/110 datum 26.12.2012

 

REPUBLIKA E KOSOVËS

KUVENDI

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton:

PROJEKTLIGJI PËR TREGUESIT

GJEOGRAFIK

KREU I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

Ky ligj përcakton rregullat per mënyrën e fitimit dhe mbrojtjes së emertimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik të produkteve.

Neni 2

Fushëveprimi

Ky ligj zbatohet per te gjitha produktet për të

 

REPUBLIC OF KOSOVO,

THE ASSEMBLY

Pursuant to Article 65 (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo,
Approves:

DRAFT LAW ON GEOGRAPHICAL

INDICATIONS

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Purpose

This Law defines the rules on the manner of gaining and protection of designations of origin and geographical indications of products.

Article 2

Scope

This Law applies to all products for which the

 

REPUBLIKA KOSOVA

SKUPŠTINA

Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike Kosovo,
Usvaja:

NACRT- ZAKON O GEOGRAFSKIM

OZNAKAMA

POGLAVLJE I

OPŠTE ODREDBE

Član 1 Namena

Ovaj zakon definiše pravila za način dobijanja i zaštite naziva porekla i geografskim oznakama proizvoda.
Član 2 Delokrug

Ovaj zakon primenjuje se na sve proizvode za

 
1

 

cilat mbrojtja e emërtimeve të origjinës ka origjinë nga një rajon, vend specifik ose shtet.

Neni 3

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për ato produktet për të cilat mbrojtja e emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik është e rregulluar me një ligj të veçantë.

Neni 4

Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë Ligj kanë këtë kuptim:

1.1 Ministri – Ministrin përkatës të Tregtisë dhe Industrisë;

1.2 Ministria – Ministria përkatëse e Tregtisë dhe Industrisë;

1.3 Emërtim origjine – emrin e një rajoni, të një vendi specifik apo në raste të veçanta, emri i një shteti, i cili përdoret për të përshkruar një produkt që ka origjinë nga ai rajon, vend specifik ose shtet, cilësitë ose karakteristikat e të cilit

 

protection of designations of origin originates from a region, specific place or state.

Article 3

The provisions of this Law do not apply to those products for which the protection of designations of origin and geographical indications is regulated by a special Law.

Article 4

Definitions

1. Terms used in this Law shall have the following meanings:

1.1 Minister – respective Minister of Trade and Industry ;

1.2 Ministry – respective Ministry of Trade and Industry;

1.3 Designation of origin – name of a region, a specific place or in special cases the name of a state, which is used to describe a product originating from that region, specific place or state, qualities or characteristics of which are

 

koje zaštita naziva porekla potiče iz jednog regiona, određenog mesta ili zemlje.

Član 3

Odredbe ovog zakona se ne primenjuju na one proizvode za koje je zaštita imena porekla i geografske oznake regulisana posebnim zakonom.

Član 4 Definicije

1. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1.1 Ministar – relevant ministra
Trgovine i Industrije;
1.2 Ministarstvo – relevant
Ministarstvo Trgovine i Industrije;

1.3 Ime porekla – ime regiona, specifično mesto, ili u posebnim slučajevima, ime države, koja se koristi za opisivanje proizvoda koji potiče iz tog regiona, specifičnog mesta ili države, čiji su kvaliteti ili karakteristike

 
2

 

janë esencialisht ose ekskluzivisht si rezultat i një mjedisi gjeografik të veçantë me faktorët natyrorë dhe njerëzorë të trashëguar nga ky mjedis, dhe si rezultat i prodhimit, përpunimit dhe përgatitjës së produktit e cila zhvillohet tërësisht në zonën e përcaktuar gjeografike;
1.4 Tregues gjeografik – emrin e një rajoni, të një vendi specifik apo në raste të veçanta emri i një shteti, që përdoret për të përshkruar një produkt që ka origjinë nga ai rajoni, vend specifik ose shtet, zotëron një cilësi, reputacion apo karakteristika tjera specifike të cilat vijnë si rezultat i origjinës gjeografike, prodhimi dhe/ose përpunimi dhe/apo përgatitja e të cilit zhvillohet tërësisht në zonën e përcaktuar gjeografike;

1.5 Zyra – Zyren për Pronësi Industriale e cila është përgjegjëse për procedurën e regjistrimit të emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik dhe për procedurat tjera sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi;

 

essentially or exclusively as a result of a particular geographical environment with natural and human factors inherited from this environment, and as a result of the production, processing and preparation of the product which is entirely developed in the defined geographical area;

1.4 Geographical indication – name of a region, a specific place or in special cases the name of a state, which is used to describe a product originating from that region, specific place or state, possesses a quality, reputation or other specific characteristics which come as a result of geographical origin, production and / or processing and / or preparation of which takes place entirely in the defined geographical area;

1.5 Office – Industrial Property Office, which is responsible for the procedure of registration of designations of origin and geographical indications and other proceedings under this Law and the legislation in force;

 

u suštini ili isključivo zbog određenog geografskog okruženja sa inherentnim prirodnim i ljudskim faktorima životne sredine, i kao rezultat proizvodnje, prerade i pripreme proizvoda koji se u potpunosti razvijaju u geografskoj zoni;

 

1.4 Geografska oznaka – ime regiona, specifično mesto, ili u posebnim slučajevima naziv države, koje se koristi da se opiše proizvod poreklom iz tog regiona, određenog mesta ili države, koji poseduje kvalitet, reputaciju ili druge karakteristike koji proističu iz specifičnog geografskog porekla, čija se proizvodnja i / ili prerada i / ili priprema u potpunosti razvija u toj geografskoj zoni;

1.5 Kancelarija – Kancelariju za Industrijsku Svojinu, koja je odgovorna za postupak registrovanja imena porekla i geografskih oznaka i o drugim postupcima u skladu sa ovim zakonom i važećim propisima;

 

 
3

 

1.6 Emër gjenerik – emrin e një produkti i cili edhe pse lidhet me vendin apo rajonin ku ky produkt fillimisht është prodhuar ose tregtuar, është bërë emër i zakonshëm i një produkti në Kosovë;

 

1.7 Vendi i origjinës – sistemet rajonale në të cilat është dhënë mbrojtja e emërtimit të origjinës apo e treguesit gjeografik për produktet që lidhen me një zonë gjeografike e cila shtrihet në një apo disa shtete pjesë e atij sistemi rajonal;
2. Emërtimet e caktuara gjeografike pavarësisht nga) paragrafit 1.7, do të trajtohen si emërtime të origjinës, kur dëshmojnë karakter tradicional dhe një reputacion dhe famë të jashtëzakonshme dhe lënda e parë e

produktet në fjalë vjen nga një zonë gjeografike më e gjerë ose e ndryshme nga, zona ku përpunohet produkti, me kusht që:

2.1 Zona e prodhimit të lëndës së parë të jetë e përcaktuar;
1.6 Generic designation – generic 1.6 Generičko ime – ime proizvoda,
designation means the name of a product koje iako se odnosi na zemlju ili region
which although it is related to the gde je ovaj proizvod prvobitno
country or region where this product proizveden ili trgovan, postalo
was originally produced or marketed, uobičajeno ime proizvoda na Kosovu;
has become a common name of a
product in Kosovo;
1.7 Place of origin – regional systems 1.7 Zemlja porekla – regionalne sisteme
in which it was granted the protection of u kojima je dataa zaštita imena porekla,
designation of origin or geographical odnosno geografske oznake za
indication for products related to a proizvode koji se odnose na jedno
geographic area which lies in one or geografsko područje koje se nalazi u
several states, part of that regional jednoj ili nekoliko zemalja okviru tog
system; regionalnog sistema;
2. Certain geographical designations despite 2. Određene geografske oznake bez obzira na
paragraph 1.7, shall be treated as designations stav 1.7, tretiraće se kao imena porekla, gde
of origin, when they testify traditional dokazuju tradicionalni karakter i izuzetan
character and an exceptional reputation and ugled i slavu i čija sirovina proizvoda u
fame and the raw materials of the products in pitanju dolazi iz šireg geografskog područja,
question come from a wider geographic area, ili različitog od oblasti u kojem se obrađuje
or different from the area where the product is proizvod, pod uslovom da:
processed, provided that:
2.1 Production area of the raw material is 2.1 Da se odredi oblast proizvodnje
determined; sirovog materijala;

 
4

 

2.2 të ekzitojnë kushte të veçanta për 2.2 Special conditions exist for the 2.2 Da postoje posebni uslovi za
prodhimin e lëndës së parë; dhe production of raw material; and proizvodnju sirovog materijala;
2.3 Të ekzistojn baza juridike për 2.3 Legal basis exist for inspection, that 2.3 Da postoje pravna osnova da bi se
inspektim, që sigurojnë respektimin/ ensure compliance / fulfillment of obezbedila inspekcija, da obezbede
përmbushen e kushteve të cekura në specified conditions laid down in the poštovanje / ispunjenje uslova propisanih u
paragraf. paragraph. stavu.
3. Vetëm kafshët e gjalla, mishi dhe qumështi 3. Only live animals, meat and milk may be 3. Za potrebe stava 2. ovog člana, samo živa
mund të konsiderohen si lëndë e parë për considered as raw material for agricultural stoka, meso i mleko se mogu smatrati kao
produkte bujqësore apo ushqime për qëllim të products or foodstuffs for the purpose of sirovina za poljoprivredne proizvode ili
paragrafit 2 të këtij Neni. paragraph 2 of this Article. hranu.
Neni 5 Article 5 Član 5
Emrat Tradicional Traditional Designations Tradicionalna Imena
Emrat tradicional gjeografik apo jo-gjeografik Traditional geographic or non-geographic Tradicionalna geografska ili negeografska
që emërtojnë/përcaktojnë një produkt apo i designations that designate / define a product imena koja imenuju / definišu jedan proizvod
cili përmbush kriteret e cekura në nenin 4 or which meets the criteria set out in Article 4 ili koji ispunjavaju kriterijume navedene u
konsiderohen po ashtu si emërtime are considered also as designations of origin članu 4 smatraju se takođe kao nazivi porekla
të origjinës apo tregues gjeografik. or geographical indication. ili geografske oznake.
Neni 6 Article 6 Član 6
Zyra e pronësisë industriale Industrial Property Office Kancelarija za industrijsku svojinu
Zyra është përgjegjëse për procedurën e The Office is responsible for the procedure of Kancelarija je odgovorna za postupak
regjistrimit të emërtimeve të origjinës dhe registration of designations of origin and registrovanja naziva porekla i geografskih
treguesve gjeografik dhe për procedurat tjera geographical indications and other oznaka i o drugim postupcima u skladu sa

 
5

 

sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi.
Neni 7

Shqyrtimi i vendimeve të marra nga Zyra
1. Kundër vendimeve të Zyrës lejohet ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

2. Ankesa i drejtohet komisionit që obligohet, të vendosë dhe ta njoftojë palën.
3. Komisioni i shqyrtimit të ankesave formohet me vendim të Ministrit.

4. Kundër vendimit të komisionit mund të parashtrohet padi në Gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh.

5. Kompetencat, mandati dhe puna e komisionit rregullohen me akt nënligjor te cilin e nxjerr Ministri.
proceedings under this Law and legislation in ovim zakonom i važećim propisima.
force.
Article 7 Član 7
Revision of decisions made by the Office Razmatranje odluka donetnih od strane
Kancelarije
1. Against the decisions of the Office it is 1. Protiv odluka Kancelarije dozvoljena je
allowed to appeal within 15 days of žalbe u roku od 15. dana od dana prijema
receiving the decision. odluke.
2. The appeal is addressed to the 2. Žalba se upućuje komisiji koja je
commission that is obliged to decide and obavezna, da donese odluku i obavesti
inform the party. stranku.
3. The complaint review commission shall 3. Komisija za razmatranje žalbi se formira
be established by a decision of the Minister. odlukom Ministra.
4. Against the decision of the Commission 4. Protiv odluke Komisije može se podneti
may be filed a Lawsuit at the competent tužbu nadležnom Sudu u roku od 30. dana.
court within 30 days.
5. Powers, mandate and work of the 5. Ovlašćenja, mandat i rad komisije regulišu
Commission are regulated through a by law se podzakonskim aktom kojeg donosi
issued by the Minister. Ministar.

 
6

 

Neni 8 Article 8 Član 8
Përfaqësimi Representation Zastupanje
1.Personat fizik dhe juridik me vendbanim 1. Natural and legal persons, who are resident 1. Fizička i pravna lica sa rezidentnim ili
apo seli të biznesit në Republikën e Kosovës, or have business headquarters in the Republic poslovnim sedištem u Republici Kosovo
gëzojnë mbrojtje dhe kanë të drejtë të of Kosovo enjoy protection and have the right uživaju zaštitu i imaju pravo da deluju kao
veprojnë si palë në procedurat e zhvilluara to act as a party to the proceedings conducted stranka u procedurama koje se vode od strane
pranë Zyrës. by the Office. Kancelarije.
2.Personat fizik apo juridik që nuk janë 2. Natural or legal persons who are not 2. Fizička i pravna lica koja nisu stanovnici
banorë të Republikës së Kosovës apo nuk residents of the Republic of Kosovo or have Republike Kosovo ili nemaju boravište ili
kanë vendbanim apo apo seli për biznes në no residence or business headquarters in poslovno sedište na Kosovu, u procedurama
Kosovës, në procedurat para Zyrës Kosovo, in proceedings before the Office are pri kancelariji su zastupljeni od strane
përfaqësohen përmes përfaqësuesve të represented by authorized representatives, ovlašćenih predstavnika, osim u slučaju
autorizuar, me përjashtim në rastet e except in the case of existence of any postojanja bilo kakvih međunarodnih ili
ekzistimit të ndonjë marrëveshje international or bilateral agreement governing bilateralnih sporazuma koji regulišu uzajamno
ndërkombëtare apo bilaterale që rregullon mutual representation regarding the zastupanje u postupcima pri kancelariji.
përfaqësimin reciprok në procedurat para proceedings before the Office.
zyrës.
KREU II CHAPTER II POGLAVLJE II
Mbrojtja e emërtimeve të origjinës dhe Protection of designations of origin and Zaštita naziva porekla i geografskih
treguesve gjeografik geographical indications oznaka
Neni 9 Article 9 Član 9
Bazat për refuzim Grounds for rejection Osnovi za odbijanje
1. Një emër nuk mund të regjistrohet si 1. A name can not be registered as a 1. Jedan naziv se ne može registrovati kao

 
7

 

emërtim i origjinës apo tregues gjeografik nëse/kur:

1.1.Është bërë emër gjenerik;

1.2. Për të përcaktuar nëse një emër është bërë apo nuk është bërë gjenerik, merren parasysh të gjithë faktorët, veçanërisht situata/gjendja ekzistuese në Kosovë dhe zonat e konsumimit si dhe ligji përkatës;

1.3.Bie në konflikt me emrin e një varieteti bimor apo race shtazore dhe si rezultat do të mashtronte konsumatorin për origjinën e vërtetë të produktit;
1.4.Duke marrë parasysh reputacionin dhe famën e markës tregtare si dhe kohëzgjatjen e përdorimit të saj, me anë të regjistrimit ekziston mundësia e çorientimit të konsumatorit lidhur me identitetin e vërtetë të produktit;

1.5. Tregon apo sugjeron se produkti ka prejardhje nga një zonë tjetër gjeografike dhe jo nga vendi i saktë i prejardhjes ashtu që çorienton apo keqinformon publikun

 

designation of origin or geographical indication if / when:

1.1 Has become generic designation;

1.2. To determine whether a name has become or not a generic designation, shall be taken into account all factors, especially the situation / existing situation in Kosovo and consumption areas and the relevant Law;

1.3. Conflicts with the name of a plant variety or animal breed and as a result would deceive consumers about the true origin of the product;

1.4. Taking into account reputation and fame of the trademark and the duration of its use, by the registrations, there is the possibility of disorientation of consumers regarding the true identity of the product;
1.5. Indicates or suggests that the product originates from a different geographical area and not the exact place of origin so that misleads or misinforms the public

 

naziv porekla ili geografska oznaka ako je:
1.7. Postalo generičko ime;

1.7. Da bi se utvrdilo da li je jedno ime postalo generičko ili nije, uzimaju se u obzir svi faktori, posebno situacija/ postojeće stanje na Kosovu i zone konzumiranja kao i dotični zakon;
1.7. U sukobu je sa imenom biljne sorte ili rase životinja i kao rezultat toga bi prevarilo potrošača o pravom poreklu proizvoda;

1.7. Imajući u vidu ugled i slavu trgovačke marke kao i trajanje njene upotrebe, registrovanjem iste

postoji mogućnost dezorijentacije kupca u pogledu pravog identiteta proizvoda;
1.7. Ukazuje ili sugeriše da proizvod potiče iz druge geografske oblasti, a ne sa tačnog mesto porekla

ili t da time zavode ili dezinformiše

 
8

 

lidhur me origjinën gjeografike të produktit;

1.6. Mashtron konsumatorin të besoj se produkti vjen nga një territor tjetër edhe nëse territori, rajoni apo vendi i origjinës së produktit është i saktë dhe i vërtetë;
1.7.Mund të krijon konfuzion në treg në lidhje me llojin, origjinën, kualitetin, mënyrën e prodhimit ose karakteristikat tjera të produktit;

1.8.Është në kundërshtim me rendin apo moralin publik.
Neni 10

Homonimet e emërtimeve të origjinës apo treguesve gjeografik

1. Një emër plotësisht apo pjesërisht homonim, me kuptim identik apo pothuajse identik në të shkruar ose në të shqiptuar, me atë të emrit i cili është regjistruar sipas këtij ligji, regjistrohet duke e pas parasysh përdorimin vendor dhe tradicional si dhe
about the geographical origin of the javnost o geografskom poreklu proizvoda;
product;
1.6. Misleads consumers to believe that 1.6. Obmanjuju potrošača da veruje da
the product comes from another territory proizvod potiče iz druge teritorije, čak i
even if the territory, region or place of ako su teritorija, region ili zemlja porekla
origin of the product is accurate and proizvoda tačni i istiniti;
truthful;
1.7. Can create confusion in the market 1.7.Mogu stvoriti zabunu na tržištu o vrsti,
about the type, origin, quality, method of poreklu, kvalitetu, načinu proizvodnje ili
production or other characteristics of the drugim karakteristikama proizvoda;
product;
1.8. Is contrary to the public order or 1.8. U suprotnosti je sa javnim poreklom
morals. ili moralom.
Article 10 Član 10
Homonyms of designations of origin and Homonimi naziva porekla ili
geographical indications geografskih oznaka
1. A name in whole or in part homonym, 1. Naziv koji je u celini ili delimično
meaning identical or nearly identical in homoniman, sa identičnim smislom ili skoro
written or spoken with the name which is it identičnim smislu u pisanom ili govornom
registered under this Law, shall be registered značenju sa imenom koji je registrovan u
taking into account the local and traditional skladu sa ovim zakonom, registruje se
use and the risk of causing confusion. uzimajući u obzir lokalnu i tradicionalnu

 
9

 

rrezikun për shkaktim të konfuzionit. upotrebu i opasnost za izazivanje zabune.
2. Përdorimi i homonimeve të bëhët kur ka 2. Use of homonyms must be done when there 2. Da se korišćenje homonima uradi kada
dallim të mjaftueshëm në praktikë mes is sufficient difference in practice between the postoji dovoljna razlika u praksi između
homonimit të posa regjistruar dhe emrit të just registered homonym and the designation novoregistrovanog homonima i naknadno
regjistruar më pas, duke pas parasysh registered later, taking into account the registrovanog imena, uzimajući u obzir
trajtimin e prodhuesve në fjalë në mënyrë të treatment of producers concerned equally and podjednaki tretman proizvođača, a da se ne
barabartë si dhe të mos çorientohet not to misled the consumers. obmane potrošač.
konsumatori.
Neni 11 Article 11 Član 11
Emrat e origjinës dhe treguesit gjeografik Designation of origin and geographical Nazivi porekla i geografske oznake koje se
që kanë të bëjnë me zonat gjeografike indications relating to geographic areas odnose na geografska područja izvan
jashtë Kosovës outside Kosovo Kosova
1. Çdo person fizik apo juridik mund të 1. Any natural or legal person may apply for 1. Svako fizičko ili pravno lice može podneti
aplikon për mbrojtjen e emrit të origjinës ose the protection of the designation of origin or zahtev za zaštitu naziva porekla, odnosno
të treguesit gjeografik sipas dispozitave të geographical indication according to the geografske oznake u skladu sa odredbama
përcaktuara të këtij ligji specified provisions of this Law. ovog zakona.
2. Nëse emri i origjinës apo treguesi 2. If the designation of origin or geographical 2. Ako se naziv porekla, odnosno geografske
gjeografik ka të bëjë me zonat gjeografike indication relates to geographic areas outside oznake odnosi na geografske oblasti van
jashtë Kosovës, mbrojtja jepet nëse of Kosovo, the protection shall be granted if Kosova, zaštita se odobrava ukoliko se
aplikacioni përputhet me kërkesat /kushtet e the application complies with the aplikacija poklapa sa zahtevima / uslovima
përcaktuara në këtë ligj si dhe nëse emri në requirements / conditions specified in the utvrđenim ovim zakonom, i ako je navedeni
fjalë është i mbrojtur në vendin e origjinës. Law, and if the designation in question is naziv zaštićen u zemlji porekla. Bez obzira
Pavarësisht nga dispozita e nenit 9, në këto protected in the country of origin. Regardless na odredbe člana 9.naziv se ne može
rase një emër nuk mund të regjistrohet si the provisions of Article 9, in such cases a registrovati kao oznaka naziva porekla ili

 
10

 

emërtim i origjinës apo tregues gjeografik kur designation can not be registered as a geografska oznaka gde nije zaštićen ili se
nuk është mbrojtur ose nuk mbrohet më tej designation of origin or geographical dalje ne štiti ili koristi u zemlji porekla.
apo nuk përdoret në vendin e origjinës. indication when it was not protected or it is
not protected any longer or it is not used in
the country of origin.
3. Mbrojtja e emërtimit të origjinës apo 3. Protection of designation of origin or 3. Zaštita naziva porekla, odnosno geografske
treguesit gjeografik mund të jepet gjithashtu geographical indication can also be granted oznake može se takođe dati i na osnovu
në bazë të marrëveshjeve bilaterale apo on the basis of bilateral or international bilateralnih ili međunarodnih sporazuma o
ndërkombëtare mbi mbrojtjen e ndërsjellë të agreements on mutual protection of uzajamnoj zaštiti naziva porekla, odnosno
emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik designation of origin or geographical geografske oznake zemalja sa kojima Kosovo
të me të cilat Kosova lidh marrëveshje. Fusha indication with whom Kosovo sings sklapa sporazum. Oblast zaštite ovih naziva
e mbrojtjes së këtyre emërtimeve të origjinës agreement. The scope of protection of these porekla ili geografskih oznaka biće ista kao i
apo treguesve gjeografik do të jetë e njëjtë me designations of origin or geographical na zaštitu datu za naziv porekla ili geografske
mbrojtjen e dhënë për emërtimet e origjinës indications will be the same as the protection oznake na osnovu ovog zakona, i do te mere
apo treguesit gjeografik në bazë të këtij ligji granted to the designations of origin or koja relevantnim bilateralnim ili
nëse dhe deri në atë masë që marrëveshja geographical indication under this Law, if and međunarodnim ugovorom nije drukčije
përkatëse bilaterale apo ndërkombëtare nuk e to the extent that the relevant bilateral or određena.
parashikon ndryshe. international agreement does not provide
otherwise.
Neni 12 Article 12 Član 12
Fusha e mbrojtjes Scope of protection Oblast zaštite
1. Emërtimet e origjinës apo treguesi 1. Registered designations of origin or 1. Oznaka porekla ili geografske oznake
gjeografik të regjistruar do të mbrohet ndaj: geographical indication will be protected registrovane biće zaštićena od:
against:

 
11

 

1.1. Çdo përdorimi direkt apo indirekt në tregti të produkteve të cilat nuk janë regjistruara për aq kohë sa këto produkte janë të krahasueshme me produktet e regjistruara nën emërtimin e origjinës, apo për aq kohë sa përdorimi i emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik shfrytëzon reputacionin e emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik të mbrojtur;

1.2. Çdo keqpërdorimi, imitimi apo shkelje, edhe po që se shënohet origjina e vërtet e produktit apo nëse emri i emërtimit të origjinës apo treguesi gjeografik është i përkthyer apo i transliteruar apo është shoqëruar shprehje të tillë si “stil”, “lloj”, “metodë”, “si prodhohet në”, “imitim”, apo të tjera të ngjashme me to

1.3. Çdo treguesi të pasaktë (fals) apo çorientues për sa i përket prejardhjes, origjinës, natyrës apo cilësive thelbësore të produktit, në paketimin e brendshëm apo të jashtëm, në materialet e reklamimit
apo dokumentet për
produktin, dhe
paketimi i produktit në kontejner që ka

 

1.1. Any direct or indirect commercial use of products that are not registered as long as those products are comparable to the products registered under the designation of origin, or for as long as the use of the designation of origin or geographical indication exploits the reputation of the protected designation of origin or geographical indication;
1.2. Any misuse, imitation or infringement, even if the true origin of the product is noted or if the name of the designation of origin or geographical indication is translated or transliterated or accompanied with expression such as “style”, “type”, “method “,”as produced in”, “imitation” or others similar to these;
1.3. Each inaccurate (false) or misleading indication in terms of genealogy, origin, nature or essential qualities of the product, in the internal or external packaging, in advertising materials or documents for the product and packaging of the product in a container that has a tendency to give the

 

1.1. Svake neposredne ili posredne upotrebe u trgovini proizvoda koji nisu registrovani za koliko god su ti proizvodi uporedivi sa proizvodima registrovanim pod imenom porekla, odnosno dokle god korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake eksploatiše reputaciju imena porekla ili zaštićene geografske oznake;
1.2. Svaka zloupotreba, imitacija ili povreda, čak i ako se naznačava tačno poreklo proizvoda ili ako je ime porekla, odnosno geografske oznake, prevedeno ili transliterisano ili je u pratnji izraz kao što je “stil”, “tip”, “metod “,” kao što je proizveden u “,” imitacija “ili druge slične.

