IP Legislation in Albania

National Legislation:

English Version

Albanian version

Law no. 9947, dated 07th July 2008 “On Industrial Property” as amended by Law no. 10/2013, dated 14th February 2013 Ligji nr. 9947, datë 7 Korrik “Për Pronësinë Industriale”, I ndryshuar me Ligjin nr. 10/2013, datë 14.02.2013
Law no. 8488, dated May 13th, 1999 “On the protection of topographies of Integrated Circuits” as amended by Law no. 9957, dated July 17th, 2008 Ligji nr. 8488, datë 13 Maj 1999 “Për Mbrojtjen E Topografive Të Qarqeve Të Integruara”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 9957, datë 17 Korrik, 2008
Implementing regulations: Rregullore në fuqi:
Decision of Council of Ministers no.1706, dated 29 December 2008 “On the approval of the regulation on the registration of trademarks of goods and services” Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1706, datë 29 Dhjetor, 2008 “Për Miratimin e Rregullores për Regjistrimin e Markave Tregtare dhe të Shërbimit”.
Decision of Council of Ministers no. 381, dated 08 April 2009 “On the approval of the regulation on the registration of industrial designs” Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 381, datë 8 Prill, 2009 “Për miratimin e Rregullores për Regjistrimin e Disenjove Industriale”
Decision of Council of Ministers no. 1707 dated 29 December 2008 “On the approval of the regulation on the grant of patents for inventions and utility models” as amended by DCM no. 618 date 07 September, 2011 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1707, datë 29 Dhjetor “Për Lëshimin e Patentave për Shipkjet dhe Modelet e Përdorimit”, i ndryshuar me VKM nr. 618, datë 7 Shtator, 2011
Decision of Council of Ministers no. 1705 date 29 December, 2009 “On the approval of the regulation on the registration of geographical indications” Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1705, datë 29 Dhjetor, 2009 “Për Miratimin e Rregullores për Regjistrimin e Tregueseve Gjeografikë”
Decision of Council of Ministers no. 883, dated 13 May, 2009 “On the approval of fees on registration of the Industrial Property Objects”. Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 883, datë 13 Maj, 2009 “Për Miratimin e Tarifave për Regjistrimin e Objekteve të Pronësisë Industriale”
Minister order no. 691, dated 21 August, 2013 “On the approval of internal regulation of the Albanian Patents and Trademarks office”. Urdhër Nr. 691, datë 21 Gusht 2013 i Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës “Për Miratimin e Rregullores së brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave”
International legislation Legjislacioni ndërkombëtar
TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) – Albania member as from 08th September, 2000 Marrëveshja TRIP-s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = Aspekte të caktuara të Tregtisë që lidhen me Pronësinë Intelektuale) – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 08 Shtator 2000
Paris Convention “On the protection of Industrial Property” – Albania member as from 04th October 1995 Konventa e Parisit “Për Mbrojtjen e Pronësisë Industriale” – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 04 Tetor 1995
Law no. 8993, dated 30th January 2003 “On the accession of the Republic of Albania to the Convention establishing the World Intellectual Property Organization” entered into force in Albania on 30th June 1992. Ligji nr. 8993, datë 30 Janar “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për themelimin e Organizatës Botërore të Pronësisë Industriale” – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 30 Qershor, 1992.
Madrid Agreement, dated 14th April 1891 “On the International registration of trademarks” – entered into force in Albania on 04th October 1995. Marrëveshja e Madridit, datë 14 Prill, 1891 “Për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 04 Tetor, 1995
Law no. 8992, dated 30th January 2003 “On the accession of the Republic of Albania to the Madrid Protocol on the international registration of trademarks” – entered into force in Albania on 30th July 2003. Ligji nr. 8992, datë 30 Janar, 2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin e Madridit për Regjistrimin Ndërkombëtar të Markave Tregtare” – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 30 Korrik, 2003
Law no. 9033, dated 20th March 2003 “On the accession of the Republic of Albania to the Nice Convention on the International classification of goods and services – entered into force in Albania on 19th September 2003. Ligji nr. 9033, datë 20 Mars, 2003, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Nicës për Klasifikimin Ndërkombëtar të Mallrave dhe Shërbimeve” hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 19 shtator, 2003
Law no. 9647, dated 27th November, 2003 “On the accession of the Republic of Albania to the Hague Agreement [Geneva act, Complementary act of Stockholm] concerning the International Registration of Industrial Designs – entered into force in Albania on 19th March, 2007 Ligji nr. 9647, datë 27 Nëntor, 2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen e Hagës [Akt i Gjenevës, Akti Plotësues i Stokholmit] në lidhje me Regjistrimin Ndërkombëtar të Disenjove Industriale – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 19 Mars, 2007