 

1.3. Svaka netačna ili obmanjujuća (falsifikovana) oznaka u smislu porekla, prirode ili osnovnih kvaliteta proizvoda, u unutrašnjem ili spoljnem pakovanju, reklamnom materijalu ili dokumentima o proizvodu i pakovanju proizvoda u kontejneru koji ima tendenciju davanja

 
12

 

prirje të jap përshtypje të gabuar për sa i wrong impression regarding the origin; pogrešnog utiska što se tiče porekla;
përket origjinës;
1.4. Çdo praktike/veprim tjetër që mund të 1.4. Every other practice / action that may 1.4. Svaka praksa / druga mera koja može
çorientoj konsumuesin për sa i përket mislead the consumer as to the true origin dovesti u zabludu potrošača u pogledu
origjinës së vërtet të produktit. of the product. stvarnog porekla proizvoda.
2. Kur emërtimi i origjinës apo treguesi 2. When the designation of origin or 2. Kada naziv porekla, odnosno geografska
gjeografik përmban brenda vetes emrin e geographical indication contains within itself oznaka u sebi sadrži ime proizvoda koje se
produktit i cili konsiderohet të jetë gjenerik, the name of the product which is considered smatra generičkim, upotreba generičkog
përdorimi i emrit gjenerik ne produktet to be generic, the use of the generic imena u odgovarajućim proizvodima ne
përkatëse nuk konsiderohet të jetë në designation in the respective products is not smatra se da je u suprotnosti sa stavovima 1.1
kundërshtim me paragrafët 1.1 dhe 1.2 të këtij considered to be contrary to paragraphs 1.1 i 1.2 ovog člana.
neni. and 1.2 of this Article.
3. Emërtimet e origjinës apo treguesit 3. Registered designations of origin or 3. Registrovani nazivi porekla ili geografske
gjeografik të regjistruar nuk mund të bëhen geographical indication can not become oznake ne mogu postati generički.
gjenerike. generic.
4. Emërtimet e origjinës apo treguesit 4. Registered designations of origin or 4. Registrovani nazivi porekla ili geografske
gjeografik i regjistruar nuk përjashton të geographical indication does not exclude the oznake ne isključuju pravo korišćenja od
drejtën e përdorimit nga çdo person, në treg, right of use by any person in the market, his strane bilo kojeg lica na tržištu, njegovog
emrin e tij apo emrin e ndërmarrjes së tij name or his company’s name except where imena ili ime njegove kompanije, osim kada
përveç atëherë kur emri i tillë përdoret në such a name is used in such a way that se takvo ime koristi na takav način da
mënyrë të tillë që çorienton publikun. misleads the public. obmanjuje javnost.

 

 

13

 

Neni 13 Article 13 Član 13
Marrëdhëniet në mes markave tregtare, Relations between trademarks, Odnosi između trgovačkih marki, naziva
emërtimeve të origjinës dhe treguesve designations of origin and geographical porekla i geografskih oznaka
gjeografik indications
1 Kur një emërtim i origjinës apo tregues 1. Where a designation of origin or 1. Kada je naziv porekla ili geografska
gjeografik është i regjistruar sipas këtij geographical indication is registered under oznaka registrovana u skladu sa ovim
ligji,refuzohet aplikimi për regjistrimin e një this Law, the application for registration of a zakonom, odbacuje se zahtev za registrovanje
marke tregtare që korrespondon me njërën trademark corresponding to one of the trgovačke marke koja odgovara jednoj od
nga situatat e përmendura në nenin 12 lidhur situations referred to in Article 12 associated situacija iz člana 12. u vezi sa istom klasom
dhe me klasë të njëjtë të produktit nëse with the same class of product is rejected, if proizvoda, ako je zahtev za registrovanje
aplikimi për regjistrim të markës tregtare the application for trademark registration is trgovačke marke podnošen za registrovanje
është parashtruar për regjistrim pas datës së submitted for registration after the date of nakon datuma podnošenja zahteva za
parashtrimit të aplikacionit për regjistrim në filing of the application for registration, under registrovanje u skladu sa ovim zakonom.
bazë të këtij ligji. this Law.
2. Markat tregtare të regjistruara në 2. Registered trademarks in violation of the 2. Trgovačke marke koje su registrovane u
kundërshtim me paragrafin e mësipërm do të preceding paragraph shall be repealed. suprotnosti sa prethodnim stavom biće
shfuqizohen. ukinute.
3. Një markë tregtare, përdorimi i së cilës 3. A trademark, the use of which corresponds 3. Trgovačka marka čija upotreba odgovara
korrespondon me njërën nga situatat e to one of the situations referred to in Article jednoj od situacija navedenih u članu 12. i za
përmendura në nenin 12, dhe për tëcilën është 12, and to which it was applied for koju je podnet zahtev za registrovanje u
aplikuar për regjistrim në mirëbesim në registration in good faith in Kosovo before to poverenju na Kosovu pre datuma podnošenja
Kosovë para datës së parashtrimit të the date of filing of the application for prijave za registrovanje u skladu sa ovim
aplikacionit për regjistrim në bazë të këtij ligji registration, under this Law, may continue to zakonom, može se i dalje koristiti bez obzira
mund të vazhdoj të përdoret pavarësisht nga be used despite registration of the designation na registrovanje imena porekla, odnosno
regjistrimi i emërtimit të origjinës apo of origin or geographical indication, if there geografske oznake, ako ne postoje razlozi za

 
14

 

treguesit gjeografik po që se nuk ekziston are no grounds for its invalidity or revocation njenu invalidnost ili oduzimanje po Zakonu o
baza për shfuqizim apo revokim të saj në bazë under the Law on Trademarks. trgovačkim markama.
të Ligjit për Markat Tregtare.
Neni 14 Article 14 Član 14
E drejta e përdorimit The right of use Pravo korišćenja
1. Një emërtim i origjinës apo tregues 1. A designation of origin or geographical 1. Naziv porekla ili geografska oznaka
gjeografik i regjistruar sipas këtij ligji mund indication registered under this Law can be registrovana u skladu sa ovim zakonom,
të përdoret nga çdo prodhues apo përpunues used by any producer or processor to mogu se koristiti od bilo kog proizvođača ili
për reklamim të produktit kur sigurohet që advertise the product when he ensures that prerađivača za reklamiranje proizvoda kada
këto produkte janë në përputhje me these products are in compliance with the se obezbede da su ovi proizvodi u skladu sa
specifikimet përkatëse dhe prodhuesi apo relevant specifications and the producer or relevantnim specifikacijama i kada je
përpunuesi është i regjistruar në Regjistrin e processor is registered in the Register of proizvođač ili prerađivač registrovan u
Përdoruesve të Autorizuar. Authorized Users. Registar ovlašćenih korisnika.
2. Çdo produkt me prejardhje nga Kosova që 2. Every product originating from Kosovo 2. Svaki proizvod poreklom sa Kosova koji je
tregtohet në bazë të emertimit të origjinës apo that is marketed under the designation of trguje pod nazivom porekla ili geografskom
treguesit gjeografik në përputhje me këtë ligj origin or geographical indication in oznakom u skladu sa ovim zakonom biće
duhet të etiketohet me treguesin “emërtim i accordance with this Law shall be labeled obeleženi oznakom “zaštićeno ime porekla” i
origjinës i mbrojtur” dhe “tregues gjeografik i with the indication “protected designation of “zaštićena geografska oznaka” ili pratećim
mbrojtur” apo simbole që i shoqërojnë apo origin” and “protected geographical simbolima.
ato. indication” or with symbols that accompany
them.
3. Çdo produkt me prejardhje jashtë Kosovës 3. Each product originating outside Kosovo 3. Svaki proizvod poreklom izvan Kosova
që tregtohet në bazë të emertimit të origjinës that is marketed under the registered koji se trguje pod nazivom porekla ili
apo treguesit gjeografik të regjistruar në designation of origin or geographical geografskom oznakom u skladu sa ovim

 
15

 

përputhje me këtë ligj njësoj mund të indication in accordance with this Law, in the zakonom, može takođe biti obeležen
etiketohet me treguesit “emri i origjinës i same manner can be labeled with the naznakom “zaštićeno ime porekla” i
mbrojtur” dhe “treguesi gjeografik i mbrojtur” indication “ protected designation of origin” “zaštićena geografska oznaka” ili pratećim
apo simbole që ndërlidhen me ato. and “protected geographical indication” or simbolima koji se nadovezuju sa njima .
with symbols associated to them.
Neni 15 Article 15 Član 15
Kohëzgjatja e mbrojtjes Duration of protection Trajanje zaštite
1. Mbrojtja e emertimit të origjinës apo 1. Protection of the designation of origin or 1. Zaštita naziva porekla ili geografske
treguesit gjeografik të regjistruar sipas këtij geographical indication registered in oznake registrovane u skladu sa ovim
ligji fillon që nga data e hyrjes në Regjistrin e accordance with this Law starts from the date zakonom počinje od dana upisa u Registar
emërtimeve të origjinës apo apo treguesve of entry in the Register of registered naziva porekla ili registrovanih geografskih
gjeografik të regjistruar. designations of origin or geographical oznaka.
indicators.
2. E drejta e përdorimit të emërtimit të 2. The right of use of the designation of origin 2. Pravo korišćenja naziva porekla, odnosno
origjinës apo treguesit gjeografik zgjatë për or geographical indication lasts for ten years geografske oznake traje deset godina od dana
dhjetë vite që nga data e hyrjes së përdoruesit from the date of entry of authorized user in pristupanja ovlašćenih korisnika u Registar
të autorizuar në Regjistrin e Përdoruesve të the Register of Authorized Users and may be ovlašćenih korisnika i prema odredbama ovog
Autorizuar dhe mund të përtërihet renewed indefinitely for periods of ten years zakona može se obnoviti na neodređeno
pafundësisht për periudha dhjetë vjeçare në in accordance with the provisions of this Law vreme na periode od deset godina, sve dok je
bazë të dispozitave të këtij ligji për sa kohë që as long as designation of origin or naziv porekla, odnosno geografska oznaka
emërtimi i origjinës apo treguesi gjeografik geographical indication is registered. registrovana.
është i regjistruar.

 
16

 

KREU III CHAPTER III POGLAVLJE III
Dispozitat e Përgjithshme mbi Procedurën General Provisions on Protection Granting Opšte Odredbe o Postupku Dodele Zaštite i
e Dhënies së Mbrojtjes dhe Kompetenca e Procedure and Competence of the Kosovo Nadležnostima Kancelarije za
Zyrës për Pronësi Industriale të Kosovës Industrial Property Office Idustrijsku Svojinu na Kosovu
Neni 16 Article 16 Član 16
Mbrojtja e emërtimeve të origjinës dhe Protection of designations of origin and Zaštita naziva porekla i geografskih
treguesve gjeografik geographical indications oznaka
Emërtimeve të origjinës apo treguesve Designations of origin or geographical Nazivu porekla ili geografskim oznakama
gjeografik u jepet mbrojtje me vendimin për indications are granted with protection by the daje se zaštita odlukom za registrovanje
regjistrim pas përfundimit të procedurave decision for registration after completion of nakon završetka administrativnih procedura
administrative nga Zyra dhe regjistrimit në administrative procedures by the Office and od strane Kancelarija za registrovanje u
regjistrin përkatës. registration in the relevant register. odgovarajućem registru.
Neni 17 Article 17 Član 17
Dhënia e të drejtës së përdorimit Granting the right of use of designations of Davanje prava korišćenja naziva porekla,
të emërtimit të origjinës apo treguesit origin or geographical indications odnosno geografske oznake
gjeografik
1. E drejta e përdorimit të emërtimit 1. The right of use of the designation of origin 1. Pravo korišćenja naziva porekla, odnosno
të origjinës apo treguesit gjeografik jepet me or geographical indication is granted by the geografske oznake daje se rešenjem o
vendimin për regjistrimin e përdoruesit të decision on the registration of authorized registraciji ovlašćenih korisnika, nakon
autorizuar, pas përfundimit të procedurave users, after completion of administrative završetka administrativnih procedura od
administrative nga Zyra. procedures by the Office. strane Kancelarije.
2.E drejta e përdorimit të emërtimit të 2. The right of use of the designation of origin 2. Pravo korišćenja naziva porekla ili
origjinës apo treguesit gjeografit jepet pas or geographical indicators shall be granted geografske oznake daje se odlukom za

 
17

 

përfundimit të procedurave administrative të after completion of the office administrative registrovanje po završetku kancelarijskih
zyres me vendimin për regjistrim. procedures through the decision on administrativnih procedura.
registration.
Neni 18 Article 18 Član 18
Tarifat Fees Takse
Për procedurat e Zyrës të përcaktuara me The Office procedures established by this Za kancelarijske procedure ustanovljene ovim
ketë ligj paguhen tarifat përkatëse të Law shall be paid the relevant fees prescribed zakonom plaćaju se odgovarajuće takse
përcaktuara me akt nënligjor te cilin e nxjerr by through the bylaw issued by the Minister. propisane podzakonskim aktom kojeg donosi
Ministri. Ministar.
Neni 19 Article 19 Član 19
Regjistrat Registers Registri
1. Zyra mbanë Regjistrin e emërtimeve të 1. The Office shall maintain the Register of 1. Kancelarija vodi registar zaštićenih naziva
origjinës të mbrojtur dhe treguesve të protected designations of origin and protected porekla i zaštićenih geografskih oznaka, u
origjinës të mbrojtur, këtu e tutje i referuar si origin indications, hereinafter referred to as daljem tekstu “Registar”.
“Regjistri”. the “Register”.
2. Zyra mbanë Regjistrin e përdoruesve të 2. The Office shall maintain the Register of 2. Kancelarija vodi registar ovlašćenih
autorizuar të emërtimeve të origjinës të authorized users of protected designations of korisnika zaštićenih imena porekla i
mbrojtur dhe të treguesve të origjinës të origin and protected origin indicators, zaštićenim geografskih oznaka, u daljem
mbrojtur, këtu e tutje i referuar si “Regjistri i hereinafter referred to as the “Register of tekstu ” Registar korisnika porekla.”
Përdoruesve të Origjinës”. Users of Origin.”
3. Përmbajtja e regjistrave të përmendur në 3. The content of the registers referred to in 3. Sadržaj registrara iz stava 1 i 2 ovog člana
paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni do të paragraph 1 and 2 of this Article shall be utvrdiće se podzakonskim aktom.

 
18

 

përcaktohen me akt nënligjor.

4. Regjistrat e përmendur në paragrafin 1 dhe

2 të këtij neni jeaë publik për çdo person të interesuar pa ndonjë tarifë apo pagesë të veçantë.

5. Zyra lëshon kopje të shënimeve apo ekstrakte nga regjistrat sipas kërkesës së bërë nga pala dhe pas pagesës së tarifës.
KREU IV

Procedura e regjistrimit të emërtimeve të origjinës dhe treguesve gjeografik

Neni 20

Fillimi i procedues së regjistrimit
1. Procedura për regjistrim të një emërtimi të origjinës apo një treguesi gjeografik fillohet me plotësimin e aplikacionit për regjistrim në Zyrë.

2. Aplikacioni për regjistrim mund të ketë vetëm një emërtim të origjinës apo një tregues gjeografik të lidhur me vetëm një lloj të

 

determined through a bylaw.

4. The Registers referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article are public for any person interested without any special fee or payment.
5. The Office shall issue copies of the records or extracts from the registers based on the request made by the party and after payment of the fee.

CHAPTER IV

Procedure on registration of designations of origin or geographical indications

Article 20

Initiation of registration procedure
1. The procedure on registration of a designation of origin or a geographical indication begins with the completion of the application for registration to the Office.

2. The application for registration can have only one designation of origin or one geographical indication associated with only

 

 

4. Registri iz stava 1 i 2 ovog člana su javni za svaku zainteresovanu osobu, bez posebne naknade ili zaduženja.
5. Kancelarija izdaje kopije podataka ili izvoda iz registara na zahtevu stranke, a nakon isplate naknade.
POGLAVLJE IV Procedura registrovanja naziva porekla i

geografskih oznaka

Član 20

Pokretanje procedure registrovanja
1. Procedura za registrovanje naziva porekla, odnosno geografske oznake počinje popunjavanjem aplikacije u Kancelariji za registrovanje.

2. Aplikacija za registrovanje može imati samo jedan naziv porekla ili geografsku oznaku povezanu sa samo jednom vrstom

 
19

 

produktit. one type of product. proizvoda.
Neni 21 Article 21 Član 21
E drejta për të aplikuar The right to apply Pravo na aplikaciju
1. Të drejtën për të aplikuar për regjistrim të 1. The right to apply for registration of a 1. Pravo na apliciranje za registrovanje naziva
emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik designation of origin or geographical porekla, odnosno geografske oznake ima:
e ka: indication has:
1.1.çdo shoqatëe e prodhuesve apo 1.1. any association of producers or 1.1. svako udruženje proizvođača ili
përpunuesve që punojnë më të njëjtin processors working with the same product, prerađivača koji rade sa istim
produkt, , pa marrë parasysh përbërjen apo regardless of the its composition or legal proizvodom, nezavisno od njegovog
formën e saj ligjore, (këtu e tutje të form, (hereinafter referred to as the sastava ili pravnog oblika, (u daljem
referuar si “Grupi”); “Group”); tekstu “Grupa”);
1.2.një person i vetëm fizik apo juridik me 1.2. a single natural or legal person 1.2. jedno fizičko ili pravno lice pod
kusht që të paraqitet në kohën e plotësimit provided that it is presented at the time of uslovom da dođe u vreme popunjavanja
të aplikacionit për regjistrim, se personi në completion of the application for aplikacije za registrovanje, da je lice u
fjalë është i vetmi prodhues në zonën e registration, that the person in question is pitanju jedini proizvođač u određenom
përcaktuar gjeografike i gatshëm të the only producer in the defined geografskom području spreman da
dorëzoj një aplikacion dhe se zona e geographical area willing to file an podnese apllikaciju i da definisano
përcaktuar gjeografike posedon application and that the defined geografsko područje poseduje
karakteristika të cilat dukshëm ndryshojnë geographical area possesses characteristics karakteristike koje se značajno razlikuju
nga ato të zonave fqinje apo which significantly differ from those of od onih susednih područja ili se
karakteristikat e produktit janë të neighboring areas or the characteristics of karakteristike proizvoda razlikuju od onih
ndryshme prej atyre që prodhohen në the product are different from those koji se proizvode u susednim područjima.
zonat fqinje. produced in neighboring areas.

 
20

 

2. Një grup apo një person i vetëm i cili 2. A group or a single person who meets the 2. Grupa ili osoba koja ispunjava uslove
plotëson kërkesat e caktuara në paragrafin requirements set out in paragraph 1.2. of this propisane u stavu 1.2. ovog Zakona može
1.2. të këtij neni, mund të aplikojnë për Article can apply for registration of a podneti zahtev za registrovanje imena
regjistrim të një emërtimi të origjinës apo designation of origin or geographical porekla, odnosno geografske oznake za
treguesi gjeografik për produktin të cilin ata e indication for the product which they produce proizvode koje proizvode ili pružaju.
prodhojnë apo e sigurojnë. or provide.
Neni 22 Article 22 Član 22
Përmbajtja e aplikacionit për regjistrim Content of registration application Sadržaj aplikacije za registrovanje
1. Aplikacioni për regjistrim përfshinë: 1. The application for registration includes: 1. Aplikacija za registrovanje sadrži:
1.1.E mrin dhe adresën a grupit që aplikon 1.1. Name and address of the group 1.1. Ime i adresu grupe koja aplicira
të shoqëruar me informata për statusin applying, accompanied with information praćene informacijama o pravnom statusu,
ligjor, madhësinë dhe përmbajtjen, nëse on the legal status, size and content, if the veličini i sadržaju, ukoliko se aplikacija
aplikacioni plotësohet nga grupi; application is completed by the group; popunjava od strane grupe;
1.2.Emrin dhe adresën e personit që 1.2. Name and address of the person 1.2. Ime i adresu osobe koja aplicira
aplikon të shoqëruar me prova adekuate applying, accompanied with adequate praćenu adekvatnim dokazima da su
se kërkesat e caktuara në paragrafin 1.1. të evidence that the requirements set out in uslovi postavljeni u stavu. ovog člana
këtij neni janë plotësuar, nëse aplikacioni paragraph 1.1. of this Article are met, if ispunjeni, ukoliko se aplikacija popunjava
plotësohet nga një person i vetëm; the application is completed by a single od strane jedne osobe;
person;
1.3.Emri i emërtimit të origjinës apo të 1.3. Name of the designation of origin or 1.3. Naziv oznake porekla, odnosno
treguesit gjeografik; geographical indication; geografske oznake;
1.4.Përshkrimin e produktit; 1.4. Description of the product; 1.4. Opis proizvoda;

 
21

 

1.5. Përcaktimin e zonës gjeografike;

1.6. specifikacionet e produktit ;

1.7. Përshkrimin e lidhjes në mes produktit dhe origjinës gjeografike të cekur në nenin 6, paragrafi 1.1. apo 1.2.;
1.8. Dëshminë mbi pagesat e kryera të tarifave e përcaktuara;

1.9. Nëse personi që aplikon përfaqësohet nga përfaqësuesi i autorizuar, autorizimin
1.10. Nëse emri i origjinës apo treguesi gjeografik ka të bëjë me një zonë gjeografike të vendosur jashtë Kosovës, dëshmi mbi mbrojtjen e emërtimit të origjinës apo treguesit gjeografik në vendin e tij sipas nenit 8 të këtij ligji, në formë të kopjes së një certifikate apo dokument tjetër ligjor në gjuhën zyrtare të vendit të origjinës me përkthim të dokumentit;

 

1.5. Definition the geographical area;

1.6. Product specifications;

1.7. Description of the connection between the product and the geographical origin referred to in Article 6, paragraph

1.1. or 1.2.;

1.8. Evidence on payments of the specified fees;

1.9. If the person applying is represented by an authorized representative, the authorization;

1.10. If the designation of origin or geographical indication is related to a geographical area located outside of Kosovo, evidence of protection of the designation of origin or geographical indication in his place in accordance with Article 8 of this Law, in the form of a copy of a certificate or other legal document in official language of the country of origin with a translation of the document;

 

1.5. Određivanje geografskog područja (oblasti);
1.6. Specifikacije proizvoda;

1.7. Opis veze između proizvoda i geografskog porekla pomenutu u člana 6, stav 1.1. ili 1.2.;
1.8. Dokaz o izvršenoj isplati utvrđenih naknada;

1.9. Ako se lice koje aplicira predstavlja od ovlašćenog zastupnika, ovlaščenje.
1.10. Ako se ime porekla, odnosno geografska oznaka odnosi na geografsko područje koje se nalazi izvan Kosova, dokaz o zaštiti imena porekla, odnosno geografske oznake u njegovoj zemlji, u skladu sa članom 8. ovog zakona, u vidu kopije potvrde ili druge pravne isprave na zvaničnom jeziku zemlje porekla sa njegovim prevodom;

 

 
22

 

1.11 Informata tjera apo dokumente të 1.11 Other information or documents 1.11 Ostale informacije ili dokumenti koji
cilat do të përcaktohen me akte nënligjore which will be determined through the će biti utvrđeni podzakonskim aktima u
në zbatim të ketij ligji. bylaw s for implementation of this Law. implentaciji ovog zakona.
Neni 23 Article 23 Član 23
Përshkrimi i produktit Description of product Opis proizvoda
1.Përshkrimi i produktit, për tu përcaktuar nga 1. Description of product, in order to be 1. Da bi se utvrdio po naziv porekla, odnosno
emërtimi i origjinës apo treguesi gjeografik determined by the designation of origin or geografskoj oznaci, opis proizvoda treba da
duhet të përfshijë të dhëna specifike teknike geographical indication must include specific sadrži određene tehničke podatke koji se
që përdorën zakonisht për ta përshkruar atë technical data commonly used to describe the najčešće koriste za opis te vrste proizvoda,
lloj produkti, përfshirë edhe karakteristikat type of product, including sensory uključujući i senzorne karakteristike
ndijore (organoleptike) kurdo që të jetë e (organoleptic) characteristics whenever (organoleptičke) kada god je to potrebno.
përshtatshme. appropriate.
2.Përshkrimi i këtij produkti përfshinë, kur të 2. Description of this product includes, when 2. Opis ovog proizvoda uključuje, kada je to
jetë e përshtatshme, rregulla specifike lidhur appropriate, specific rules concerning potrebno, posebna pravila u vezi pakovanja
me paketimin(ambalazhimin) dhe etiketën. packaging and the label. (ambalažu) i etiketu.
Neni 24 Article 24 Član 24
Përcaktimi i zonës gjeografike Definition of geographical area Određivanje geografskog područja
Zona gjeografike përcaktohet Geographical area is defined in a detailed and Geografsko područje određuje se na detaljan
në një mënyrë të hollësishme dhe precise manner that there is no ambiguity and i precizan način koji ne predstavlja bilo kakvu
të përpiktë që nuk paraqet ndonjë dykuptimësi it sets the borders in terms of relation between dvosmislenost i postavlja ograničenja u
dhe cakton kufijtë në kuptim të lidhjes në mes the quality or characteristics of the product pogledu povezivanja između kvaliteta ili
cilësisë apo karakteristikave të produktit dhe and the geographical environment mentioned karakteristika proizvoda i geografskog

 
23

 

mjedisit gjeografik të përmendur/referuar në / referred to in Article 2, paragraph 1.1. or in okruženja pomenutog / referisanog u članu 2,
nenin 2 paragrafi 1.1. apo në kuptim të lidhjes terms of the relation between a specific stav 1.1. ili u smislu odnosa između
në mes te një cilësie specifike, reputacionit quality, reputation or any other characteristic određenog kvaliteta, ugleda ili bilo koje druge
apo ndonjë karakteristike tjetër të produktit of the product and the geographic origin karakteristike proizvoda i geografskog
dhe origjinës gjeografike të mentioned/ noted/referred to in Article 4, porekla navedenog / pomenutog / referisanog
përmendur/cekur/referuar në nenin 4 paragrafi paragraph 1.4. u člana 4, stav 1.4.
1.4.
Neni 25 Article 25 Član 25
Specifikacioni i produktit Product specification Specifikacija proizvoda
1.Specifikacioni i produktit përmbanë: 1. Product specification includes: 1. Specifikacija proizvoda sadrži:
1.1. Emrin e produktit që përmban 1.1. Product name that contains the 1.1. Naziv proizvoda koji sadrži ime
emërtimin e origjinës apo treguesin designation of origin or geographical porekla, odnosno geografsku oznaku;
gjeografik ; indication;
1.2. Përshkrimin e produktit përfshirë 1.2. Product description including raw 1.2. Opis proizvoda uključujući sirovinu,
lëndën e parë, nëse është e përshtatshme, materials, if appropriate, as well as the ako je potrebno, kao i osnovne
si dhe karakteristikat kryesore fizike, main physical, chemical, microbiological, karakteristike fizičkih, hemijskih,
kimike, mikrobiologjike, ndijore sensory (organoleptic) characteristics or mikrobioloških, senzornih
(organoleptike) apo karakteristikat tjeta të other characteristics of the product; (organoleptičkih) ili ostalih karakteristika
produktit ; proizvoda;
1.3. Përcaktimin e zonës gjeografike dhe, 1.3. Definition of the geographical area 1.3. Određivanje geografskog područja i,
nëse është e përshtatshme, hollësitë që and, if appropriate, details indicating ako je potrebno, detalje koji ukazuju na
tregojnë pajtueshmëri me kërkesat e nenit compliance with the requirements of usaglašenost sa zahtevima iz člana 4 stav 2;
4 paragrafit 2; Article 4, paragraph 2;

 
24

 

1.4. Dëshminë që produkti ka prejardhje nga zona e përcaktuar gjeografike e referuar në nenin 4 paragrafi 1.3. apo 1.4 ;

1.5. Përshkrimin e metodës së përfitimit të produktit dhe, nëse është e përshtatshme, metodat vendore autentike të pandryshuara si dhe informata lidhur me paketimin, nëse personi që aplikon përcakton, jep arsye dhe justifikim specifik për produktin, se pse paketimi duhet të bëhet në zonën e përcaktuar gjeografike për të ruajtur kualitetin e origjinës apo për të siguruar kontroll;

1.6. Hollësitë që vërtetojnë lidhjen në mes cilësisë apo karakteristikave të produktit dhe mjedisit gjeografik të referuar/cekur/përmendur në nenin 4 paragrafi 1.3. apo lidhjen në mes cilësisë specifike, reputacionit apo karakteristike tjetër të produktit dhe origjinës gjeografike të referuar/cekur/përmendur në nenin 4 paragrafi 1.4.
1.7. Emrin dhe adresën e autoriteteve apo organeve që verifikojnë pajtueshmërinë e

 

1.4. Evidence that the product originates in the defined geographical area referred to in Article 4, paragraph 1.1. or 1.2;

1.5. Description of the method to obtain the product and, if appropriate, unchanged authentic local methods and information on packaging, if the person applying determines, provides reasons and specific justification for the product, why the packaging must be done in the defined geographical area to maintain the quality of origin or to ensure the control;
1.6. Details that prove the relation between the quality or characteristics of the product and the geographical environment referred / noted / mentioned to in Article 4, paragraph 1.3. or the relation between specific quality, reputation or other characteristics of the product and the geographical origin referred / noted / mentioned to in Article 4, paragraph 1.4.

1.7. Name and address of the authorities or bodies verifying the compliance of the

 

1.4. Dokaz da proizvod potiče iz određenog geografskog područja koji je referisan u članu 4, stav 1.1. ili 1,2;

1.5. Opis metode dobijanja proizvoda i, ako je potrebno, nepromenjene autentične lokalne metode i informacije o pakovanju, ukoliko osoba koja primenjuje određuje, daje razloge i specifična opravdanja za proizvod, o tome zašto pakovanje treba da se izvrši na određenom geografskom području da održi kvalitet geografskog porekla ili da obezbedi kontrolu.
1.6. Detalje koji dokazuju vezu između kvaliteta ili karakteristika proizvoda i referentnog/ navedenog/ pomenutog geografskog okruženja iz člana 4, stav 1.3. ili vezu između određenog kvaliteta, reputacije ili druge karakteristike proizvoda i geografskog porekla referentnog/ navedenog/ pomenutog u članu 4, stav 1.4.

 

1.7 Ime i adresu organa ili tela koja proveravaju usklađenost odredaba

 
25

 

dispozitave të specifikacionit dhe provisions of the specification and their specifikacije i njihovih specifičnih
detyrave të tyre specifike; specific tasks; zadataka;
1.8. Çdo rregull specifik i etiketës për 1.8. Any specific rule of the label for the 1.8 Svako specifična pravilo etiketa za
produktin në fjalë; product in question; navedeni proizvod ;
1.9. Rregulla të hollësishme mbi origjinën 1.9. Detailed rules on the origin and 1.9. Detaljna pravila o poreklu i kvalitetu
dhe cilësinë e ushqimit, për produktet me quality of the food, for products with hrane, za proizvode životinjskog porekla
origjinë/prejardhje shtazore të përcaktuara animal origin defined as designations of koja su određena kao naziv porekla;
si emëtrime të origjinës; origin;
1.10. Çdo kërkesë tjetër e cila përshkruhet 1.10. Any other requirement which is 1.10. Svaki drugi zahtev koja je opisan u
në dispozitat e një ligji të veçantë apo ne prescribed in the provisions of a special odredbama posebnog zakona ili u
Udhëzimin Administrativ të miratuar nga Law or in the Administrative Instruction Administrativnom uputstvu odobrenom od
Ministri relevant sipas këtij ligji. approved by the relevant Minister strane nadležnog Ministra u skladu sa ovim
according to this Law. zakonom.
Neni 26 Article 26 Član 26
Lidhja Relation Veza
1.Hollësitë që vëretojnë lidhjet e referuara 1. Details that prove the relations referred to 1. Detalji koji dokazuju veze pomenute u
në nenin 25 paragrafi 1.6. duhet të sqarojnë in Article 25, paragraph 1.6. must clarify and članu 25, stav 1.6. treba da objasne i razjasne
dhe shpegojnë se si karakteristikat e zonës së explain how the characteristics of the defined kako karekteristike određenog geografskog
përcaktuar gjeografike ndikojnë në produktin geographical area affect the final product. područja utiču na finalni proizvod. Kada god
final. Kurdo që është e përshtatshme Whenever appropriate, it shall include je potrebno, uključuju i specifične elemente
përfshihën edhe elementet specifike të specific elements of the description of the opisa proizvoda ili proizvodnog metoda koji
përshkrimit të produktit apo metoda e product or the production method which opravdava vezu.

 
26

 

prodhimit e cila e arsyeton lidhjen.

2.Për emërtime të origjinës përmban:
2.1.Hollësitë e zonës gjeografike,
përshirë faktorin njeri dhe faktorin
natyror, përkatës për lidhjen;

2.2.Hollësitë e cilësisë apo karakteristikave të produktit që janë esencialisht ose ekskluzivisht si rezultat i mjedisit gjeografik;

2.3.Përshkrimi i bashkëveprimit në mes të hollësive nsipas paragrafëve 2.1. dhe 2.2.
3. Për treguesit gjeografik përmbanë:

3.1.Hollësitë e zonës gjeografike me ndikim për lidhje te referuarara ne nenin 25 të këtij ligji;

3.2.Deklarata nëse është e bazuar në kualitetin specifik apo reputacionin apo karakteristika tjera që i atribuohen origjinës gjeografike së bashku me

 

justifies the relation.

2. For the designations of origin shall contain:

2.1. Details of the geographical area, including the human factor and natural factors relevant to the relation;

2.2. Details of the quality or characteristics of the product that are essentially or exclusively due to the geographical environment;

2.3. Description of the interaction between the details referred to in paragraphs 2.1. and 2.2.

3. For geographical indications shall contain:

3.1. Details of the geographical area affecting the relation as referred in Articles 25 of this Law;

3.2. Declaration, if it is based on specific quality or reputation or other characteristics that are attributable to the geographical origin along with details of

 

 

2. Da naziv porekla sadrži:
2.1. Detalje geografskog područja,
uključujući
ljudski i prirodni faktor
relevantan za vezu;

2.2. Detalje kvaliteta ili karakteristika proizvoda koji su suštinski ili isključivo zbog geografske sredine;
2.3. Opis interakcije između detalja u skladu sa stavovima 2.1. i 2.2.
3. Da geografske oznake sadrže:

3.1. Detalji geografskog područja od uticaja za referisani vezanost sa člana 25 ovog zakona;

3.2. Izjavu o tome da li se zasniva na određenom kvalitetu ili ugledu ili drugim karakteristikama koje se mogu pripisati geografskom poreklu, zajedno sa detaljima

 
27

 

hollësitë e kualitetit specifik, reputacionit specific quality, reputation or other specifičnog kvaliteta, reputacije ili druge
apo karakteristikave tjera të produktit që i characteristics of the product that are karakteristike proizvoda koje se mogu
atribuohen origjinës gjeografike; attributable to the geographical origin; pripisati geografskom poreklu;
3.3.Përshkrimi i bashkëveprimit 3.3. Description of casual interaction 3.3. Opis povremene slučajne interakcije
të rastësishëm në mes hollësive në bazë të between the details pursuant to sub- između detalja, shodno podstavovima 3.1. i
nën – paragrafëve 3.1. dhe 3.2. të ketij paragraphs 3.1. and 3.2. of this Article. 3.2. ovog člana.
neni.
Neni 27 Article 27 Član 27
Verifikimi i pajtueshmërisë me Verification of compliance with Provera usaglašnosti sa specifikacijama
specifikacionet specifications
1. Autoritetet apo organet e autorizuara për 1. Authorities or authorized bodies for 1. Organi ili tela ovlašćena da provere
verifikimin e pajtueshmërisë së produktit me verification of product compliance with the usaglašnosti proizvoda sa odredbama
dispozitat e specifikacionit duhet të jenë provisions of the specification must be specifikacije, trebaju biti prihvaćene i
institucione të autorizuara dhe të pranuara për authorized institutions and recognized for ovlašćene institucije za proveru proizvoda u
verifikim të pajtueshmërisë së produktit me verification of product compliance with the skladu sa odredbama specifikacije (u daljem
dispozitat e specifikacionit (këtu e tutje të provisions of the specification (hereinafter tekstu: Sertifikaciona tela) da se vidi.
referuara si Organe Çertifikuese) te shiqohet . referred to as Certifying Bodies) to be
reviewed.
2. Organet certifikuese do 2. Certifying bodies shall ensure that the 2. Sertifikaciona tela će osigurati da se
të sigurojnë që verifikimi i pajtueshmërisë verification of product compliance with the provera usklađenosti proizvoda sa odredbama
së produktit me dispozitat e specifikacionit te provisions of the specification is carried out specifikacije treba uraditi pre nego što se
jetë kryer para se ta vendosin produktin before they place the product on the market. proizvod plasira na tržištu.
në treg.

 
28

 

3. Për sa i përket emrave të origjinës apo 3. Regarding the designations of origin or 3. Što se tiče naziva porekla ili geografskih
treguesve gjeografik lidhur me zonën geographical indications related to the oznaka vezano za geografsko područje koje se
gjeografike që ndodhet jashtë Kosovës geographical area located outside Kosovo, the nalazi izvan Kosova, provera proizvoda
verifikimi i pajtueshmërisë së produktit me verification of product compliance with the skladu sa odredbama specifikacije pre
dispozitat e specifikacionit para vendosjes së provisions of the specification before placing plasiranja proizvoda na tržište biće
produktit në treg do të sigurohet nga the product on the market will be provided by obezbeđena od strane javnih organa utvrđena
autoritetet publike të përcaktuara nga vendi i public authorities specified by the country of od strane zemlje porekla i / ili od organa za
origjinës dhe/apo nga organet certifikuese të origin and / or by the product certifying sertifikovanje proizvoda.
produktit. bodies.
4.Shpenzimet për verifikimin e 4. Expenses for such verification of product 4. Troškove za takvu proveru proizvoda u
tillë të pajtueshmërisë së produktit me compliance with the provisions of the skladu sa odredbama specifikacija snosi će
dispozitat e specifikacionit do të barten nga specifications shall be borne by authorized ovlašćeni korisnici koji su podvrgnuti
përdoruesit e autorizuar të nënshtruar ndaj users subject to control. kontroli.
kontrollit.
Neni 28 Article 28 Član 28
Verifikimi i prodhimeve bujqësore dhe Verification of agricultural products and Provera poljoprivrednih i prehrambenih
artikujve ushqimorë foodstuffs proizvoda
1.Në rast të produkteve bujqësore apo 1. In the case of agricultural products or 1. U slučaju poljoprivrednih ili prehrambenih
artikujve ushqimorë organet certifikuese të foodstuffs certifying bodies referred to in proizvoda, organi za sertifikovanje navedeni
cekura në nenin 27 të këtij ligji miratohen nga Article 27 of this Law shall be approved by u članu 27. ovog zakona, usvojaju se od
Ministri i Ministrisë përkatese për Bujqësi. the relevant Minister of the Ministry of strane ministra Ministarstva nadležnog za
Kushtet e veçanta të cilat kërkohen për Agriculture. Specific conditions that are poljoprivredu. Posebni uslovi koji su potrebni
certifikim, lista e organeve të miratuara dhe required for certification, the list of approved za sertifikaciju, spisak odobrenih tela i druga
çështje tjera të kësaj natyra do të përcaktohen bodies and other matters of this nature will be pitanja ove prirode biće određeni od strane
nga Ministri i Ministrisë përkatese për determined by the Minister of the relevant nadležnog ministra Ministarstva nadležnog za

 
29

 

Bujqësi. Ministry of Agriculture. poljoprivredu.
2.. Hollësitë mbi kushtet dhe procedurën për 2. Details on the conditions and procedures 2. Detalje o uslovima i procedurama za
verifikim të pajtueshmërisë me prodhimin for verification of compliance with proveru usaglašenosti sa poljoprivrednim ili
bujqësorë apo artikullin ushqimor me agricultural product or foodstuff item with the prehrambenim proizvodom sa odredbama
dispozitat e specifikacionit, në rast se organet provisions of the specification, if certification specifikacijie, ako su organi za sertifikovanje
certifikuese kanë vërtetuar se produkti nuk bodies have confirmed that the product does potvrdili da proizvod nije u saglasnosti sa
përputhet me dispozitat e specifikacionit, not comply with the provisions of odredbama specifikacije, procedure i načini
procedura si dhe mënyra e caktimit të tarifave specification, the procedure and manner of uspostavljanja tarife za proveru
për verifikim nga organet certifikuese do të setting the fees for verification by the sertifikacionih tela utvrdiće se od strane
përcaktohen nga Ministri i Ministrisë certifying bodies will be determined by the ministra Ministarstva nadležnog za
përkatese për Bujqësi. Minister of the relevant Ministry of poljoprivredu.
Agriculture.
Neni 29 Article 29 Član 29
Ekzaminimi i aplikimit Examination of application Provera aplikacije
1.Zyra do të kontrolloj nëse aplikacioni i 1. The Office will check if the application 1. Kancelarija će proveriti da li podnesena
parashtruar përmban të gjitha dokumentet e submitted contains all documents as required aplikacija sadrži sva neophodna dokumenta u
kërkuara sipas nenit 22 të këtij ligji. under Article 22 of this Law. skladu sa članom 22 ovog zakona.
2.Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk 2. If the Office finds that the application does 2. Ako Kancelarija utvrdi da aplikacija ne
përmban të gjitha kërkesat e nevojshme në not contain all the necessary requirements sadrži sve potrebne uslove iz člana 22. ovog
bazë të nenit 22 të këtij ligji, Zyra do të ftoj under Article 22 of this Law, the Office will zakona, Kancelarija će pozvati osobu koja
personin që aplikon të korrigjoj aplikacionin invite the person who applies to correct the aplicira da ispravi aplikaciju u roku od 60.
brenda 60 ditësh. application within 60 days. dana.
3. Me kërkesës së aplikuesit, e cila duhet të 3. Upon the request of the applicant, which 3. Na zahtev aplikanta, koji mora da bude u

 
30

 

bëhet brenda afatit të caktuar kohorë të referuar në paragrafin 2 të këtij neni, afati kohor mund të zgjatet për maksimum 30 ditë duke llogaritur që nga data e skadimit të atij afati.

4.Nëse personi që aplikon nuk e korrigjon aplikacionin e tij bazuar në ftesën e Zyrës apo dështon të korrigjoj atë brenda afatit, aplikacioni do të refuzohet.

Neni 30

Kontrollimi i kërkesave për mbrojtje
1. Nëse aplikacioni plotëson kushtet sipas nenit 29. Zyra do të ekzaminoj më tej nëse aplikacioni i përmbush kërkesat e parashkruara për mbrojtjen e emrit të origjinës apo treguesve gjeografik dhe në veçanti nëse plotëson kërkesat e caktuara prej nenit 21 deri tek neni 28. te ketij Ligji.
2. Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk përputhet me kërkesat e nevojshme, Zyra do ta njoftoj personin që aplikon, me shkrim, lidhur me arsyet se pse mbrojtja e emrit të

 

must be within certain time limits referred to in paragraph 2 of this Article, the time limit may be extended for a maximum of 30 days counting from the date of expiry of the time limit.

4. If the person applying does not correct his application based on the invitation of the Office or fails to correct it within the deadline, the application will be rejected.

Article 30 Examination of the applications for

protection

1. If the application meets the requirements of Article 29. the Office shall examine further whether the application meets the requirements prescribed for protection of the designation of origin or geographical indications, and in particular if it meets requirements specified in Article 21 to Article

28. of this Law.

2. If the Office finds that the application does not comply with the necessary requirements, the Office will notify the applicant in writing of the reasons why the protection of the

 

roku koji je određen u stavu 2. ovog člana, rok se može produžiti za najviše 30. dana, računajući od dana isteka tog roka.

 

4. Ako lice koje aplicira ne ispravi svoju aplikaciju na osnovu poziva Kancelarije ili ne može da je ispravi u roku, aplikacija će biti odbijena.

Član 30 Provera zahteva za zaštitu
1. Ako aplikacija ispunjava uslove iz člana

29. Kancelarija će dalje ispitati da li aplikacija ispunjava uslove propisane za zaštitu naziva porekla, odnosno geografskih oznaka, a naročito ako ispunjava određene uslove iz člana 21. do člana 28. ovog zakona.

 

2. Ako Kancelarija utvrdi da aplikacija ne ispunjava neophodne uslove, kancelarija će pismeno obavestiti lice koje aplicira o razlozima o tome zašto mu zaštita imena

 
31

 

origjinës apo treguesit gjeografik nuk i është designation of origin or geographical porekla, odnosno geografske oznake nije
lejuar dhe do ta ftojnë atë të dorëzoj vërejtjen indication is not allowed and will invite him dozvoljena i pozvaće ga da podnese prigovor
e tij brenda 60 ditëve. to submit his opposition within 60 days. u roku od 60. dana.
3. Me anë të kërkesës nga personin që 3. Through the request from the applicant, 3. Na zahtev lica koje aplicira, koji treba biti
aplikon, e cila duhet të bëhet brenda afatit të which must be made within certain time limits u određenom vremenskom roku koji je
caktuar kohorë të referuar në paragrafin 2 të referred to in paragraph 3 of this Article, the referisan u stavu 3. ovog člana, da se taj
këtij neni, ai afat i kufizuar kohorë mund të limited time limit may be extended up to a ograničeni vremenski rok produži najviše za
zgjatet deri në maksimum 30 ditë i llogaritur maximum of 30 days counting from the date 30 dana, računajući se od dana isteka tog
që nga data e skadimit të afati . of expiry of the deadline. roka.
4. Nëse personin që aplikon nuk dorëzon 4. If the applicant does not submit any 4. Ako lice koje aplicira ne dostavi bilo
ndonjë vërejtje apo nëse përkundër vërejtjes opposition or if, despite his opposition, the kakav prigovor ili ako, uprkos njegovom
së tij, Zyra konsideron se personin që aplikon Office considers that the applicant does not prigovoru, Kancelarija smatra da osoba koja
nuk i përmbush kërkesat e parashkruara për meet the prescribed requirements for aplicira ne ispunjava propisane uslove za
mbrojtje të emrit të origjinës apo treguesit protection of the designation of origin or zaštitu imena porekla, odnosno geografske
gjeografik, aplikacioni do të refuzohet. geographical indication, the application will oznake, aplikacija će biti odbijena .
be rejected.
5. Nëse Zyra pas kryerjes së procedurës në 5. If the office after the procedure in 5. Ukoliko nakon završetka procedura, u
përputhje me dispozitat e këtij neni accordance with the provisions of this article skladu sa odredbama ovog člana, kancelarija
konsideron se personin që aplikon përmbush considers that the applicant meets the smatra da lice koje aplicira ispunjava uslove
kërkesat e parashkruara për mbrojtje të emrit requirements prescribed for protection of the propisane za zaštitu naziva porekla, odnosno
të origjinës apo treguesit gjeografik, do ta designation of origin or geographical geografske oznake, objaviće deo aplikacije za
publikoj në Buletinin e saj zyrtare pjesën e indication, shall publish in its official Bulletin registrovanje naziva porekla ili geografske
aplikacionit për regjistrim të emrit të origjinës the part of the application for registration of oznake koji se pominju u članu 22. tačka 1,3,
apo treguesit gjeografik që është i referuar në the designation of origin or geographical 1,4.., 1.5. i 1.7. u svom Službenom biltenu.
nenin 22 nën-paragrafët 1.3., 1.4., 1.5. dhe indication that is referred to in Article 22 sub-

 
32

 

1.7. paragraph 1.3., 1.4., 1.5. and 1.7.
Neni 31 Article 31 Član 31
Kontrollimi i prodhimeve bujqësore dhe Examination of agricultural products and Kontrola poljoprivrednih i
artikujve ushqimorë foodstuffs prehrambenih proizvoda
Në rastet e produketeve bujqësore dhe In the cases of agricultural products and U slučaju poljoprivrednih i prehrambenih
artikujve ushqimor kontrollimi dhe vendimi i foodstuff the examination and decision proizvoda, ukoliko će se kontrola i odluka
referuar në nenin 30 të këtij ligji do të kryhen referred to in Article 30 of this Law shall be referisane u članu 30 ovog zakona izvršiti od
dhe merren nga një komision ekspertësh i carried out and taken by an expert strane stručne komisije koja se sastoji od 2
përbërë nga 2 ekspert të emëruar nga Ministri commission consisting of 2 expert appointed stručnjaka koji su imenovani od ministra
i Ministrisë përkatese për Bujqësi dhe 2 by the Minister of the relevant Ministry of Ministarstva nadležnog za poljoprivredu i 2
ekspert të emëruar nga Drejtori i Zyrës për Agriculture and 2 expert appointed by the stručnjaka imenovanih od strane direktora
çdo rast në veçanti. Director of Office, for any case in particular. Kancelarije, za svaki slučaj ponaosob.
Neni 32 Article 32 Član 32
Kundërshtimi Opposition Prigovor
1. Brenda tre muajve që nga data e publikimit 1. Within three months from the date of 1. U roku od tri meseca od dana objavljivanja
të aplikimit sipas nenit 30 paragrafi 5, çdo publication of the application pursuant to aplikacije u skladu sa članom 30. stav 5.,
person mund të parashtroj kundërshtim ndaj Article 30, paragraph 5, any person may svako lice može podneti prigovor na
regjistrimit të propozuar të emrit të origjinës submit an opposition against the proposed predloženu registraciju naziva porekla,
apo treguesit gjeografik sipas kushteve ne registration of the designation of origin or odnosno geografske oznake, pod sledećim
vijim: geographical indication in accordance with uslovima:
the following conditions:
1.1.Që nuk pajtohet me kushtet e referuara 1.1. That does not agree with the 1.1. Da nije u skladu sa uslovima iz

 
33

 

në nenin 4; apo

1.2.Që regjistrimi i emrit të propozuar do të jetë në kundërshtim të nenit 10 apo nenit 9 nën-paragrafët 1.2. dhe 1.3., apo
1.3.Që regjistrimi i emrit të propozuar do të rrezikonte ekzistencën e pjesshme apo komplete të një emri identik apo marke tregtare apo ekzistencën e produkteve të cilët kanë qenë ligjërisht në treg për së paku pesë vite duke i paraprirë datës së publikimit të referuar në nenin 30 paragrafi 5; apo

1.4.Ai emër për të cilin kërkohet regjistrimi është gjenerik në kuptimit të nenit 9 nën-paragrafi 1.1.
Neni 33

Procedura e kundërshtimit

1.Zyra do të kontrolloj nëse kundërshtimi është parashtruar përbrenda afatit të caktuar kohorë të parashkruar në nenin 30 paragrafi 1 dhe nëse janë dorëzuar dhe ekzistojnë

 

conditions referred to in Article 4; or

1.2. That the registration of the proposed designation would be contrary to Article 10 or Article 9, sub-paragraph 1.2. and
1.3. or

1.3. That the registration of the proposed designation would jeopardize the partial or complete existence of an identical designation or trademark or the existence of products which have been legally on the market for at least five years preceding the date of publication referred to in Article 30, paragraph 5; or

1.4. That designation for which is requested the registration is generic in terms of Article 9, sub-paragraph 1.1.
Article 33

Opposition procedure

1. The Office shall check whether the opposition was submitted within the certain time limit prescribed in Article 30, paragraph 1 and if have been submitted and there is

 

člana 4. Ili

1.2. Registrovanje predloženog naziva bilo bi u suprotnosti sa članom 10. ili članom 9. tačka 1.2. i 1,3 ili.
1.3. Registrovanje predloženog naziva bi ugrozilo delimične ili potpuno postojanje identičnog imena ili trgovačke marke ili postojanje proizvoda koji su legalno bili na tržištu za najmanje pet godina pre datuma objavljivanja pomenutog u članu 30. stav 5 , ili
1.4. Ime za koji se traži registrovanje generično je u smislu člana 9. tačka 1.1.

 

Član 33 Procedura prigovora

1. Kancelarija će proveriti da li je prigovor podnet u propisanom roku utvrđenom u članu 30. stav 1 i ako su podneti i postoje dokazi koji dokazuju osnovu nad kojom je sačinjen

 
34

 

dëshmitë që vërtetojnë bazën sipas së ciles evidence proving the grounds based on which prigovor.
është bërë kundërshtimi. the opposition was made.
2. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi nuk 2. If the Office finds that the opposition was 2. Ako Kancelarija utvrdi da prigovor nije
është parashtruar përbrenda afatit të caktuar submitted within the time limit or that the podnet u propisanom roku ili da prigovarač
apo që pala kundërshtuese nuk i ka dorëzuar opposition party has not submitted the nije dostavio tražene dokaze, prigovor će biti
dëshmitë e kërkuara, kundërshtimi do të required evidence, the opposition will be odbijen.
refuzohet. rejected.
3. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi është 3. If the Office finds that the opposition was 3. Ako Kancelarija utvrdi da je prigovor
parashtruar përbrenda afatit të caktuar dhe të submitted within the time limit and all podnet u propisanom roku i da su dostavljeni
gjitha dëshmitë e kërkuara janë dorëzuar, required evidence have been submitted, the svi potrebni dokazi, prigovor zajedno sa svim
kundërshtimi së bashku me të gjitha dëshmitë opposition together with all evidences dostavlenim dokazima biće predat licu koje
e dorëzuara do ti dërgohen personit që ka submitted will be sent to the applicant. The je apliciralo. Lice koje je apliciralo biće
aplikuar. Personi që ka aplikuar do të ftohet applicant will be invited to submit its pozvano da u roku od 30 dana dostavi svoje
që të paraqes vërejtjet e tij mbi kundërshtimin observations on the opposition made as well primedbe nad podnetim prigovorom i
e bërë si dhe dëshmitë e dorëzuara brenda 30 as the evidences submitted within 30 days. dostavljenim dokazima.
ditëve.
4. Me anë të kërkesës së personit që aplikon, e 4. Through the request of the applicant, which 4. Na zahtev lica koje aplicira, koji se treba
cila duhet të bëhet përbrenda afatit të caktuar must be made within the time limit referred to podneti u roku koji je predviđen u stavu 3.
cekur në paragrafin 3 të këtij neni, afati kohor in paragraph 3 of this Article, the time limit ovog člana, rok se može produžiti za 30 dana
mund të zgjatet për 30 ditë llogaritur nga data may be extended for 30 days from the date of od dana isteka roka.
e skadimit të afati. expiry of the deadline.
5. Zyra do të vendos se a është kundërshtimi i 5. The Office will decide whether it is a 5. Kancelarija će odlučiti da li je prigovor
justifikuar në kuptim të përdorimit të drejtë justified opposition in terms of fair and opravdan u smislu fer i tradicionalnog
dhe tradicional dhe mundësisë aktuale të traditional use and the actual possibility of korišćenja i realne mogućnosti konfuzija.

 
35

 

konfuzionit confusion.
6. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi 6. If the Office finds that the opposition is 6. Ako Kancelarija utvrdi da je prigovor
është i justifikuar, ajo do të refuzoj justified, it shall reject the application for opravdan, ona će odbiti zahtev za
aplikacionin për regjistrim të një emri registration of a designation of origin or a registrovanje imena porekla, odnosno
të origjinës apo një treguesi gjeografik. geographical indication. geografske oznake.
7. Nëse Zyra konstaton se kundërshtimi nuk 7. If the Office finds that the opposition is not 7. Ako Kancelarija utvrdi da prigovor nije
është i justifikuar ajo do ta refuzoj justified, it shall reject the opposition and will opravdan, ona će odbaciti prigovor i nastaviće
kundërshtimin dhe do të vazhdoj me continue with the registration procedure. sa procedurom registrovanja.
procedurën e regjistrimit.
Neni 34 Article 34 Član 34
Regjistrimi i një emri të origjinës apo Registration of a designation of origin or a Registrovanje naziva porekla, odnosno
një treguesi gjeografik geographical indication geografske oznake
1. Nëse aplikacioni për regjistrim i një emri të 1. If the application for registration of a 1. Ako aplikacija za registrovanje naziva
origjinës apo një treguesi gjeografik i designation of origin or a geographical porekla, odnosno geografske oznake
plotëson të gjitha kërkesat e parashkruara për indication meets all the requirements ispunjava sve propisane uslove za zaštitu
mbrojtjen e emrit të origjinës apo treguesit prescribed for protection of the designation of imena porekla, odnosno geografske oznake, a
gjeografik dhe pas shqyrtimit te origin or geographical indication, and after nakon razmatranja prigovora, ako ih ima,
kundërshtimeve nese ka, Zyra do të lëshon reviewing the opposition, if any, the Office Kancelarija će doneti odluku o registraciji
vendim për regjistrimin e një emri të origjinës shall issue a decision on the registration of a nekog naziva porekla ili geografske oznake i
apo një treguesi gjeografik dhe do të regjistroj designation of origin or a geographical izvršiti registrovanje zaštićenog naziva
emrin e mbrojtur të origjinës apo treguesin indication and will register the protected porekla ili geografske oznake u Registar.
gjeografik në Regjistër. designation of origin or geographical
indication in the Register.

 
36

 

2. Regjistrimi do të publikohet në gazetën zyrtare të Zyrës.

3. Të dhënat për publikim për regjistrimin e një emri të origjinës apo një treguesi gjeografik do të përcaktohen me akt nënligjor.
Neni 35

Përmbajtja e shënimeve në Regjistër

1.Zyra do të regjistroj të dhënat në vijim në Regjistër me rastin e regjistrimit së emrit të mbrojtur të origjinës apo treguesit gjeografik në Regjistër:

1.1.Emri i regjistruar i produktit
të mbrojtur nga një emër i origjinës apo
një tregues gjeografik;

1.2.Llojin nëse emri është i mbrojtur si emër i origjinës apo tregues gjeografik;
1.3. Lloji i produktit që përmban emrin e mbrojtur të origjinës apo treguesin gjeografik;

 

2. The Registration will be published in the Official Gazette of the Office.

3. The Publication data for the registration of a designation of origin or geographical indication shall be determined through a bylaw .

Article 35

Contents of records in the Register

1. The Office will register the following data in the Register when registering the protected designation of origin or geographical indication in the Register:

1.1. Registered name of the product protected by a designation of origin or a geographical indication;

1.2. Type, if the designation is protected as a designation of origin or geographical indication;

1.3. Type of product that contains the protected designation of origin or geographical indication;

 

2. Registrovanje će biti objavljeno u Službenom glasniku Kancelarije.

3. Podaci za objavljivanje registrovanja naizva porekla, odnosno geografske oznake utvrdiće se podzakonskim aktom.
Član 35

Sadržaj podataka u Registru

1. Prilikom registrovanja zaštićenog naziva porekla, odnosno geografske oznake u registar, Kancelarija će ubeležiti sledeće podatke:

1.1. Registrovano ime proizvoda zaštićenog nazivom porekla, odnosno geografskom oznakom;

1.2. Vrstu ako je ime zaštićeno kao naziv porekla ili geografska oznaka;
1.3. Vrstu proizvoda koji sadrži zaštićeni ime porekla, ili geografsku oznaku;

 

 
37

 

1.4. Treguesin e vendit të origjinës; 1.4. Indication of the country of origin; 1.4. Oznaku zemlje porekla;
1.5. Të dhënat për vendimin e regjistrimit 1.5. Details of the decision of registration 1.5. Detalje o odluci registrovanja imena
të një emri të origjinës apo një treguesi of a designation of origin or a porekla, ili geografske oznake.
gjeografik. geographical indication.
Neni 36 Article 36 Član 36
Ndryshimet në specifikacionin e produktit Changes in the specification of product Izmene u specifikacijama proizvoda
1. Çdonjëri i cili ka të drejtë të aplikoj për 1. Anyone who has the right to apply for 1. Svako ko ima pravo da podnese aplikaciju
regjistrim të një emri të origjinës apo një registration of a designation of origin or a za registrovanje naziva porekla ili geografske
treguesi gjeografik në bazë të nenit 21 të këtij geographical indication based on Article 21 of oznake iz člana 21. ovog zakona, može
ligji, mund të aplikoj për të ndryshuar this Law may apply to change the approved aplicirati za izmenu odobrene specifikacije
specifikacionin e miratuar të të produktit, në product specification, in particular to take into proizvoda, posebno uzeti u obzir razvoj i
veçanti të merr parasysh zhvillimet deh të account the scientific and technical naučna i tehnička dostignuća ili za
arriturat shkencore dhe teknike apo të ri- developments and achievements or redefine redefinisanje geografskog područja iz člana
përcaktoj zonën gjeografike të referuar në the geographical area referred to in Article 25 25 tačka 1.3.
nenin 25 nën-paragrafi 1.3. sub-paragraph 1.3.
2.Aplikacioni për miratim të një ndryshimi 2. The Application for approval of a change in 2. Aplikacija za odobrenje izmene u
në specifikacionin e produktit do the product specification will describe and specifikaciji proizvoda opisaće i dostaviti
të përshkruaj dhe paraqes arsyet për present the reasons for the requested change. razloge za tražene promene.
ndryshimin e kërkuar.

 
38

 

Neni 37

Procedura për ndryshimet e specifikacionit të produktit

1.Kur ndryshimi përfshinë një apo
më shumë ndryshime lidhur me emrin,
përshkrimin e produktit, përcaktimin e zonës gjeografike apo përshkrimin e lidhjes, procedura për ndryshim bëhet sipas procedurave të përcaktuara nga neni 29 deri te neni 34 i këtij ligji.

2. Në rastin e tillë siç është përshkruar në paragrafin 1 të këtij neni të dhënat e kërkuara në bazë të nenit 22 nën-paragrafi 1.10. i këtij ligji duhet të përmbajnë aplikacionin të kompletuar sipas rregullit në bazë të këtij neni si dhe specifikacionin e propozuar të me të dhëna të reja të produktit.

3. Në rast të ndryshimit nga paragrafi 1 i këtij neni, të dhënat për publikim bëhen në përputhje me nenin 30 paragrafi 5 të këtij ligji.

4. Kur ndryshimet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk:

 

Article 37

Procedure on changes of specifications of products

1. When the change involves one or more changes related to the designation, product description, definition of the geographical area or relation description, the procedure on change is made in accordance with the procedures set out in Article 29 to Article 34 of this Law.

2. In such a case, as described in paragraph 1 of this Article, the information required under Article 22 sub-paragraph 1.10. of this Law shall contain a complete application based on the rule under this Article and the proposed specification with new information of the product.

3. In case of change under paragraph 1 of this Article, the information for publication is made in accordance with Article 30, paragraph 5 of this Law.

4. When changes under paragraph 1 of this Article do not:

 

Član 37

Postupak za izmenu specifikacije proizvoda

1. Kada izmena uključuje jedan ili više promena u imenu, opisu proizvoda, definisanju geografskog područja ili opisu nadovezivanja, procedura izmene se vrše u skladu sa procedurama navedenim u članu 29 člana 34 ovog zakona.
2. U tom slučaju, kao što je opisano u stavu 1 ovog člana, podaci koji se zahtevaju shodno članu 22. tačka 1.10. ovog zakona treba da sadrže uredno popunjenu aplikaciju na osnovu ovog člana i predloženu specifikaciju sa novim podacima proizvoda.
3. U slučaju izmene iz stava 1. ovog člana, podaci za objavljivanje se vrše u skladu sa članom 30 stav 5 ovog zakona
4. Kada se izmene iz stava 1. ovog člana ne:

 

 
39

 

4.1. Lidhen me karakteristikat thelbësore 4.1. Relate with the essential 4.1. Nadovezuju na osnovne
të produktit; characteristics of the product; karakteristike proizvoda;
4.2. Ndryshojnë lidhjet e referuara ne 4.2. Change the relation referred in the 4.2. Promenjuju se referisani odnosi na
nenin 25 të këtij ligji. Article 25 of this Law; člana 25 ovog zakona.
4.3. Përfshijnë ndryshim të emrit, apo të 4.3. Include change of designation, or any 4.3. Uključuju izmenu naziva, ili deo
ndonjë pjese të emrit të produktit; part of the designation of the product; imena proizvoda;
4.4. Ndikojnë në zonën e përcaktuar 4.4. Affect the defined geographical area; 4.4. Utiču na definisano geografsko
gjeografike ; područje;
4.5. Përfaqësojnë një rritje në kufizimet e 4.5. Represent an increase in trade 4.5. Predstavljaju povećanje trgovinskih
tregtisë së produktit apo lëndës së tij të restrictions of the product or its raw ograničenja proizvoda ili njegovog
parë, ndryshimet do të konsiderohen si të materials, the changes will be considered sirovog materijala, izmene će se smatrati
vogla dhe Zyra do të vendos nëse do të as small and the Office will decide kao male i Kancelarija će odlučiti da li da
miratoj kërkesën duke mos përcjell whether to approve the request by not odobri zahtev, ne prateći proceduru koja
procedurën e deklaruar prej nenit 32 deri following the stated procedure under je navedena od člana 32 do 34.
34. Article 32 to 34.
5. Kur ndryshimi nuk 5. When the change does not include any 5. Kada izmena ne podrazumeva bilo kakvu
përfshinë ndonjë ndryshim nga paragrafi 1 i change under paragraph 1 of this Article or it izmenu iz stava 1 ovog člana ili se odnosi na
këtij neni apo ka të bëjë më ndonjë ndryshim is related with any temporary change in the bilo kakvu privremenu izmenu u
të përkohshëm në specifikacione që rezulton specifications resulting from the imposition of specifikacijama koje proističu iz uvođenja
nga imponimi i masave të detyrueshme obligatory sanitary or phytoanitary measures obaveznih sanitarnih i fitosanitarnih mera od
sanitare apo fitosanitare nga autoritetet by public authorities, the Office will strane državnih organa, Kancelarija će
publike, Zyra do të përcaktoj nëse do të determine whether to approve the proposed odrediti da li da odobri predloženu izmenu.
change.

 
40

 

miratoj ndryshimin e propozuar.
6. Kur Zyra të vendos të pranoj një ndryshim
në specifikacionin i cili përfshinë apo
përmban një ndryshim të dhenave
të regjistruara në Regjistër në bazë të nenit 35 të këtij ligji, këto ndryshime do të regjistrohen në regjistër dhe janë efektive që nga data kur është marrë vendimi për të pranuar ndryshimin.

Neni 38

Anulimi

1. Vendimi për mbrojtjen e një emri të origjinës apo një treguesi gjeografik do të anulohet nëse Zyra vërteton se:

1.1. Gjatë kohës së plotësimit të aplikacionit për regjistrim kushtet për mbrojtjen e parashkruar në bazë të këtij ligji nuk ishin plotësuar;

1.2. Pajtueshmëria me kushtet e specifikacionit për produktin e mbuluar nga emri i mbrojtur ka pushuar së ekzistuari;

 

 

6. When the Office decides to accept a change to the specification that includes or contains a change of information registered in the Register pursuant to Article 35 of this Law, these changes will be registered in the register and are effective from the date when a decision is made to accept the change.
Article 38

Cancellation

1. The decision to protect a designation of origin or a geographical indication will be canceled if the Office finds that:

1.1. When completing the application for registration, the requirements prescribed for protection under this Law were not met;

1.2. Compliance with the requirements of the specification for the product covered by the protected designation has ceased to exist;

 

 

6. Kada Kancelarija odluči da prihvati izmenu na specifikaciji koja obuhvata ili sadrži promenu podataka zabeleženih u Registar u skladu sa članom 35 ovog zakona, ove izmene će biti ubeležene u registar i važe od datuma kada je doneta odluka za prihvatanje izmena.

 

Član 38 Poništenje

1. Odluka za zaštitu naziva porekla, odnosno
geografske oznake biće poništena, ako
Kancelarija utvrdi da:

1.1. Tokom vremena popunjavanja aplikacije za registrovanje nisu bili ispunjeni uslovi za propisanu zaštitu po ovom zakonu;

1.2. Je prestala postojati usaglašenost sa zahtevima specifikacije za proizvod koji se pokriva zaštićenim nazivom;

 

 
41

 

1.3. Në rast se një emër i origjinës apo një 1.3. If a designation of origin or a 1.3. Ako naziv porekla ili geografska
tregues gjeografik i cili ka të bëjë më një geographical indication which is related to oznaka koja se odnosi na geografsko
zonë gjeografike e cila ndodhet jashtë a geographical area which is located područje koje se nalazi izvan Kosova,
Kosovës, emri në fjalë nuk do të jetë më outside Kosovo, the designation in navedeni naziv neće biti zaštićen u zemlji
tutje i mbrojtur në vendin e tij të origjinës; question will not be further protected in porekla;
the country of origin;
1.4. Bazuar në një kërkesë të bazuar 1.4. Based on a grounded legal application 1.4. Na osnovu pravno zasnovanog
ligjore të një personi fizik apo juridik për of a natural or legal person for the potraživanja fizičkog ili pravnog lica za
anulimin e një vendimi të tillë mbi cancellation of such a decision on the poništenje takve odluke o zaštiti naziva
mbrojtjen e emrit të origjinës apo treguesit protection of the designation of origin or porekla, ili geografske oznake.
gjeografik; geographical indication;
2. Në rast së procedura e anulimit është e 2. In case that the cancellation procedure is 2. U slučaju da je procedura poništenja
bazuar mbi bazat ë parashkruara në based on the grounds prescribed in paragraph zasnovana na osnovama predviđenih u stavu
paragrafin 1.4 të këtij neni, neni 32 dhe 1.4 of this Article, the Article 32 and 1.4 ovog člana, člana 32 stav 5 i člana 33
paragrafi 5 i nenit 33 të këtij ligji do të paragraph 5 of Article 33 of this Law shall ovog zakona, primenjivaće se u skladu sa
zbatohet në përputhje me rrethanat. apply accordingly. okolnostima.
3. Kur një vendim për mbrojtjen e emrit të 3. When a decision to protect the designation 3. Kada je jedna odluka o zaštiti naziva
origjinës apo treguesit gjeografik është of origin or geographical indication is porekla ili geografske oznake poništena,
anuluar do të konsiderohet se emri i origjinës canceled, it will be considered that the smatra će se da naziv porekla ili geografske
apo treguesi gjeografik nuk ka pasur, që nga designation of origin or geographical oznake nije bio od samog početka, efekti
fillimi, efektet e specifikuara në këtë ligj. indication did not have, from the beginning, navedeni u ovom zakonu.
the effects specified in this Law.

 
42

 

Neni 39 Article 39 Član 39
Procedura e Anulimit Cancellation Procedure Postupak poništenja
1.Anulimi i një vendimi mbi mbrojtjen e 1. Cancellation of a decision on the protection 1. Poništenje odluke o zaštiti naziva porekla
një emri të origjinës apo një treguesi of a designation of origin or a geographical ili geografske oznake može se zahtevati od
gjeografik mund të kërkohet nga çdo person indication may be requested by any natural or strane bilo kog fizičkog ili pravnog lica ili od
juridik apo fizik apo nga zyra sipas detyrës legal person or by the office ex officio. strane kancelarije, po službenoj dužnosti .
zyrtare.
2.Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni do të 2. The application under paragraph 1 of this 2. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadržaće
përmbaj arsyet e kërkesës si dhe çdo Article shall contain the reasons for the razloge zahteva i bilo koje druge informacije
informatë tjetër apo dokument që do të jetë i request and any other information or ili dokument koji će biti detaljno propisan
parashkruar në mënyrë të hollësishme me akt document that will be prescribed in details by podzakonskim aktom.
nënligjor. the by law .
3.Nëse Zyra konstaton se kërkesa nuk 3. If the Office finds that the application does 3. Ako Kancelarija utvrdi da zahtev ne sadrži
përmban të gjitha kërkesat e parashkruara në not contain all the requirements prescribed sve propisane uslove iz stava 2. ovog člana,
bazë të paragrafit 2 të këtij neni, kërkesa do të under paragraph 2 of this Article, the zahtev će biti odbijen.
anulohet. application will be canceled.
4.Nëse kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni do 4. If the application under paragraph 1 of this 4. Ako bi zahtev iz stava 1 ovog člana sadržao
të përmbaj të gjitha kërkesat e parashkruara Article will contain all the requirements sve uslove propisane u stavu 2. ovog člana,
nga paragrafi 2 i këtij neni ajo do të prescribed by paragraph 2 of this article, it biće objavljen u Službenom glasniku
publikohet në gazetën zyrtare të Zyrës. will be published in the Official Gazette of Kancelarije.
the Office.
5.Brenda tre muajsh që nga data e publikimit 5. Within three months from the date of 5. U roku od tri meseca od dana objavljivanja
të relevantet dhënave mbi kërkesën për publication of relevant data on the application relevantnih informacija o zahtevu za

 
43

 

anulim të vendimit të mbrojtjes se një emri të for cancellation of the decision for protection poništenje odluke o zaštiti imena porekla ili
origjinës apo treguesi gjeografik bazuar në of a designation of origin or geographical geografske oznake na oznovu stava 4. ovog
paragrafin 4 të këtij neni çdo person i indication based on paragraph 4 of this člana, svaka zainteresovana osoba može dati
interesuar mund të jap një deklaratë mbi Article, any interested person may provide an izjavu o primedbama na zahtev za poništenje
vërejtjen në kërkesën për anulim të vendimit opposition declaration for the application for odluke da se zaštiti naziv porekla odnosno
për mbrojtje të një emri të origjinës apo cancellation of the decision for protection of geografske oznake, ako takva osoba može
treguesi gjeografik nëse një person i tillë an designation of origin or geographical pokazati neprestanu komercijalnu podršku
mund të tregojë mbështetje të vazhdueshme indication if such a person can show nad registrovanim imenom.
komerciale mbi emrin e regjistruar. continued commercial support of the
registered designation.
6..Nëse Zyra konstaton se kërkesa për 6. If the Office finds that the application for 6. Ako Kancelarija utvrdi da je zahtev za
anulimin e vendimit për mbrojtjen e emrit të cancellation of the decision for protection of poništenje odluke zaštita naziva porekla
origjinës apo treguesit gjeografik është e the designation of origin or geographical odnosno geografske oznake opravdan, ona će
justifikuar, ajo do të anuloj regjistrimin e indication is justified, it will cancel the poništiti registraciju naziva porekla odnosno
emrit të origjinës apo një treguesi gjeografik, registration of the designation of origin or a geografske oznake.
do të fshij shënimet nga Regjistri pasi që geographical indication, will delete the Izbrisaće podatke iz Registra, nakon što
vendimi mbi anulim të merr formën e prerë records from the Register after the decision on odluka o poništenju postane punomoćna i
dhe do të publikoj faktin në Buletinin e Zyrës. cancellation becomes final and will publish objaviće činjenicu u biltenu Kancelarije.
that fact in the Bulletin of the office.
7.Zyra do të refuzoj kërkesën për anulimin e 7. The Office shall reject the application for 7. Kancelarija će odbiti zahtev za poništenje
regjistrimit për mbrojtjen e një emri cancellation of the registration for protection registrovanja za zaštitu naziva porekla
të origjinës apo një treguesi gjeografik nëse of a designation of origin or a geographical odnosno geografske oznake, ako utvrdi da
konstaton se ajo nuk është e bazuar. indication if it determines that it is not nije osnovana.
grounded.

 
44

 

Neni 40 Article 40 Član 40
Anulimi i procedurës për produkte Cancellation of the procedure for Otkazivanje procedure za poljoprivredne i
bujqësore dhe artikujt ushqimorë agricultural products and foodstuffs prehrambene proizvode
Në rastet e produketeve bujqësore dhe In the case of agricultural products and U slučaju poljoprivrednih i prehrambenih
artikujve ushqimore kontrollimi dhe vendimi i foodstuffs the examination and the decision proizvoda, kontrola i odluka iz člana 39. ovog
referuar në nenin 39 të këtij ligji do të kryhen referred to in Article 39 of this Law shall be zakona izvršiće se od strane Komisije
nga komisioni i ekspertëve bazuar në nenin 31 carried out by the Commission of Experts eksperata na osnovu člana 31 ovog zakona.
të këtij ligji. based on Article 31 of this Law.
Neni 41 Article 41 Član 41
Anulimi i procedurës për emrat e origjinës Cancellation of the procedure for Otkazivanje procedure za naziv porekla
apo treguesit gjeografik të cilët designations of origin or geographical odnosno geografske oznake koje se odnose
kanë të bëjnë me zonën gjeografike që indications related to geographical area na geografsko područje koje se nalazi
ndodhet jashtë Kosovës located outside Kosovo izvan Kosova
1. Në rast se anulimi kërkohet mbi bazat e 1. In case that the cancellation is requested on 1. U slučaju da se otkazivanje zatraži na
referua në nenin 38 nën-paragrafi 1.3. të këtij the grounds referred to in Article 38 sub- osnovu člana 38. tački 1.3. ovog zakona, bez
ligji, pavarësisht prej dispozitës së nenit 39 paragraph 1.3. of this Law, regardless of the obzira na odredbe člana 39. stav 1 ovog
paragrafi 1 i këtij ligji, kërkesa ka mundësi që provisions of Article 39 paragraph 1 of this zakona, zahtev se takođe može podneti od
gjithashtu të parashtrohet nga autoritetet Law, the application is likely also to be strane nadležnih organa u zemlji porekla i bez
relevante të vendit të origjinës dhe pavarësisht submitted by the relevant authorities of the obzira na odredbe člana 39 stav 2 ovog
prej dispozitës së nenit 39 paragrafi 2 i këtij country of origin and regardless of the zakona, takav zahtev treba biti praćen
ligji kërkesa e tillë duhet që gjithashtu të provision of Article 39 paragraph 2 of this kopijom potvrde ili bilo kog drugog pravnog
shoqërohet me një kopje të certifikatës apo Law, such a application must also be dokumenta na jeziku zemlje porekla koji je
ndonjë dokumenti tjetër ligjor në gjuhen e accompanied with a copy of the certificate or preveden i koji potvrđuje da naziv nije dalje
vendit origjinës dhe të përkthyer që vërteton any other legal document in the language of zaštićen u zemlji porekla.
se emri tash e tutje nuk është i mbrojtur në the country of origin and translated, certifying

 
45

 

vendin e origjinës. that the designation hereinafter is not
protected in the country of origin.
2. Në rast se kërkohet anulim mbi bazat e 2. In case that the cancellation is requested on 2. U slučaju da se otkazivanje zahteva na
referuara në nenin 38 nën-paragrafi 1.3 i këtij the grounds referred to in Article 38 sub- osnovu člana 38. podstav 1.3 ovog zakona,
ligji, neni 39 paragrafët 4 dhe 5 nuk do të paragraph 1.3 of this Law, Article 39, člana 39. stavovi 4 i 5 ne primenjuje.
zbatohen. paragraphs 4 and 5 shall not apply.
Neni 42 Article 42 Član 42
Kufizimet për sa i përket administrimit Limitations regarding administration Ograničenja u pogledu administracije
Një emër i regjistruar i origjinës apo tregues A registered designation of origin or Registrovani naziv porekla, odnosno
gjeografik nuk mund të transferohet, geographical indication can not be geografske oznake ne može se prenositi,
licencohet, apo të jetë subjekt i të drejtave të transferred, licensed, or be subject to the same licencirati ili da podleže istim pravima,
njëjta, marrëveshjes së lirë apo çfarëdo forme rights, free agreement or any form of slobodnom sporazumu ili bilo kojem obliku
e caktimit të të drejtave. assignment of rights. prenosa prava.
KREU V CHAPTER V POGLAVLJE V
Procedura për regjistrimin e Procedure on registration of an authorized Procedura za registrovanje ovlašćenog
një përdoruesi të autorizuar të emrit të user of a protected designation of origin or korisnika zaštićenog naziva porekla,
mbrojtur të origjinës apo një treguesi a geographical indication odnosno
gjeografik geografske oznake
Neni 43 Article 43 Član 43
Inicimi i procedurës së regjistrimit Initiation of registration procedure Pokretanje procedure registrovanja
1.Procedura për regjistrimin e një përdoruesi 1. The procedure for registration of an 1. Procedura za registrovanje ovlašćenog
të autorizuar të një emri të mbrojtur të authorized user of a protected designation of korisnika zaštićenog naziva porekla, odnosno

 
46

47

 

origjinës apo treguesi gjeografik do të origin or geographical indication shall be geografske oznake pokrenuće se
iniciohet duke parashtruar një aplikacion për initiated by submitting an application for podnošenjem aplikacije za regisraciju u
regjistrim në Zyre. registration in the office. Kancelariji.
2.Aplikacioni nga paragrafi 1 i këtij neni 2. The application referred to in paragraph 1 2. Aplikacija iz stava 1. ovog člana može se
mund të plotësohet nga çdo prodhues ose of this Article may be completed by any popuniti od bilo kog proizvođača ili
përpunues, qoftë person juridik apo fizik, i cili producer or processor, if the natural or legal prerađivača, bilo fizičkog ili pravnog lica koje
prodhon apo përpunon produktin e mbrojtur person who produces or processes the product proizvodi ili prerađuje proizvod, koji je
nga emri i origjinës apo treguesi gjeografik në protected by the designation of origin or zaštićen po nazivu porekla, odnosno
përputhje me specifikacionet relevante të geographical indication in accordance with geografskoj oznaci u skladu sa relevantnim
produktit. the relevant product specifications. specifikacijama proizvoda.
3.Aplikacioni nga paragrafi 1 i këtij neni 3. The application referred to in paragraph 1 3. Aplikacija iz stava 1. ovog člana može se
mund të plotësohet vetëm pasi që emri i of this Article may be completed only after popuniti samo ako je naziv porekla odnosno
origjinës apo treguesi gjeografik përkatës the relevant designation of the origin or određena geografska oznaka uredno
është regjistruar në përputhje me dispozitat e geographical indication is registered in registrovana u skladu sa odredbama ovog
këtij ligji. accordance with the provisions of this Law. zakona.
Neni 44 Article 44 Član 44
Përmbajtja e aplikacionit për regjistrim Contents of application for registration by Sadržaj aplikacije za registrovanje od
nga përdoruesi i autorizuar the authorized user strane ovlašćenog korisnika
1.Aplikacioni për regjistrim të një përdoruesi 1. The application for registration of an 1. Aplikacija za registrovanje ovlašćenog
të autorizuar do të përfshijë: authorized user shall include: korisnika obuhvatiće:
1.1.Një kërkesë nga përdoruesi i 1.1. A request from the authorized user; 1.1. Zahtev od strane ovlašćenog
autorizuar; korisnika;

 

1.2.Informata që identifikon personin që 1.2. Information that identifies the 1.2. Informacije koje identifikuju lice
aplikon ; applicant; koje aplicira;
1.3.Emri i regjistruar i origjinës dhe 1.3. Registered designation of origin and 1.3. Registrovani naziv porekla i
treguesi gjeografik për të cilin personi që geographical indication for which the geografsku oznaku za koji lice koje
aplikon dëshiron të autorizohet për ta applicant wants to be authorized for use; podnosi zahtev želi ima ovlašćenja
përdorur ; korišćenja;
1.4.Lloji i produktit që përmban emrin e 1.4. Type of product that contains the 1.4. Vrstu proizvoda koju sadrži zaštićeni
mbrojtur të origjinës apo treguesin protected designation of origin or naziv porekla, odnosno geografsku
gjeografik; geographical indication; oznaku;
1.5.Informata, përfshirë emrin dhe 1.5. Information, including the name and 1.5. Informacije, uključujući ime i adresu
adresën, mbi autoritetet apo organet e address of the authorities or bodies institucija ili organa kojima je povereno
besuara për verifikim të përputhjes së entrusted to verify product compliance provera usklađenosti proizvoda sa
produktit me dispozitat e specifikacionit with the provisions of the specification. odredbama specifikacije.
2.Aplikacioni për regjistrim duhet 2. The application for registration must be 2. Zahtev za registrovanje mora biti praćen
të shoqërohet me dokumentet në vijim: accompanied with the following documents: sledećim dokumentima:
2.1. Certifikata e përputhjes së produktit 2.1. Certificate of product compliance 2.1. Sertifikat usklađenosti proizvoda sa
me dispozitat e specifikacionit të lëshuar with the provisions of the specification odredbama specifikacije izdate od strane
nga autoritetet apo organet e besuara për issued by the authorities or bodies organa ili poverenih tela sa procenu
verifikimin e përputhjes së produktit me entrusted to verify product compliance usklađenosti proizvoda sa odredbama
dispozitat e specifikacionit të identifikuar with the provisions of the specifications specifikacije navedene u aplikaciji, u
në aplikacion në përputhje me dispozitat e identified in application in accordance skladu sa odredbama člana 27 ovog
nenit 27 të këtij ligji with the provisions of Article 27 of this zakona.
Law.

 
48

 

2.2. Dëshmi e lëshuar nga autoriteti 2.2. Evidence issued by the competent 2.2. Potvrda izdata od strane nadležnog
kompetent që personin që aplikon kryen authority that the applicant performs the organa, da lice koje aplicira vrši određenu
aktivitetin specifik apo prodhon produktin specific activity or produces the specific delatnost ili proizvodi određeni proizvod
specifik në zonën gjeografike të product in the geographical area described na geografskom području koji je opisan u
përshkruar në specifikacionin e produktit; in the product specification; specifikaciji proizvoda;
2.3. Dëshmi mbi pagesën e kryer të 2.3. Evidence on payment of the 2.3. Dokaz o izvršenoj uplati propisanih
tarifave të parashkruara. prescribed fees. taksi.
Neni 45 Article 45 Član 45
Ekzaminimi i aplikimit Examination of application Pregled aplikacije
1. Zyra do të kontrolloj nëse aplikacioni i 1. The Office shall check whether the 1. Kancelarija će proveriti da li podneta
parashtruar i përdoruesit të autorizuar submitted application of the applicant aplikacija ovlašćenog korisnika sadrži sve
përmban të gjitha dokumentet e kërkuara contains all required documents pursuant to potrebne dokumente u skladu sa članom 44.
bazuar në Nenin 44 të këtij Ligji. Article 44 of this Law. ovog Zakona.
2. Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk i 2. If the Office finds that the application does 2. Ako Kancelarija utvrdi da aplikacija ne
përmban të gjitha kërkesat e nevojitura sipas not contain all the necessary requirements sadrži sve potrebne uslove iz člana 44. ovog
Nenit 44 të këtij Ligji, Zyra do të ftoj nga pursuant to Article 44 of this Law, the Office zakona, Kancelarija će pozvati osobu koja
personi që aplikon të korrigjoj aplikacionin will invite the applicant to correct the aplicira da ispravi aplikaciju u roku od 60
brenda 60 ditëve. application within 60 days. dana.
3. Me anë të kërkesës nga personi që aplikon, 3. At the request of the applicant, which must 3. Na zahtev lica koje aplicira, koji se treba
e cila duhet të bëhet brenda afatit të caktuar be made within a certain time limit referred to podneti u određenom vremenskom roku iz
kohorë të referuar në paragrafin 2 të këtij in paragraph 2 of this Article, the specified stava 2 ovog člana, taj vremenski rok može se
neni, afati i caktuar kohorë mund të zgjatet time limit can be extended to a maximum of produžiti na najviše 30 dana računajući od
për maksimum 30 ditë duke llogaritur që nga 30 days counting from the date of expiry of dana isteka tog roka .

 
49

 

data e skadimit të atij afati kohorë. that time limit.
4.Nëse personi që aplikon nuk e korrigjon 4. If the applicant does not correct the 4. Ako lice koje aplicira ne ispravi aplikaciju
aplikacionin në përputhje me ftesën e Zyrës application in accordance with the invitation u skladu sa pozivom Kancelarije ili ne može
apo dështon të korrigjoj atë brenda afatit të of the Office or fails to correct it within the da je ispravi u propisanom vremenskom roku,
caktuar kohorë, aplikacioni për regjistrim të prescribed time limit, the application for aplikacija za registrovanje ovlašćenog
përdoruesit të autorizuar do të refuzohet. registration of authorized user will be korisnika biće odbijena.
rejected.
Neni 46 Article 46 Član 46
Kontrollimi i kërkesave për mbrojtje Examination of protection applications Provera zahteva za zaštitu
1.Nëse aplikacioni është i plotë bazuar në 1. If the application is complete pursuant to 1. Ako je akilkacija u skladu sa članom 45.
nenin 45 te ketij ligji.Zyra më tej do të Article 45 of this Law, the Office will further ovog zakona potpuna, kancelarija će dalje
kontrolloj nëse kërkesat e parashkruara për examine if the prescribed requirements for ispitati da li su ispunjeni propisani uslovi za
dhënien e të drejtës së përdorimit të emrit të granting the right of use of the designation of izdavanje prava koriščenja naziva porekla
origjinës apo treguesit gjeografik janë origin or geographical indications are met. odnosno geografske oznake.
përmbushur.
2.Nëse Zyra konstaton se aplikacioni nuk 2. If the Office finds that the application does 2. Ako Kancelarija utvrdi da aplikacija nije u
është në pajtim me kërkesat e nevojitura, Zyra not comply with the necessary requirements, skladu sa potrebnim uslovima, Kancelarija će
do të njoftoj personin që aplikon, me shkrim, the Office shall notify the applicant, in pismeno obavestiti lice koje aplicira o
lidhur me arsyet se pse e drejta e përdorimit të writing, for the reasons why the right of use razlozima zašto mu neće biti dozvoljeno
një emri të mbrojtur të origjinës apo treguesi of a protected designation of origin or pravo korišćenja zaštićenog naziva porekla
gjeografik nuk do ti lejohet dhe do ta ftoj atë geographical indication will not be permitted odnosno geografske oznake i pozvaće ga da u
të dorëzoj vërejtjen e tij brenda 60 ditëve. and I invite him to submit his opposition roku 60 dana da podnese prigovor.
within 60 days.

 
50

 

3. Me anë të kërkesës së personit që aplikon, 3. At the request of the applicant, which must 3. Na zahtev lica koje aplicira, koji se treba
e cila duhet të bëhet brenda afatit të caktuar be made within the specified time limit podneti u određenom vremenskom roku iz
kohorë të referuar në paragrafin 2 të këtij referred to in paragraph 2 of this article, the stava 2 ovog člana, taj vremenski rok može
neni, ai afat kohorë mund të zgjatet për një time limit may be extended for a maximum of se produžiti na najviše 30 dana, računajući od
maksimum prej 30 ditëve i llogaritur që nga 30 days counting from the date of expiry of dana isteka tog roka.
data e skadimit të atij afati kohorë. that time limit.
4. Nëse personi që aplikon nuk paraqet 4. If the applicant does not present any 4. Ako lice koje aplicira ne dostavi nikakve
ndonjë vërejtje apo nëse, përkundër vërejtjeve opposition or if, despite his opposition, the primedbe ili ako uprkos njegovim
të tij, Zyra konsideron se personi që aplikon Office considers that the applicant does not primedbama, Kancelarija smatra da lice koje
nuk i plotëson kërkesat e parashkruara për meet the prescribed requirements for the aplicira ne ispunjava propisane uslove za
lejimin e të drejtës së përdorimit të emrit të granting of the right of use of the protected davanje prava za korišćenje zaštićenog naziva
mbrojtur të origjinës apo treguesit gjeografik, designation of origin or geographical porekla odnosno geografske oznake,
aplikacioni do të refuzohet. indication, the application will be rejected. aplikacija će biti odbijena.
Neni 47 Article 47 Član 47
Kontrollimi në rast të produkteve Examination in case of agricultural Kontrola u slučaju poljoprivrednih ili
bujqësore apo artikujve ushqimor products or foodstuffs prehrambenih proizvoda
Në rastet e produkteve bujqësore dhe In cases of agricultural products and U slučaju poljoprivrednih i prehrambenih
artikujve ushqimorë kontrollimi dhe vendimi i foodstuffs the examination and decision proizvoda kontrola i odluka iz člana 44. ovog
referuar në nenin 44 të këtij ligji do të kryhet referred to in Article 44 of this Law shall be zakona se izvršiti od strane Komisije
dhe merret nga komisioni i ekspertëve në bazë carried out and taken by the commission of eksperata na osnovu člana 29. ovog zakona.
të nenit 29 të këtij ligji. experts on the basis of Article 29 of this Law.

 
51

 

Ligji 48 Article 48 Član 48
Regjistrimi i një përdoruesi të autorizuar Registration of an authorized user Registrovanje ovlašćenog korisnika
1. Nëse aplikacioni për regjistrim të një 1. If the application for registration of an 1. Ako aplikacija za registrovanje ovlašćenog
përdoruesi të autorizuar i plotëson të gjitha authorized user meets all the requirements korisnika ispunjava sve uslove propisane za
kërkesat e parashkruara për dhënien e të prescribed for granting the right of use of a dobijanje prava na korišćenje zaštićenog
drejtës së përdorimit të një emri të mbrojtur të protected designation of origin or a naziva porekla ili geografske oznake,
origjinës apo një treguesi gjeografik Zyra do geographical indication the Office will invite Kancelarija će pozvati lice koje aplicira da
të ftoj personin që aplikon të paguaj tarifat the applicant to pay the relevant fees for the uplati relevantne takse za početni period
përkatëse për periudhën fillestare të mbrojtjes. initial period of protection. zaštite .
2. Nëse personi që aplikon nuk dorëzon në 2. If the applicant fails to submit to the Office 2. Ukoliko lice koje aplicira ne dostavi
Zyrë dëshmi të pagesës së kryer të tarifave të the evidence of payment of the prescribed Kancelariji dokaz o uplati propisane takse za
parashkruara për periudhën fillestare të fees for the initial period of protection based početni period zaštite iz stava 1 ovog člana,
mbrojtjes në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, on the paragraph 1 of this Article, the Office Kancelarija će odbaciti aplikaciju.
Zyra do të refuzoj aplikacionin. shall reject the application.
3. Nëse personi që aplikon dorëzon në Zyrë 3. If the applicant submits to the office the 3. Ako lice koje aplicira podnese Kancelariji
dëshmi mbi pagesën e kryer të tarifes për evidence of payment of the fee for the initial dokaz o uplati takse za početni period zaštite
periudhën fillestare të mbrojtjes brenda afatit period of protection within the time limit u određenom roku iz stava 1 ovog člana,
të caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, Zyra specified in paragraph 1 of this Article, the Kancelarija će doneti odluku o registraciji
do merr vendim për regjistrimin e një Office shall take the decision for the ovlašćenog korisnika zaštićenog naziva
përdoruesi të autorizuar të një emri të registration of an authorized user of a porekla odnosno geografske oznake i izvršiće
mbrojtur të origjinës apo një treguesi protected designation of origin or a registrovanje zaštićenog naziva porekla
gjeografik dhe do të regjistroj emrin e geographical indication and will register the odnosno geografske oznake u Registar
mbrojtur të origjinës apo treguesin gjeografik protected designation of origin or ovlašćenih korisnika.
në Regjistrin e Përdoruesve të Autorizuar. geographical indication in the Register of

 
52

 

Authorized Users.
Neni 49 Article 49 Član 49
Përmbajtja e shënimeve në Regjistrin e Contents of records in the Register of Sadržaj podataka u Registru registrovanih
Përdoruesve të Regjistruar Registered Users korisnika
1. Në Regjistrin e Përdoruesve të Autorizuar 1. In the Register of Authorized Users the 1. Kancelarija će u Registar ovlašćenih
Zyra regjistron përdoruesin e autorizuar të një Office registers the authorized user of a korisnika registrovati ovlašćenog korisnika
emri të mbrojtur të origjinës apo treguesi protected designation of origin or zaštićenog naziva porekla odnosno
gjeografik regjistron të dhënat në vazhdim: geographical indication, registers the geografske oznake sa sledećim podacima:
following data:
1.1.Emri dhe adresa e përdoruesit 1.1. Name and address of authorized 1.1. Ime i adresu ovlašćenog korisnika;
të autorizuar; users;
1.2.Të dhënat nëse përdoruesi i autorizuar 1.2. Data if the authorized user has the 1.2. Podatke, ako ovlašćeni korisnik ima
ka të drejtë të përdor emrin e origjinës apo right of use of the designation of origin or pravo da koristi ime porekla, odnosno
treguesin gjeografik; geographical indication; geografske oznake;
1.3.Emri i regjistruar i origjinës apo 1.3. Registered designation of origin or 1.3. Registrovan naziv porekla, odnosno
treguesi gjeografik të cilin përdoruesi i geographical indication which the geografsku oznaku koju ovlašćeni
autorizuar ka të drejtë të përdor; authorized user has the right of use; korisnik ima pravo da koristi;
1.4. Referenca e vendimit mbi regjistrimin 1.4. Reference of the decision on 1.4. Referencu odluke o registraciji
e një përdoruesi të autorizuar të emrit të registration of an authorized user of the ovlašćenog korisnika naziva porekla,
origjinës apo një treguesi gjeografik designation of origin or a geographical odnosno geografske oznake
indication

 
53

 

Neni 50 Article 50 Član 50
Obligimi dhe mënyra e përdorimit nga Obligation and manner of use by the Obaveza i način korišćenja od strane
përdoruesi i autorizuar authorized user ovlašćenog korisnika
1. Përdoruesi i autorizuar do 1. The Authorized User shall have the right of 1. Ovlašćeni korisnik imaće pravo da koristi
të ketë të drejtë të përdor emrin e mbrojtur use of the protected designation of origin or zaštićen naziv porekla, odnosno geografsku
të origjinës apo treguesin gjeografik vetëm në geographical indication only in the marketing oznaku samo u marketingu proizvoda u
marketingun e produktit në përputhje me of the product in accordance with the relevant skladu sa relevantnom specifikacijom.
specifikacionin relevant. specifications.
2. E drejta e referuar në paragrafin 1 të këtij 2. The right referred to in paragraph 1 of this 2. Pravo iz stava 1 ovog člana takođe će
neni gjithashtu do të përmbaj të drejtën e Article shall also include the right of obuhvatiti i pravo pakovanja, kataloge,
paketimit, katalogëve, broshurave, reklamave, packaging, catalogs, brochures, advertising, brošure, reklame, poslovna dokumenta za
dokumenteve biznesi për indetifikim dhe business documents for identification and identifikaciju i druge oblike poslovne
forma tjera të dokumentacionit të biznesit si other forms of business documentations as dokumentacije, kao i uvoz i izvoz tih
dhe importi apo eksporti i produkteve të tilla. well as import or export of such products. proizvoda.
Neni 51 Article 51 Član 51
Certifikata e të drejtës së përdorimit Certificate on the right of use Uverenja prava na korišćenje
1.Me anë të kërkesës së një përdoruesi 1. At the request of an authorized user 1. Po zahtevu ovlašćenog korisnika, pod
të autorizuar me kusht që të jetë paguar tarifa provided the appropriate fee is paid, the uslovom da je isplaćena određena naknada,
përkatëse, Zyra do të lëshoj Office will issue a certificate on the right of Kancelarija će izdati sertifikat o pravu na
një certifikatë mbi të drejtën e përdorimit use of a designation of origin or geographical korišćenje naziva porekla ili geografske
të një emri të origjinës apo treguesi indication. oznake.
gjeografik.
2. Të dhënat që përmban çertifikata do të 2. The data contained in the certificate will be 2. Podaci koje sadrži sertifikat, regulisaće se

 
54

 

rregullohen me akt nënligjor te cilin e nxjerr regulated through a bylaw issued by the podzakonskim aktom izdatim od strane
Ministri. Minister. Ministra.
Neni 52 Article 52 Član 52
Regjistrimi i ndryshimeve në Regjistrin e Registration of changes in the Register of Upisivanje izmena u Registar ovlašćenih
Përdoruesve të Autorizuar Authorized Users korisnika
Me anë të kërkesës nga përdoruesi i At the request by the authorized user, the Na zahtev ovlašćenog korisnika, Kancelarija
autorizuar, Zyra do të regjistroj të gjitha Office will register all changes relating the će upisati sve promene u vezi sa imenom i
ndryshimet lidhur me emrin dhe adresën e name and address of the authorized users, adresom ovlašćenog korisnika, pod uslovom
përdoruesit të autorizuar, me kusht që kërkesa provided that the application is accompanied da je zahtev praćen adekvatnim dokazima da
është e shoqëruar me dëshmi adekuate se by adequate evidence that the change does not izmena ne utiče na ispunjenje uslova
ndryshimi nuk ndikon në përmbushjen e affect the fulfillment of the requirements propisanih za dodelu Prava na korišćenje
kërkesave të parashkruara për dhënien e prescribed for the granting of the right of use zaštićenog naziva porekla ili geografske
të drejtës së përdorimit të një emri të of a protected designation of origin or oznake.
mbrojtur të origjinës apo treguesi gjeografik. geographical indication.
Neni 53 Article 53 Član 53
Përtërirja e regjistrimit të një përdoruesi Renewal of registration of an authorized Obnova registrovanja ovlašćenog korisnika
të autorizuar user
1. Regjistrimi i një përdoruesi të autorizuar do 1. Registration of an authorized user will be 1. Registrovanje ovlašćenog korisnika biće
të përtërihet për periudhën e parashkruar në renewed for the period prescribed in Article produženo za period koji je propisan u članu
nenin 15 paragrafi 2 i këtij ligji me kusht që 15 paragraph 2 of this Law, provided that the 15. stav 2 ovog zakona, pod uslovom da naziv
emri i origjinës apo treguesi gjeografik që i designation of origin or geographical porekla ili geografska oznaka na koje se
referohet të mbes i regjistruar dhe pas indication referred to, remains registered and odnose budu i dalje registrovani i nakon
kërkesës së parashtruar nga përdoruesi i following the application submitted by the podnetog zahteva od strane ovlašćenog
autorizuar e cila duhet të shoqërohet me authorized user, which must be accompanied korisnika, koji bi trebalo da bude praćen

 
55

 

dokumentet vijuese: by the following documents: sledećim dokumentima:
2. Certifikata e përputhshmërisë së produktit 2. The certificate of compliance of the 2. Potvrdom o usklađenosti proizvoda sa
me dispozitat e specifikacionit të lëshuar nga product with the provisions of the odredbama specifikacije izdate od strane
autoritetet apo organet e besuara për specification issued by the authorities or organa ili poverenog tela za procenu
verifikimin e përputhshmërisë së produkteve bodies entrusted to verify the product usklađenosti proizvoda sa odredbama
me dispozitat e specifikacionit compliance with the provisions of the specifikacije.
specification. 3. Dokaz o obavljenoj uplati odgovarajuće
3. Dëshmi mbi pagesën e kryer të tarifave 3. Evidence of payment of the relevant fees.
përkatëse. tarife
Neni 54 Article 54 Član 54
Revokimi i regjistrimit të një përdoruesi Revocation of registration of an authorized Opoziv registrovanja ovlašćenog korisnika
të autorizuar user
Nëse Zyra vërteton se përdoruesi ka pushuar If the Office verifies that the user has ceased Ukoliko Kancelarija utvrdi da je korisnik
të përmbush të gjitha kërkesat e parashkruara to meet all the requirements prescribed for prestao da ispunjava sve uslove propisane za
për dhënien e të drejtës së përdorimit të një granting the right of use of a protected dobijanje prava na korišćenje zaštićenog
emri të mbrojtur të origjinës apo treguesi designation of origin or geographical naziva porekla ili geografske oznake,
gjeografik, Zyra do të marr vendim për indication, the Office will take a decision on Kancelarija će doneti odluku o opozivu
revokimin e regjistrimit të një përdoruesi të the revocation of the registration of an registrovanja ovlašćenog korisnika nakon
autorizuar pas kryerjes së procedurës për authorized user after carrying out the postupka za opoziv pred Kancelarijom.
revokim pranë Zyrës. procedure for revocation at the Office.
Neni 55 Article 55 Član 55
Procedura e revokimit Revocation procedure Procedura opoziva
1. Procedura e revokimit e referuar në nenin 1. Revocation procedure referred to in Article 1. Procedura opoziva referisanog u članu 54.

 
56

 

54 të këtij ligji do të iniciohet sipas detyrës 54 of this Law shall be initiated ex officio or ovog zakona pokrenuće se po službenoj
(ex officio) apo me anë të kërkesës për at the request for revocation which may be dužnosti (ex officio) ili po zahtevu za opoziv
revokim e cila mund të parashtrohet nga çdo submitted by any natural or legal person koji se može podneti od strane svakog
person fizik dhe juridik që ka interes të having a legitimate interest. fizičkog ili pravnog lica koje ima legitiman
ligjshëm. interes.
2. Zyra do të njoftoj përdoruesin e autorizuar 2. The Office shall notify the authorized user 2. Kancelarija obaveštava ovlašćenog
mbi faktin se procedura e revokimit for the fact that the revocation procedure has korisnika na činjenicu da je opoziv postupka
është iniciuar dhe do ta ftoj atë të dorëzoj been initiated and will invite him to submit pokrenut i da će ga pozvati da podnese svoja
vërejtjet e tij, në veçanti të dëshmoj his observations, in particular, to prove the zapažanja, naročito dokazovanje postojanja
ekzistencën e kërkesave të parashkruara për existence of prescribed requirements for propisanih uslova za davanje prava korišćenja
dhënien e të drejtës së përdorimit të një emri granting the right of use of a protected zaštićenog naziva porekla ili geografske
të mbrojtur të origjinës apo treguesi designation of origin or geographical oznake u roku od 30 dana.
gjeografik brenda 30 ditëve. indication within 30 days.
3. Me anë të kërkesës së përdoruesit 3. At the request of the authorized user which 3. Zahtevom ovlašćenog korisnika, koji se
të autorizuar e cila duhet të bëhet brenda afatit must be made within the specified time limit treba podneti u određenom vremenskom roku
të caktuar kohorë të referuar në paragrafin 2 referred to in paragraph 2 of this Article, the iz stava 2 ovog člana, taj vremenski rok može
të këtij neni, ai afat i kufizuar kohorë mund të limited time limit may be extended for a se produžiti na najviše 30 dana, računajući od
zgjatet për një maksimum prej 30 ditëve i maximum of 30 days counting from the date dana isteka tog roka.
llogaritur që nga data e skadimit afatit kohor. of expiry of the deadline.
4. Nëse Zyra konstaton se kërkesa për 4. If the Office finds that the application for 4. Ako Kancelarija utvrdi da zahtev za opoziv
revokim të regjistrimit të një përdoruesi revocation of the registration of an authorized registrovanja ovlašćenog korisnika ima
të autorizuar është e bazuar, ajo do të anuloj user is grounded, it will cancel the registration osnova, ona će poništiti registrovanje
regjistrimin e përdoruesit të regjistruar dhe do of the registered users and will delete his registrovanog korisnika i nakon što odluka o
të fshij emrin e tij nga Regjistri i Përdoruesve name from the Register of Authorized Users opozivu postane punomoćna, izbrisaće
të Autorizuar pasi që vendimi mbi revokimin after the decision on revocation becomes njegovo ime iz Registra ovlašćenih korisnika.

 
57

 

të merr formën e prerë.

5. Zyra do të refuzoj kërkesën për anulim të regjistrimit të një përdoruesi të autorizuar nëse e konstaton se ajo nuk është e bazuar.
Neni 56

Revokimi i procedurës në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimor

Në rastet e produkteve bujqësore dhe artikujve ushqimorë vendimet e referuara në nenin 54 dhe 55 të këtij ligji do të merren nga një komision ekspertësh bazuar në nenin 31 të këtij ligji.

Neni 57

Pushimi i të drejtës së përdorimit

1. E drejta e përdorimit do të pushoj së ekzistuari nëse:

1.1. Periudha e mbrojtjes skadon dhe nuk është përtërirë sipas nenit 43 të këtij Ligji, që nga data e skadimit të periudhës se mbrojtjes;

 

final.

5. The Office will reject the application for cancellation of the registration of an authorized user if it finds that it is not grounded.

Article 56

Revocation of the procedure in cases of agricultural products and foodstuffs
In cases of agricultural products and foodstuffs the decisions referred to in Article 54 and 55 of this Law shall be made by a commission of experts pursuant Article 31 of this Law.

Article 57

Cessation of the right of use

1. The right of use will cease to exist if:
1.1.Protection period expires and is not renewed in accordance with Article 43 of this Law, from the date of expiry of the period of protection;

 

 

5. Kancelarija će odbiti zahtev za opoziv registrovanja ovlašćenog korisnika ako utvrdi da ista nije osnovana.
Član 56

Opoziv procedure u slučaju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
U slučaju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda odluke koje su navedene u članu 54. i 55. ovog zakona, donosiće se od strane komisije eksperata iz člana 31. ovog zakona.
Član 57 Prestanak prava korišćenja

1. Pravo koriščenja prestaće da postoji :
1.1. Ako je istekao period zaštite i nije obnovljen u skladu sa članom 43. ovog Zakona, od dana isteka perioda zaštite;

 
58

 

1.2. Përdoruesi i autorizuar heq dorë nga e

drejta e përdorimit, që nga data e
dorëzimit të njoftimit mbi atë fakt në
Zyrë;

 

1.2. Authorized User waives from the

right of use from the date of delivery of
notice of that fact to the Office;

 

1.2. Ako se ovlašćeni korisnik odriče prava na korišćenje, od dana dostavljanja obaveštenja o toj činjenici u Kancelariji;

1.3. Përdoruesi i autorizuar pushon së

ekzistuari që nga data e atij fakti apo
vendimi i autoritetit kompetent që e
vërteton këtë fakt;

1.3. Authorized user ceases to exist as of

the date of that fact or the decision of the
competent authority that proves this fact;

1.3. Ako ovlašćeni postoji od dana te nadležnog organa činjenicu;

korisnik prestane da činjenice ili odluke koji potvrđuje ovu

1.4. Regjistrimi i përdoruesit të autorizuar

anulohet, do të konsiderohet se regjistrimi
i përdoruesit të autorizuar nuk ka pas, që
nga fillimi, efektet e specifikuara në këtë
Ligj ;

1.5. Regjistrimi i përdoruesit të autorizuar

është i revokuar, që nga data kur vendimi
mbi revokim merr formën e prerë;

1.6. Emri i origjinës apo treguesi

gjeografik nuk është i mbrojtur më tutje
sipas kushteve të caktuara në këtë ligj.

1.4. Authorized user registration is

canceled, it will be considered that the
authorized user registration did not have,
from the beginning, the effects specified
in this Law;

1.5. Authorized user registration has been revoked since the date when the decision on revocation becomes final;

1.6. Designation of origin or geographical indication is further protected in accordance with the requirements specified in this Law.

1.4. Ako je poništeno registrovanje ovlašćenog korisnika, smatraće se ovlašćeni korisnik nije imao registrovanje od samog početka, efekti navedeni u ovom zakonu;

1.5. Ako je registrovanje ovlašćenog korisnika opozvano od dana kada odluka o opozivu postane konačna;

1.6. Ako naziv porekla ili geografska oznaka nisu dalje zaštićeni pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

 

 

 

 
59

 

Neni 58

Anulimi i të drejtës së përdorimit

Vendimi për regjistrimin e përdoruesit
të autorizuar do të anulohet nëse Zyra e
vërteton gjatë procedurës së në kohën e
plotësimit të aplikacionit për regjistrim
të një përdoruesi të autorizuar kushtet për
mbrojtje nuk ishin plotësuar të përcaktuara në bazë të këtij ligji.
Neni 59 Procedura e anulimit të drejtës

së përdorimit

1. Procedura e anulimit e referuar në nenin 58 të këtij ligji do të iniciohet sipas detyrës (ex officio) apo me anë të kërkesës kundër vendimit për regjistrimin e përdoruesit të autorizuar parashtrohet nga çdo person juridik dhe fizik që ka interes ligjor.

2. Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni do të përmbaj arsyet për kërkesën si dhe çdo informatë tjetër apo dokument të kërkuar me akte nënligjore në zbatim të këtij ligji.

 

Article 58

Cancellation of the right of use

The decision for authorized user registration will be canceled if the Office verifies during the procedure that at the time of completion of the application for registration of an authorized user the requirements on protection established based on this Law were not met.

 

Article 59

Procedure on cancellation of the right of use

1. Procedure on cancellation referred to in Article 58 of this Law shall be initiated ex officio or at the request against the decision on registration of an authorized user submitted by any legal or natural person who has a legitimate interest.

2. The application referred to in paragraph 1 of this Article will contain the reasons for the application and any other information or

document required by the bylaw s

 

Član 58 Otkazivanje prava korišćenja

Odluka o registraciji ovlašćenog korisnika biće otkazana ukoliko Kancelarija tokom procedure utvrdi da u vreme popunjavanja aplikacije za registrovanje ovlašćenog korisnika nisu bili ispunjeni uslovi zaštite postavljeni na osnovu ovog zakona.

 

Član 59

Procedura otkazivanja prava korišćenja
1. Procedura otkazivanja iz člana 58. ovog zakona pokreće se po službenoj dužnosti (ex officio) ili zahtevom protiv rešenja o registraciji ovlašćenog korisnika koji može podneti svako pravno ili fizičko lice koje ima pravni interes.

2. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadržaće razloge za zahtev i bilo koje druge informacije ili dokumenta potrebna podzakonskim aktima u sprovođenju ovog zakona.

 
60

 

implementing this Law.
3. Nëse Zyra konstaton se kërkesa nuk i 3. If the Office finds that the application does 3. Ako Kancelarija utvrdi da zahtev ne sadrži
përmban të gjitha kërkesat e parashkruara not contain all the requirements prescribed in sve propisane uslove iz stava 2. ovog člana,
sipas paragrafit 2 të këtij neni kërkesa do të accordance with the paragraph 2 of this zahtev će biti odbijen.
refuzohet. Article, the request will be rejected.
4. Nëse Zyra konstaton se kërkesa për anulim 4. If the Office finds that the application for 4. Ako Kancelarija utvrdi da je zahtev za
është paraqitur në përputhje me paragrafin 2 cancellation is submitted in accordance with otkazivanje podnet u skladu sa stavom 2.
të këtij neni, kërkesa për anulim së bashku me paragraph 2 of this Article, the application for ovog člana, zahtev za otkazivanje zajedno sa
të gjitha dëshmitë e dorëzuara do ti dërgohet cancellation along with all evidences svim dostavljenim dokazima šalje se
përdoruesit të autorizuar dhe përdoruesi i submitted will be sent to the authorized users ovlašćenom korisniku i ovlašćeni korisnik će
autorizuar do të ftohet të dorëzoj vërejtjen e and the authorized user will be invited to biti pozvan da dostavi svoj prigovor na
tij mbi kërkesën e parashtruar brenda 60 submit his observations on the submitted podneti zahtev u roku od 60. dana.
ditëve. request within 60 days.
5. Me anë të kërkesës nga përdoruesi i 5. At the request of an authorized user which 5. Na zahtev ovlašćenog korisnika koji se
autorizuar e cila duhet të bëhet brenda afatit të must be made within the prescribed time limit treba podneti u propisanom roku iz stava 4.
caktuar kohorë të referuar në paragrafin 4 të referred to in paragraph 4 of this Article, the ovog člana, rok se može produžiti za najviše
këtij neni, afati kohorë mund të zgjatet edhe time limit may be extended for a maximum of 30. dana, računajući od dana isteka perioda
për një maksimum prej 30 ditëve duke 30 days counting from the date of expiry of tog ograničenog roka.
llogaritur që nga data e skadimit të atij afati të the deadline.
kufizuar kohorë.
6. Nëse Zyra konstaton se kërkesa për anulim 6. If the Office finds that the application for 6. Ako Kancelarija utvrdi da zahtev za
të vendimit për regjistrimin e përdoruesit të cancellation of the decision for registration of otkazivanje odluke za registrovanje
autorizuar është e bazuar, ajo do ta anuloj atë the authorized users is grounded, it will ovlašćenog korisnika ima osnova, ona će ga
dhe do të fshije regjistrimin nga Regjistri i cancel it and will delete the registration from otkazati i nakon što odluka o otkazivanju

 
61

 

Përdoruesve të Autorizuar pasi që vendimi the Register of Authorized Users after the postane konačna, izvršiče brisanje
mbi anulimin të merr formën e prerë. decision on cancellation becomes final. registrovanja iz Registra ovlašćenih korisnika.
7. Zyra do të refuzoj kërkesën për anulimin e 7. The Office will reject the application for 7. Kancelarija će odbiti zahtev za otkazivanje
vendimit mbi regjistrimin e një përdoruesi të cancellation of the decision on registration of odluke o registraciji ovlašćenog korisnika, ako
autorizuar nëse konstaton se nuk është e an authorized user if it finds that it is not utvrdi da nije osnovan.
bazuar. grounded.
Neni 60 Article 60 Član 60
Procedura e anulimit në rastet e Procedure of cancellation in cases of Procedura otkazivanja u slučaju
produkteve bujqësore dhe artikujve agricultural products and foodstuffs poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
ushqimorë
Në rastet e produkteve bujqësore dhe In cases of agricultural products and U slučaju poljoprivrednih i prehrambenih
artikujve ushqimorë vendimi i referuar në foodstuffs the decision referred to in Article proizvoda, odluke koje su navedene u članu
nenin 58 dhe 59 të këtij ligji do të merret nga 58 and 59 of this Law shall be taken by the 58. i 59. ovog zakona, donosiće se od strane
komisioni i ekspertëve bazuar në nenin 31 të commission of experts based on Article 31 of komisije eksperata iz člana 31. ovog zakona.
këtij ligji. this Law.
KAPITULLI VI CHAPTER VI POGLAVLJE VI
Mbrojtja civile – juridike Civil – legal protection Civilno – pravna zaštita
Neni 61 Article 61 Član 61
Shkelja e të drejtes Infringement of rights Kršenje prava
Çdo përdorim i paautorizuar i emrit të Any unauthorized use of the designation of Svako neovlašćeno korišćenje naziva porekla
origjinës apo treguesit gjeografik apo çfarëdo origin or geographical indication or any ili geografske oznake ili bilo kakvog simbola
simboli apo praktike të ndaluar sipas nenit 12 symbol or practice prohibited under Article ili prakse koja je zabranjena članom 12. i 14.

 
62

 

dhe 14 të këtij ligji paraqet shkelje të emrit të 12 and 14 of this Law presents an ovog zakona predstavlja kršenje naziva
origjinës apo treguesit gjeografik. infringement of the designation of origin or porekla ili geografske oznake.
geographical indication.
Neni 62 Article 62 Član 62
Subjektet që kanë të drejtë të kërkojnë Entities entitled to seek protection of rights Entiteti koji imaju pravo da traže zaštitu
mbrojtjen e të drejtave prava
Padinë në rast të shkeljes së të drejtave të Lawsuit, in case of infringement of rights of U slučaju kršenja prava naziva porekla ili
emrit të origjinës apo treguesit gjeografik the designation of origin or geographical geografske oznake u skladu sa ovim zakonom
sipas këtij ligji kanë të drejtë ta ushtrojnë indication, under this Law have the right to tužbu imaju pravo podneti vlasnik naziva
pronari i emrit të origjinës apo treguesit exercise the owner of the designation of porekla ili geografske oznake, odnosno
gjeografik, apo bartësi i së drejtës së emrit të origin or geographical indication, or the nosilac prava naziva porekla ili geografske
origjinës apo treguesit gjeografik. holder of the right of the designation of origin oznake.
or geographical indication.
Neni 63 Article 63 Član 63
Procedura për konstatimin dhe ndalimin e Procedure on finding and stopping the Procedura urtvrđivanja i zabrane kršenja
shkeljes infringement
1. Pronari i një emri të origjinës apo treguesi 1. The owner of a designation of origin or 1. Vlasnik naziva porekla ili geografske
gjeografik mund të parashtrojë padi në geographical indication may file a Lawsuit in oznake može podneti tužbu Sudu radi
gjykatë për konstatimin e shkeljes së të drejtës the court, to establish the infringement of the utvrđivanja kršenja prava naziva porekla ili
se një emri të origjinës apo treguesi gjeografik right of a designation of origin or geografske oznake, protiv lica koje je
kundër personit i cili ka shkelur te drejtën e geographical indication, against the person prekršilo pravo na naziv porekla ili
një emri të origjinës apo treguesi gjeografik who has violated the right of a designation of geografske oznake, vršeči bez odobrenja
duke kryer pa autorizim njërën nga veprimet e origin or geographical indication by jednu od radnji iz člana 12. i 14. ovog zakona
cekura në nenin 12 dhe 14, të këtij ligji duke performing without authorization one of the tražeći:

 
63

 

kërkuar: actions referred to in Article 12 and 14 of this
Law, by requesting:
1.1. Vërtetimin e shkeljes së një emri të 1.1. Evidence of infringement of a 1.1. Dokaz o kršenju naziva porekla ili
origjinës apo treguesi gjeografik; designation of origin or geographical geografske oznake;
indication;
1.2. ndalimin e shkeljes dhe ndalimin e 1.2. Stopping the infringement and 1.2. Prekid kršenja i sprečavanje nastavka
vazhdimit të shkeljeve të tilla dhe të stopping the continuation of such takvih i sličnih kršenja i u budućnosti;
ngjashme në të ardhmen; infringements and the similar ones in the
future;
1.3. Ndalimin dhe ndërprerjen e 1.3. Stopping and interruption of further 1.3. Prekid i sprečavanje daljeg kršenja
mëtutjeshëm të shkeljes së të drejtave të violation of the rights obtained based on prava dodeljenih na osnovu člana 12. i 14.
fituara në bazë të nenit 12 dhe 14. të këtij Article 12 and 14 of this Law, causing or ovog zakona, dajući povod ili
ligji, që kanë shkaktuar apo përbëjnë constituting a serious attempt for a predstavljajuči ozbiljan pokušaj za moguće
tentim serioz për shkeljen e mundshme të possible infringement of a designation of kršenje naziva porekla ili geografske
një emri të origjinës apo treguesi origin or geographical indication. oznake.
gjeografik.
2. Veprimet e cekura në paragrafit 1, nën- 2. Actions referred to in paragraph 1, sub- 2. Radnje navedene u stavu 1 tač 1.1, 1.2. i
paragrafët 1.1, 1.2. dhe 1.3. të këtij neni që paragraphs 1.1, 1.2. and 1.3 of this Article can 1.3. ovog člana, mogu se takođe vršiti protiv
gjithashtu mund të bëhen kundër personave të also be made against persons who in their lica koja su tokom njihove privredne
cilët gjatë aktivitetit të tyre ekonomike kanë economic activity have performed services by aktivnosti obavili usluge u kršeći naziv
kryer shërbime duke shkelur te një emri të violating a designation of origin or porekla ili geografsku oznaku, ili prete da
origjinës apo treguesi gjeografik apo bëjnë geographical indication or present a threat to krše prava naziva porekla ili geografske
kërcenim për shkelje të të drejtave të një emri violate the rights of a designation of origin or oznake.
të origjinës apo treguesi gjeografik. geographical indication.

 
64

 

Neni 64 Article 64 Član 64
Kërkesë për konfiskimin dhe shkatërrimin Application for seizure and destruction of Zahtev za zaplenu i uništavanje proizvoda
e produkteve products
1. Pronari në përputhje me nenin 62 të këtij 1. The owner in accordance with Article 62 of 1. U skladu sa članom 62. ovog zakona,
ligji mund të ndërmarr veprim ligjor kundër this Law may take legal action against any vlasnik može preduzeti pravnu radnju protiv
çdo personi i cili ka kryer shkelje të një emri person who has committed a infringement of svakog lica koje je počinilo kršenje naziva
të origjinës apo treguesi gjeografik duke kryer a designation of origin or geographical porekla ili geografske oznake, vršeči bez
pa autorizim njërin prej akteve të referuar në indication by performing without odobrenja jednu od radnji iz člana 12. ili člana
nenin 12 apo nenin 14 të këtij ligji, duke authorization one of the acts referred to in 14. ovog zakona, tražeći da se proizvodi koji
kërkuar që produktet që shkelin emrin e Article 12 or Article 14 of this Law, by krše naziv porekla ili geografske oznake
origjinës apo treguesin gjeografik të largohen requesting that products that violate the povuče sa tržišta, zapleni ili uništi na račun
nga tregu, të konfiskohen apo shkatërrohen në designation of origin or geographical tog lica.
llogari të atij personi. indication to be removed from the market, to
be seized or destroyed on account of that
person.
2. Gjykata do të urdhëroj masat e referuara në 2. The court shall order the measures referred 2. Sud će protiv tuženog naložiti mere iz stava
paragrafin 1 të këtij neni kundër të paditurit, to in paragraph 1 of this Article against the 1. ovog člana, osim ako postoje posebni
përveç nëse ekzistojnë arsye të veçanta për të defendant, unless there are specific reasons razlozi da se ne donese takva odluka.
mos marrë një vendim të tillë. not to take such a decision.
3. Në rast të urdhërimit të masës së referuar 3. In case of ordering the measure referred to 3. U slučaju da se naloži mera iz stava 1. ovog
në paragrafin 1 të këtij neni, Gjykata do të in paragraph 1 of this Article, the Court shall člana, Sud će obezbediti da ona bude
kujdeset që ato të jenë përkatëse për natyrën ensure that they are relevant to the nature and relevantna za prirodu i ozbiljnost kršenja.
dhe seriozitetin e shkeljes. gravity of the infringement.

 
65

 

Neni 65

Kërkesa për kompensim të demit

1. Pronari i një emri të origjinës apo treguesi gjeografik mund të inicioj padi kundër personit i cili i ka shkaktuar dëm duke kryer pa autorizim veprimet sipas nenit 12 dhe 14, të këtij ligji, dhe të kërkoj kompensimin e dëmit.

2.Pronari i një emri të origjinës apo treguesi gjeografik mund të inicioj padi kundër personit i cili ka kryer pa autorizim veprimet e cekura në nenin 10 paragrafi 1. dhe 2. të këtij ligji, i cili ka përfituar pa bazë ligjore duke shkelur emrin e origjinës apo treguesi gjeografik të huaj, dhe të kërkoj kthimin apo kompensimin e atyre përfitimeve, sipas dispozitave të përgjithshme për përfitimin pa bazë.

3. Kërkesat sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni nuk e përjashtojnë njëra tjetrën.

 

Article 65

Application on damage compensation

1. The owner of a designation of origin or geographical indication may initiate a Lawsuit against the person who has caused harm by performing unauthorized actions according to Article 12 and 14 of this Law, and to request damage compensation.

2. The owner of a designation of origin or geographical indication may initiate a Lawsuit against the person who, without authorization has performed actions referred to in Article 10, paragraph 1 and 2 of this Law, who has gained without any legal basis, by violating a foreign designation of origin or geographical indication, and request the return or compensation of those gains, according to the general provisions for the ungrounded gains.

3. The appilcations pursuant to paragraph 1 and 2 of this Article do not exclude each other.

 

Član 65

Tužba za nadoknadu štete

1. Vlasnik naziva porekla ili geografske oznake, može pokrenti tužbu protiv lica koje je izazvalo štetu neovlašćenim obavljanjem radnje iz člana 12. i 14. ovog zakona, kao i da zatraži nadoknadu štete.
2. Vlasnik naziva porekla ili geografske oznake može pokrenuti tužbu protiv lica koje je neovlašćeno obavljalo radnje iz člana 10. stav 1. i 2. ovog zakona, i koje je profitiralo bez pravne osnove, kršeći
naziv porekla ili geografsku oznaku drugoga, i da zahteva povratak ili nadoknadu prihoda, u skladu sa opštim odredbama za prihode bez osnova.
3. Zahtevi iz stava 1. i 2. ovog člana ne isključuju jedni druge.

 

 

 

 
66

 

Neni 66 Article 66 Član 66
Kërkesa për publikimin e aktgjykimit Request for publication of a court decision Zahtev za objavljivanje presude
1. Me kërkesën e pronarit të një emri të 1. At the request of the owner of a 1. Na zahtev vlasnika naziva porekla ili
origjinës apo treguesi gjeografik aktgjykimi i designation of origin or geographical geografske oznake, konačna presuda
formës së prerë, publikohet në mjetet e indication the final court decision, shall be objavljuje se u medijima na račun tuženog.
informimit publik me shpenzimet e të published in the public media at the expense
paditurit. of the defendant.
2. Gjykata vendos brenda kufijve të kërkesës 2. The court decides, within the limits of the 2. Sud odlučuje u okviru zahtevu za
për publikimin e tërësishëm ose pjesërishëm request, for publication, in whole or partially, objavljivanje potpune ili delimične presude i
të aktgjykimit dhe mjetin e informimit se ku of the court decision and the mediums where o mediju u kojem će biti objavljen.
do të bëhet publikimi. it will be published.
Neni 67 Article 67 Član 67
Kërkesa për informacione Request for information Zahtevi za informacije
1. Pronari i një emri të origjinës apo treguesi 1. The owner of a designation of origin or 1. Vlasnik naziva porekla ili geografske
gjeografik i cili ka filluar procedurën për geographical indication who has initiated the oznake, koji je započeo postupak za zaštitu
mbrojtjen e një emri të origjinës apo treguesi procedure for protection of a designation of naziva porekla, ili geografske oznake u
gjeografik në rastet e shkeljes, mund të origin or geographical indication in cases of slučajevima kršenja, može zahtevati podatke
kërkojë informacionet për origjinën dhe infringements may request information on the o poreklu i distributivnoj mreži proizvoda
rrjetin e shpërndarjes së produkteve të një origin and distribution network of products of jednog naziva porekla ili geografske oznake.
emri të origjinës apo treguesi gjeografik. a designation of origin or geographical
indication.
2. Kërkesa sipas paragrafit 1. të këtij neni 2. The request referred to in paragraph 1. of 2. Zahtev iz stava 1. ovog člana može se

 
67

 

mund të paraqitet në formë të padisë ose për marrjen e masave të përkohshme kundër:
2.1. Personit kundër të cilit është ngritur padi sipas paragrafit 1. të këtij neni;
2.2. Personit i cili në kuadër të aktivitetit të tij afarist posedon produkte për të cilat ekziston dyshimi se kanë shkelur një emri të origjinës apo treguesi gjeografik;
2.3. Personit i cili gjatë ushtrimit të aktivitetit të tij afarist ofron shërbime, për të cilat dyshohet se shkelin një emer të origjinës apo tregues gjeografik;

2.4. Personave të cilët gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre afarist ofrojnë shërbime apo përdorin shërbimet e ofruara në aktivitetet e dyshuara që shkelin një emer të origjinës apo treguesi gjeografik;

2.5. Personit për të cilin dëshmohet se është përfshirë në prodhimin ose shpërndarjen e produkteve ose ofrimin e

 

this Article may be submitted in the form of a Lawsuit or to undertake provisional measures against:

2.1. The person against whom was filed a Lawsuit in accordance with the paragraph 1 of this Artilce;

2.2. The person who within his business activity possesses products for which there is a suspicion that they have violated a designation of origin or geographical indication;

2.3. The person who during the exercise of his business activity provides services, which allegedly violate a designation of

origin or geographical indication;

2.4. The persons who during the exercise of their business activity provide services or use services provided in suspicious activities that violate a designation of origin or geographical indication;

2.5. The person who has been proved to have been involved in the production or distribution of products or provision of

 

predstaviti u obliku tužbe ili preduzimanja privremenih mera protiv:
2.1. Lica protiv kojeg je podneta tužba iz stava 1. ovog člana;
2.2. Lica koji u okviru svoje poslovne delatnosti ima proizvode za koje postoji sumnja da su prekršili naziv porekla ili geografsku oznaku;
2.3. Lica koje u vršenju svoje delatnosti pruža usluge, za koje postoji sumnja da krše naziv porekla ili geografsku oznaku;
2.4. Lica koje u vršenju svoje delatnosti pruža usluge ili koristie ponuđene usluge u sumnjivim aktivnostima koje krše naziv porekla ili geografsku oznaku;
2.5. Lica za koje je dokazano da je uključeno u proizvodnju ili distribuciju robe ili pružanja usluga, za koje se

 
68

 

shërbimeve të dyshuara se shkelin një services that allegedly violate a sumnja da krši naziv porekla ili
emri të origjinës apo treguesi gjeografik designation of origin or geographical geografske oznake.
indication
3. Kërkesa për informacione për origjinën dhe 3. The request for information on the origin 3. Zahtev za podatke o poreklu i
rrjetin e shpërndarjes së produkteve dhe and distribution network of products and distributivnoj mreži proizvoda i usluga u
shërbimeve sipas paragrafit 1. të këtij neni services referred to in paragraph 1. of this skladu sa stavom 1. ovog člana može naročito
mund të përfshijë në veçanti: Article may include in particular: uključiti:
3.1. Informatat për emrat dhe adresat e 3.1. Information on the name and 3.1. Informacije o imenima i adresama
prodhueseve, shpërndarësve, furnitorëve addresses of the producers, distributors, proizvođača, distributera, dobavljača i
dhe pronareve të tjerë të mëparshëm të suppliers and other previous owners of drugih ranijih vlasnika proizvoda i usluga,
produkteve dhe shërbimeve, shitësve me products and services, wholesale and retail trgovaca na veliko i malo;
shumicë dhe pakicë; traders;
3.2. Informatat për sasitë e prodhuara, 3.2. Information on the produced, 3.2. Informacije o proizvedenim,
shpërndara, pranuara dhe porositura, si distributed, received and ordered distribuiranim, primljenim i naručenim
dhe çmimin përproduktet dhe shërbimet. quantities, as well as the price for products količinama, kao i cenu za proizvode i
and services. usluge.
4. Nëse personi në fjalë refuzon të ofrojë 4. If the person in question refuses to provide 4. Ako takvo lice odbije da pruži informaciju
informacione pa arsye bindëse, ai është information without any convincing reasons, bez valjanog razloga, ono je odgovorno za
përgjegjës për dëmin e shkaktuar në pajtim he is liable for the damage caused in nastalu štetu, u skladu sa zakonskim
me dispozitat ligjore në fuqi. accordance with the legal provisions in force. odredbama koje su na snazi.
5. Dispozitat e këtij neni nuk vlejnë për 5. The provisions of this Article shall not 5. Odredbe ovog člana ne primenjuju se za
përdorimin e informacioneve të fshehta. apply for the use of confidential information. korišćenje poverljivih informacija.

 
69

 

Neni 68 Article 68 Član 68
Masat e përkohshme në rastet e shkeljes së Provisional measures in cases of Privremene mere u slučajevima kršenja
një emri të origjinës apo treguesi infringement of a designation of origin or a naziva porekla ili geografske oznake
gjeografik geographical indication
1.Me kërkesën e pronarit të një emri të 1. At the request of the owner of a designation 1. Na zahtev vlasnika naziva porekla ili
origjinës apo treguesi gjeografik i cili of origin or geographical indication, which geografske oznake koji dokazuje da je naziv
dëshmon se një emri të origjinës apo treguesi proves that a designation of origin or porekla ili geografska oznaka prekršena ili se
gjeografik është shkelur apo tentohet të geographical indication is infringed or it is pokušava prekršiti, Sud može narediti bilo
shkelet, gjykata mund të urdhërojë çfarëdo attempted to be infringed, the court may order koju privremenu meru koja podrazumeva
mase të përkohshme që përfshin ndalimin apo any provisional measure that involves zaustavljanje ili sprečavanje kršenja, a
parandalimin e shkeljes dhe në veçanti: stopping or preventing the infringement and naročito može:
in particular:
1.1. Të urdhëroj shkelësin e supozuar që 1.1. To order the alleged offender to stop 1.1. Narediti navodnom prekršiocu da
t’i ndalojë dhe t’i ndërpresë veprimet që and terminate actions that infringe a zaustavi i da prestane sa radnjama koje
shkelin një emri të origjinës apo treguesi designation of origin or geographical krše naziv porekla, ili geografske oznake;
gjeografik; gjykata po ashtu mund të indication; the court may also issue an Sud takođe može izdati zabranu protiv
lëshojë një urdhër ndalimi kundër injunction against the intermediary whose posrednika čije se usluge koriste od strane
ndërmjetësuesit shërbimet e të cilit i services are used by third persons who trećih lica koja krše naziv porekla ili
përdorin personat e tretë që shkelin një infringe a designation of origin or geografsku oznaku;
emri të origjinës apo treguesi gjeografik; geographical indication;
1.2. Të urdhëroj konfiskimin apo largimin 1.2. To order the seizure or removal from 1.2. Narediti zaplenu ili isključenje iz
nga tregu të produkteve që pa të drejtë the market of products that are unfairly prometa proizvoda koji su nepravedno
emërtohen si një emri të origjinës apo designated as a designation of origin or označeni kao naziv porekla ili geografska
treguesi gjeografik geographical indication. oznaka.

 
70

 

2. Me kërkesën e pronarit të një emri të 2. At the request of the owner of a designation 2. Na zahtev vlasnika naziva porekla ili
origjinës apo treguesi gjeografik i cili of origin or geographical indication, which geografske oznake koji dokazuje da je njegov
dëshmon se një emri të origjinës apo treguesi proves that a designation of origin or naziv porekla ili geografska oznaka prekršen
gjeografik e tij është shkelur në veprimtari geographical indication is infringed in u poslovnim aktivnostima sa ciljem pružanja
afariste me qëllim të sigurimit të përfitimit business activities with the aim of providing materijalne koristi i da je kršenje pokušalo da
material dhe shkelja ka tentuar që t’i material gaining and the infringement mu izazove nepopravljivu ili teško
shkaktojë atij dëm të pariparueshëm ose attempted to cause him irreparable harm or popravljivu štetu, osim privremenih mera
vështirë të riparueshëm, gjykata përveç hardly repairable harm, the court except of the navedenih u stavu 1. ovog člana, Sud može
masave të përkohshme të përmendura në provisional measures referred to in paragraph narediti oduzimanje pokretne i nepokretne
paragrafin 1. të këtij neni, mund të urdhërojë 1. of this article, may order the seizure of imovine suprotne stranke, koja nije direktno
konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të movable and immovable property of the povezana sa kršenjem, uključujući i
patundshme të palës kundërshtuese, e cila nuk opposite party, which is not directly related to zamrzavanje njenih bankovnih računa.
është drejtpërdrejt e lidhur me shkeljen, duke the infringement, including freezing of his
përfshirë edhe ngrirjen e llogarive të tij bank accounts.
bankare.
3. Me qëllim të caktimit dhe ekzekutimit të 3. In order to establish and execute a 3. U cilju uspostavljanja i izvršenja
masës së përkohshme sipas paragrafit 2. të provisional measure in accordance with the privremene mere iz stava 2. ovog člana, Sud
këtij neni, gjykata kërkon nga pala paragraph 2 of this Article, the court requires zahteva od suprotne stranke ili drugih
kundërshtare ose personat e tjerë përkatës, from the opposing party or other relevant određenih lica da dostave bankarske,
paraqitjen e informacioneve bankare, persons, to present banking, financial and finansijske i druge ekonomske podatke, ili
financiare dhe informacioneve të tjera other economic information, or to make postavljanje dostupnim tih podataka i druga
ekonomike, ose vënien në disponim të available other information and documents dokumenta u vezi sa time. Sud obezbeđuje
informacioneve dhe dokumenteve të tjerë në related with it. The court ensures the zaštitu poverljivosti takvih informacija i
lidhje me to. Gjykata siguron mbrojtjen e protection of confidentiality of such sprečava njihovu zloupotrebu.
konfidencialitetit të informacioneve të tilla information and prevents its misuse.
dhe e ndalon shpërdorimin e tyre.

 
71

 

4. Në qoftë se një masë e përkohshme është 4. If a provisional measure has been ordered 4. Ako je privremena mera naređena bez
urdhëruar pa e njoftuar palën kundërshtare, without informing the opposing party, the informisanja suprotne stranke, Sud će
gjykata do të komunikojë vendimin për masën court shall communicate the decision on a saopštiti odluku o privremenoj meri za
e përkohshme për palën kundërshtare, provisional measure to the opposing party, suprotnu stranku, odmah nakon njene
menjëherë pas zbatimit të tij. immediately after its implementation. implementacije.
5. Në vendimin për masën e përkohshme, 5. In the provisional measure decision, the 5. Na odluku o privremenoj meri, Sud
gjykata cakton kohëzgjatjen e masës së tillë court determines the duration of such a određuje trajanje takve mere i da li je
dhe nëse është urdhëruar ndonjë masë para measure and if any measure has been ordered naređena ikakva mera pre početka procedure,
fillimit të procedurës, periudhën brenda së before the initiation of the procedure, the period u kome podnosilac zahteva za meru
cilës paraqitësi i kërkesës për masën inicion period within which the applicant for the inicira proceduru da opravda mere, u roku od
procedurë për të arsyetuar masën, në afat prej measure initiates the procedure to justify the dvadeset (20) radnih dana i ne duže od
njëzet (20) ditë pune dhe jo më e gjatë se measure, within twenty (20) working days trideset (31) kalendarskih dana od dana
tridhjetenjë (31) ditë kalendarike, nga data e and not longer than thirty one (31) calendar izricanja privremene mere.
shqiptimit të masës së përkohshme. days, from the date of imposition of the
provisional measure.
Neni 69 Article 69 Član 69
Masat e përkohshme Provisional measures containing Privremene mere koje obuhvataju
që përmbajnë ruajtjen e dëshmive protection of evidences očuvanje dokaza
1. Me anë të kërkesës nga pronari në pajtim 1. At the request by the owner in accordance 1. Na osnovu zahteva vlasnika, u skladu sa
me nenin 62 të këtij ligji i cili paraqet with Article 62 of this Law, which raises the članom 62 ovog zakona, koji predstavlja
mundësinë se një emër i origjinës apo një possibility that a designation of origin or a izglede da je naziv porekla ili geografska
tregues gjeografik është shkelur apo geographical indication has been infringement oznaka prekršena ili preti da bude prekršena,
kërcënohet të shkelet, gjykata mund të or is being threatened to be infringed, the Sud može narediti privremene mere koje
urdhëroj masat e përkohshme që përmbajnë court may order provisional measures that uključuju očuvanje dokaza.

 
72

 

ruajtjen e dëshmive.

2. Masat e përkohshme të referuara në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata mund të urdhëroj në veçanti:

2.1. Përgatitjen e përshkrimit të hollësishëm të mallrave që kanë mundësi të shkelin emrin e origjinës apo treguesin gjeografik, me apo pa marrjen e mostrave;
2.2. Konfiskimi i mallrave që kanë mundësi të shkelin emrin e origjinës apo treguesin gjeografik;

2.3. Konfiskimi i materialeve dhe mjeteve të përdorura në prodhimin dhe shpërndarjen e mallrave që kanë mundësi të shkelin emrin e origjinës apo treguesin gjeografik dhe dokumentet e lidhura me ato.

3. Masa e përkohshme e referuar në këtë nen mund të urdhërohet edhe pa e informuar palën kundërshtuese të saj, nëse personi që aplikon supozon se ekziston rreziku që dëshmitë të shkatërrohen apo të shkaktohet dëm i

 

include protection of evidences.

2. The court may order provisional measures referred to in paragraph 1 of this Article, in particular:

2.1. Preparation of detailed descriptions of goods that are likely to infringe the designation of origin or geographical indication, with or without sampling;
2.2. Seizure of goods that are likely to infringe the designation of origin or

geographical indication;

2.3. Seizure of materials and means used in the production and distribution of goods, which are likely to infringe the designation of origin or geographical indication and the documents relating to them.

3. The provisional measure referred to in this Article can also be ordered without informing the opposing party, if the applicant assumes that there is a risk that the evidence will be destroyed or irreparable damage will be

 

 

2. Privremene mere iz stava 1. ovog člana, Sud može naložiti, naročito:
2.1. Pripremu detaljnih opisa robe koja može da krši naziv porekla ili geografske oznake, sa ili bez uzimanja uzoraka;

 

2.2. Zaplenu robe koja može da krši naziv porekla ili geografske oznake;
2.3. Zaplenu materijala i alata koji su se koristili u proizvodnji i distribuciji robe, koja može da krši naziv porekla ili geografsku oznaku i druga dokumenta koja se na njih odnose.
3. Privremene mere iz ovog člana mogu se narediti i bez informisanja suprotne stranke, ukoliko lice koje aplicira pretpostavlja da postoji opasnot da se unište dokazi ili da se izazove nepopravljiva šteta. Ako je

 
73

 

pariparueshëm. Në qoftë se masa e caused. If the provisional measure is ordered privremena mera naređena bez informisanja
përkohshme është e urdhëruar pa e informuar without informing the opposing party, the suprotne stranke, Sud će informisati suprotnu
palën kundërshtuese të saj, gjykata do t’ia court shall communicate with the opposing stranu o privremenoj meri odmah nakon
komunikoj palës kundërshtuese vendimin mbi party the decision on the provisional measure njene implementacije.
masën e përkohshme menjëherë me zbatimin immediately upon its implementation.
e saj.
4. Në vendimin që urdhëron masën e 4. In the decision ordering the provisional 4. Na odluku o privremenoj meri, Sud
përkohshme gjykata do të specifikoj decision the court will specify the duration of određuje trajanje takve mere i da li je
kohëzgjatjen e masës së tillë, dhe, nëse masa such a measure, and, if the measure is ordered naređena bilo koja mera pre početka
është urdhëruar para ndërmarrjes së një prior to undertaking legal action, the period procedure, period u kome podnosilac zahteva
veprimi ligjor, periudha, brenda së cilës within which the person applying for the za meru inicira proceduru da opravda mere, u
personi që aplikon për masa do të ndërmarrë measures will undertake legal action to justify roku od dvadeset (20) radnih dana i ne duže
veprim ligjor për të justifikuar masën, nuk do the measure, will not be shorter than 20 days od trideset (31) kalendarskih dana od dana
të jetë më e shkurtë se 20 ditë pune apo më e or longer than 31 calendar days from the date informisanja lica koje primenjuje, zavisno od
gjatë se 31 ditë kalendarike, që nga dita e of the communication, to the applicant, on the toga koja ističe kasnije.
komunikimit, personit që aplikon, mbi masat, measures, whichever expires later.
cilado që skadon më vonë.
5. Dispozitat e Ligjit mbi Procedurën 5. The provisions of the Law on Execution 5. Odredbe Zakona o Izvršnom postupku,
Përmbarimore do të zbatohen për çështjet që Procedure shall apply to matters that are not primenjivaće se i na pitanja koja nisu
nuk janë të rregulluar me anë të këtij neni. regulated by this Article. regulisana ovim članom.
6. Dispozitat e këtij neni do të jenë pa 6. The provisions of this Article shall be 6. Odredbe ovog člana neće uticati na
paragjykime ndaj mundësisë së gjykatës të without prejudice to the possibility of the mogućnost da Sud naredi privremene mere
urdhëroj masa të përkohshme që përmbajnë court to order provisional measures that koje uključuju očuvanje dokaza, u skladu sa
ruajtjen e dëshmive në përputhje me include protection of evidences in accordance odredbama Zakona o Parničnom postpupku.
dispozitat e Ligjit mbi Procedurën with the provisions of the Law on Contested

 
74

 

Kontestimore. Procedure.
Neni 70 Article 70 Član 70
Marrja e provave në rrjedhën e procedurës Obtaining evidence in the course of a civil Oduzimanje dokaze u toku parničnog
civile procedure postupka
1. Kur pala në procedurë civile mbështetet në 1. When a party in a civil procedure is based 1. Kada se stranka u parnici poziva na dokaze
dëshmi që pohojnë se ndodhen me palën on the evidence that claims to be with the i koja tvrdie da postoje sa suprotnom
kundërshtuese apo nën kontroll të saj, gjykata opposing party or under its control, the court strankom ili pod njenom kontrolom, Sud će
do të ftoj palën kundërshtuese të paraqes will invite the opposing party to submit such pozvati suprotnu stranku da u propisanom
dëshmi të tilla brenda afatit të caktuar kohorë. evidence within the prescribed period of time. roku dostavi tražene dokaze.
2. Kur pronari në pajtim me nenin 62 të këtij 2. When the owner in accordance with Article 2. Kada vlasnik, u skladu sa članom 62 ovog
ligji në veprim ligjor pohon se shkelja e 62 of this Law under the legal action claims zakona, zakonskim putem tvrdi da je kršenje
markës tregtarë është kryer në nivel komercial that trademark infringement is carried out at trgovačke marke obavljeno na komercijalnom
për qëllime të sigurimit të përfitimit commercial level in order to provide nivou za svrhe osiguranja komercijalne ili
komercial apo ekonomik, dhe në të cilën ai commercial or economic gaining, and for ekonomske koristi, a na kojima se on zasniva
mbështetet procedurat bankare, financiare apo which he is based on banking, financial na bankarskim, finansijskim, privrednim
dokumente të ngjashme ekonomike, letra apo procedures or other similar economic procedurama ili sličnim dokumentima,
dëshmi të ngjashme, duke pohuar se ato document, papers or similar evidences, papirima ili sličnim dokazima, tvrdeći da su
ndodhen me palën kundërshtuese apo janë claiming that they are with opposing party or kod suprotne stranke ili pod njenom
nën kontroll të saj, gjykata do të ftoj palën under its control, the court shall invite the kontrolom, Sud će pozvati suprotnu stranku
kundërshtuese të paraqes dëshmitë e tilla opposing party to submit such evidences da dostavi tražene dokaze u propisanom roku.
brenda afatit të caktuar kohorë. within the prescribed period of time.
3. Kur pala e cila është ftuar të paraqes 3. When the party that is invited to submit the 3. Kada stranka koja je pozvana da podnese
dëshminë, mohon se dëshmitë ndodhen me të evidence, denies possession of such evidences dokaze, negira da se dokazi nalaze kod nje
apo janë nën kontroll të saj, gjykata mund të or that they are under its control, the court ili pod njenom kontrolom, Sud može da uzme

 
75

 

marr dëshmi për të vërtetuar një fakt të tillë.

4. Dispozitat e Ligjit mbi Procedurën Kontestimore lidhur me të drejtën e refuzimit të paraqes dëshmi si dëshmitarë do të zbatohen mutatis mutandis për të drejtën e palës të refuzoj të paraqes dëshmi.

5. Gjykata, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit, vendos sipas zgjidhjes së saj, mbi rëndësinë e faktit që pala në posedim të dëshmisë refuzon të pajtohet me vendimin e gjykatës që e urdhëron të paraqes dëshmitë, apo mohon, në kundërshtim të vendimit të gjykatës, se dëshmitë ndodhen me të.
6. Kundër vendimit të gjykatës të referuar në paragrafët 1 dhe 2 te ketij neni, nuk lejohet ankesë e veçantë.

Neni 71

Procedurat përshpejtuese dhe zbatimi i dispozitave të ligjeve të tjera

1 Procedura në lidhje me shkeljen e një emri të origjinës apo treguesi gjeografik duhet të jetë e përshpejtuar.

 

may take evidences to prove such a fact.

4. The provisions of the Law on Contested Procedure regarding the right of refusal to submit evidence as a witnesses, it shall apply the mutatis mutandis to the party’s right to refuse to submit evidence.

5. The court, taking into account all the circumstances of the case, decides by its choice, on the importance of the fact that the party in possession of the evidence refuses to comply with a court decision ordering to present the evidences, or denies, contrary to the court’s decision, that the evidence is under its possession.

6. Against the court decision referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, shall not be allowed a special complaint.

Article 71

Acceleration procedures and application of provisions of other Laws

1. The procedure related to the infringement of a designation of origin or geographical

 

dokaze da dokaže takvu činjenicu.

4. Odredbe Zakona o Parničnom postupku o pravu odbijanja podnošenja dokaza kao svedoka, primeniće se mutatis mutandis na pravo stranke da odbije da dostavi dokaze.
5. Uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, Sud odlučuje po svojem izboru o značaju činjenice da stranka u posedu dokaza odbija da se povinuje sudskom nalogu koji joj naređuje da iznese dokaze, ili negira, suprotno odluci Suda da se dokazi nalaze kod nje.

 

6. Protiv odluke Suda iz stava 1 i 2 ovog člana, neće se dozvoliti posebna žalba.
Član 71

Ubrzane procedure i primena odredbi drugih zakona

1. Procedura u vezi sa kršenjem naziva porekla ili geografske oznake treba biti ubrzana.

 
76

 

 

2. Gjatë procedurës në lidhje me shkeljen e të drejtës së një emri të origjinës apo treguesi gjeografik zbatohen edhe dispozitat e Ligjeve mbi Procedurën Kontestimore dhe mbi Procedurën Përmbarimore.
3. Me kërkesë të gjykatës ose të palës që ka iniciuar procedurën për shkeljen e së drejtës së një emri të origjinës apo treguesi gjeografik, Zyra pranon kërkesën për anulimin apo shpalljen e pavlefshëm të vendimit për një emri të origjinës apo treguesi gjeografik e regjistruar, të paraqitur para ose gjatë procedurës dhe do të veproj në procedurë të shpejtë.
4. Gjykata duke marrë parasysh rrethanat mund të vendos ndërprerjen e procedures deri te vendimi perfundimtar.

 

indication must be accelerated.

2. During the procedure related to the infringement of the right to a designation of origin or geographical indication shall apply the provisions of other applicable laws such as the Executive Procedure, Contested Procedure.

3. At the request of the court or the party who initiated the procedure for the infringement of the right of a designation of origin or geographical indication, the Office accepts the application for cancellation or declaration of invalidity of a decision for a registered designation of origin or geographical indication, presented before or during the procedure and will act under a acceleration procedure.

4. The court taking into account the circumstances may decide to suspend the procedure until the final decision.

 

 

2. Tokom procedure u vezi kršenja prava na naziv porekla ili geografske oznake primenjuju se odredbe drugih važećih Zakona

– na snazi; o Parničnom Postupku o Izvršnom Postupku.
3. Na zahtev Suda ili stranke koja je inicirala proceduru o kršenju prava na naziv porekla ili geografske oznake, Kancelarija prihvata zahtev za otkazivanje ili oglašavanje ništavnim rešenja o registrovanom nazivu porekla, ili geografskoj oznaci, podnesenom pre ili tokom procedure i postupaće po ubrzanoj proceduri.

 

4. S obzirom na okolnosti, Sud može odlučiti o prekidu procedure do konačne odluke.

 

 

 

 

 

 

77

 

Neni 72 Article 72 Član 72
Kompetencat e gjykatës Court competences Ovlašćenja suda
Për të gjitha rastet e shkeljes së të drejtave të For all cases of infringement of the rights of a Za sve slučajeve kršenja prava naziva porekla
një emri të origjinës apo treguesi gjeografik designation of origin or geographical ili geografske oznake odlučuje nadležni Sud u
vendos Gjykata Kompetente sipas indication the Competent Court decides skladu sa određenim zakonodavstvom koje je
legjislacionit perkatës ne fuqi. according to the legislation in force. na snazi.
KREU VIII CHAPTER VIII POGLAVLJE VIII
Dispozita ndeshuese Penalty provisions Kaznene odredbe
Neni 73 Article 73 Član 73
1. Çdo person juridik i cili pa autorizim 1. Any legal person who without 1. Svako pravno lice koje neovlašćeno koristi
përdor emrin e origjinës apo treguesin authorization, uses the designation of origin naziv porekla, odnosno geografske oznake u
gjeografik në kundërshtim me nenin 9 ose or geographical indication in violation of suprotnosti sa članom 9. ili članom 11. ovog
nenin 11 të këtij ligji, ose tregton ndonjë Article 9 or Article 11 of this Law, or markets zakona, ili trguje bilo koji proizvod iz člana
produkt në kundërshtim me nenin 49 any product in violation of Article 49 49. stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj
paragrafi 1 do të denohet për kundërvajtje në paragraph 1 shall be fined for offence in an u iznosu od 4.000 € do 12.000 €.
vlerë prej 4.000 € deri 12.000 € amount of 4.000 € to 12.000 €.
2. Personi fizik do të dënohet për 2. A natural person shall be fined for the 2. Fizičko lice kazniće se za prekršaj iz stava
kundërvajtje, të referuar në paragrafin 1 të offence referred to in paragraph 1 of this 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od
këtij neni, me një gjobë në vlerë prej 250€ Article, with a fine in an amount of 250 € to 250 € do 1000 €.
deri 1.000€ 1.000 €.
3. Personi i përgjegjshëm në personin juridik 3. The person in charge of the legal person 3. Lice odgovorno pravnom licu kazniće se za

 
78

 

do të dënohet për kundërvajtje, të referuar në paragrafin 1 të këtij neni, me një gjobë në vlerë prej 600€ deri 1.500€.

4. Personi fizik– ose person i vetëpunësuar, do të dënohet për kundërvajtje, të referuar në paragrafin 1 të këtij neni, me një gjobë në vlerë prej 700€ deri 7.000€ kur kundërvajtja është kryer, respektivisht, nga veprimtaria a tij/saj si zejtar apo person i vetë punësuar.

 

5. Produktet e caktuara apo të përdorura për kundërvajtjen e referuar në këtë nen do të konfiskohen dhe me vendimin e formës së prerë të gjykatës kompetente do të shkatërrohen, duke u bërë të paidentifikueshme ose të papërdorshme në ndonjë mënyrë.
Neni 74 Kompetenca ekskluzive të gjykatës

në seancat për kundërvajtje

1. Gjykata kompetente për Kundërvajtje në Prishtinë, do të ketë të drejtën ekskluzive për

 

shall be fined for offence referred to in paragraph 1 of this Article, with a fine in an amount of 600 € to 1.500 €.

4. A natural person- or self-employed person, (what did you want to say with this), respectively, shall be fined for offence referred to in paragraph 1 of this Article, with a fine in an amount of 700 € to 7.000 € when the offence was committed, respectively, by his / her activity as a craftsman or a self-employed person.

5. Certain products or the products used for offence referred to in this Article shall be seized and upon the final decision of the competent court shall be destroyed, becoming unidentifiable or unusable in any way.

 

 

Article 74

Exclusive competences of the court in offence sessions

1. The Competent Minor Offences Court in Prishtia will have the exclusive right to make

 

prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 600 € do 1500 €.
4. Fizičko lice ili samozaposlena osoba, (šta ste hteli da kažete sa ovim), odnosno kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 700 € do € 7.000, kada je prekršaj izvršen, odnosno , iz njegove/ njene delatnosti / kao zanatlija ili samozaposlena osoba.
5. Pojedini proizvodi korišćeni za prekršaj iz
ovog člana zapleniće se i konačnom
odlukom nadležnog suda biće uništeni,
čineći ih na bilo koji način neprepoznatljivim ili neupotrebljivim.

 

 

Član 74

Ekskluzivna nadležnost Suda u saslušanja za prekršaje

1. Nadležan Sud za prekršaje u Prištini imaće isklučivo pravo da donese prvostepenu

 
79

 

të marrë vendim të shkallës së parë për rastet a decision in the first instance for offence odluku za prekršajne predmete prema
e kundërvajtjes ndaj markave tregtare. cases against trademarks. trgovačkim markama.
2. Gjykata e Lartë për Kundërvajtje do të ketë 2. High Minor Offences Court in Prishtina 2. Viši Prekršajni sud ima isključivo ima
të drejtën ekskluzive për të marrë vendim të will have the exclusive right to make a pravo da donose drugostepenu odluku za
shkallës së dytë për rastet e kundërvajtjes ndaj decision in the second instance for offence prekršajne predmete prema trgovačkim
markës tregtare. cases against trademarks. markama.
Neni 75 Article 75 Član 75
Mbikëqyrja Supervision Nadzor
Mbikëqyrja mbi implementimin e dispozitave Supervision of the implementation of the Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog
të këtij ligji do të zbatohet nga inspektorati provisions of this Law will be implemented zakona sprovodiće se od strane nadležnog
relevant në territorin e Kosovës. Mbikëqyrja by the relevant inspectorate in territory of inspektorata na teritoriji Kosova. Nadzor u
në lidhje me produktet dhe shërbimet Kosovo. Supervision relating to the vezi sa poljoprivrednim proizvodima i
bujqësore do të zbatohet nga inspektorati agricultural products and services will be uslugama biće implementiran od strane
kompetent për inspektimin e kualitetit të implemented by competent inspectorate for inspektorata nadležnog za proveru kvaliteta
produkteve bujqësore dhe artikujve inspection of the quality of agricultural poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
ushqimorë. products and foodstuffs.

 
80

 

KREU VII KREU VII POGLAVLJE VII
Përfaqësimi në fushën e emrit të origjinës Representation in the field of designation Zastupanje u oblasti naziva porekla ili
ose treguesve gjeografik of origin and geographical indications geografske oznake
Neni 76 Article 76 Član 76
Zbatimi i dispozitës së Ligjit mbi Markën Application of the provision of the Law on Primena odredbi Zakona o trgovačkoj
Tregtare Trademarks marki
1. Personat e huaj fizik dhe juridik pa qëndrim 1. Foreign legal and natural persons without 1. Strana pravna i fizička lica bez stalnog
të përhershëm, vendbanim apo seli kryesore permanent residence, dwelling place or prebivališta, boravišta ili glavnog sedišta za
për biznes në Republikën e Kosovës duhet të headquarters for business in the Republic of poslovanje u Republici Kosovo, Kancelariji
përfaqësohen pranë Zyrës në të gjitha Kosovo must be represented before the Office će biti prestavljeni u svim procedurama
procedurat e caktuara nga ky ligj nga një in all procedures established by the Law, by a utvrđenim zakonom o trgovačkim markama u
agjent për markën tregtare në përputhje me trademark agent in accordance with the skladu sa odredbama Glave XIV zakona o
dispozitat e Kapitullit XIV të Ligjit mbi provisions of Chapter XIV of the Law on Trgovačkoj marki.
Markën Tregtare. Trademarks
2. Personat fizik dhe juridik të cilët kanë seli 2. Natural and legal persons who have 2. Fizička i pravna lica koja koja imaju glavno
kryesore të biznesit, qëndrim të përhershëm business headquarters, permanent residence or poslovno sedište, prebivalište ili boravište u
apo vendbanimi në Republikën e Kosovës dwelling place in the Republic of Kosovo Republici Kosova mogu se predstaviti
mund të përfaqësohen pranë Zyrës në may be represented before the Office in all Kancelariji u svim procedurama utvrđenim
procedurat e caktuara nga ky ligj nga një procedures established by this Law by a zakonom o trgovačkim markama u skladu sa
agjent për markë tregtare në përputhje me trademark agent in accordance with the odredbama Glave XIV zakona o Trgovačkoj
dispozitat e Kapitullit XIV të Ligjit mbi provisions of Chapter XIV of the Law on marki.
Markën Tregtare. Trademarks.
3. Personat juridik të cilët kanë seli kryesore 3. Legal persons who have business 3. Pravna lica koja imaju glavno poslovno
të biznesit, qëndrim të përhershëm apo headquarters, permanent residence or sedište, odnosno prebivalište ili stalno

 
81

 

vendbanim në Republikën e Kosovës mund të përfaqësohet pranë Zyrës në procedurat e caktuara nga ky ligj nga ndonjë punonjës me autorizim të nënshkruar nga personi juridik.
4. Dispozitat e Kapitullit XIV të Ligjit mbi Markën Tregtare që kanë të bëjnë me përfaqësimin do të zbatohen në pajtim me përfaqësimin në fushën e emrave të origjinës ose treguesve gjeografik.

Neni 77

Hyrja ne fuqi

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

 

 

Jakup Krasniqi

________________

Kryetari i Kuvendit të Republikë së Kosovës

 

dwelling place in the Republic of Kosovo may be represented before the Office in the procedures established by this Law by any employee with a signed authorization by the legal person.

4. The provisions of Chapter XIV of the Law on Trademarks relating to the representation will be applied in accordance with the representation in the field of designations of origin or geographical indications.

Article 77

Entry into force

This Law shall enter into force fifteen (15) days after its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo.

 

 

Jakup Krasniqi

________________

President of the Assembly of the Republic of

Kosovo

 

boravište u Republici Kosova mogu da u svim procedurama utvrđenim zakonom, Kancelariji mogu biti predstavljeni od nekog zaposlenog ovlašćenjem koje je potpisan od strane pravnog lica.

4. Odredbe Glave XIV Zakona o Trgovačkoj marki koje se odnose na zastupljenost realizovaće se u skladu sa zastupljenošču u oblasti naziva porekla ili geografskih oznaka.
Član 77 Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu petnaest (15) dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosova.

 

 

Jakup Krasniqi

________________

Predsednik Skupštine Republike Kosova

 

 
82