Law no. 9031, dated 20th March 2003 “On the accession of the Republic of Albania to the Budapest Treaty for the international recognition of deposit of microorganisms regarding the patent procedure – entered into force in Albania on 19th September 2003. Ligji nr. 9947, datë 20 Mars, 2003 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin e Budapestit për njohjen ndërkombëtare të depozitimit të mikro-organizmave, për qëllime të procedures së patentave – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 19 Shtator, 2003
Law no. 9532, dated 15th May 2006 “On the accession of the Republic of Albania to the Strasbourg Agreement for the International classification of Patents – entered into force in Albania on 24th July 2007. Ligji nr. 9532, datë 15 Maj, 2006 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen e Strasburgut për Klasifikimin Ndërkombëtar të Patentave” – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 24 Korrik, 2007
Law no. 10180, dated 29th October, 2010 “On the accession of the Republic of Albania to the Patent Law Treaty of the World Intellectual Property Organization” – entered into force in Albania on 17th May 2010. Ligji nr. 10180, datë 29 Tetor, 2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për të drejtën e patentave të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale” – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 17 Maj, 2010.
Law no. 10179, dated 29th October, 2010 “On the accession of the Republic of Albania to the European Patent Convention” – entered into force in Albania on 01st May, 2010. Ligji nr. 10179, datë 29 Tetor, 2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Europiane të Patentave” – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 1 Maj, 2010
Law no. 118/2013, dated 18th April, 2013 “On the accession of the Republic of Albania to the London Agreement for the implementation of Article 65 of the European Patent Convention.” Ligji nr. 118/2013, datë 18 Prill, 2013 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen e Londrës për zbatimin e Nenit 65 të Konventës Europiane të Patentave”
Patent Cooperation Treaty (PCT) entered into force in Albania on 04th October, 1995. Traktati i Bashkëpunimit për Patentat (PCT) – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 04 Tetor, 1995.
Law no. 9395, dated 12th May, 2005 “On the accession of the Republic of Albania to the International Convention for the protection of new varieties of plants” – entered into force in Albania on 15th October 2005. Ligji nr. 9395, datë 12 Maj 2005 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e varieteteve të reja të bimëve” – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 15 Tetor, 2005
WIPO Convention – entered into force in Albania on 30th June 1992. Konventa WIPO – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 30 Qershor, 1992
International and national intellectual property protection Mbrojtja ndërkombëtare dhe kombëtare e pronësisë intelektuale [e drejta e autorit]
Law no. 9380, dated 28th April 2005 “On copyright and other related rights”. Ligji nr. 9380, datë 28 Prill 2005 “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të”
The Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works – Albania entered into force on 06th March 1994. Konventa e Bernës për mbrojtjen e Veprave Letrare dhe Artistike – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 6 Mars, 1994
WIPO Performances and Phonograms Treaty – entered into force in Albania on 20th May 2002. Traktati WIPO për Performancat dhe Fonogramet – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 20 Maj, 2002
WIPO copyright treaty – entered into force in Albania on 06th August 2005. Traktati WIPO për të drejtën e autorit – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 6 Gusht, 2005
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations – entered into force in Albania on 01st September 2000. Konventa e Romës pë mbrotjen e Artistëve Interpretues dhe Ekzekutues, Prodhuesve të Fonogrameve dhe Organizatave Transmetuese – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 1 Shtator, 2000
Phonograms Convention – Albania entered into force on 26th June 2001. Konventa e fonogrameve – hyrë në fuqi në Shqipëri në datën 26 Qershor, 2001
National laws related to industrial property protection in albania Ligje kombëtare që lidhen me mbrojtjen e pronësisë industriale në shqipëri
Civil Code of the Republic of AlbaniaArticle 638 “Unfair Competition” states that: Subject to the provisions relating to protection of distinctive signs and patent rights, unfair competition actions are performed by anyone who:l. uses names or distinctive signs that could lead to confusion with names and distinctive signs legally used by others, or imitates a competitor’s products or performs actions that could lead to confusion with the products or performs acts that may lead to confusion with the products and activity of a competitor;2. treats as his own qualities of a competitor’s products or enterprise;3. Makes his own the direct or indirect use of any tool which conflicts with the principles of professional integrity and may damage other’s activity. Kodi Civil i Republikës së ShqipërisëNeni 638 “Konkurenca e pandershme” parashikon seNë varësi të dispozitave që kanë lidhje me mbrojtjen e shenjave dalluese dhe të drejtave të patentës, veprimet e konkurrencës së pandershme kryhen prej cilitdo që:l. përdor emrat ose shënjat dalluese të cilat mund të sjellin ngatërresë me emrat dhe shënjat dalluese të përdorura ligjërisht nga të tjerë, ose imiton produktet e një konkurrenti ose kryen veprime të cilat mund të sjellin ngatërresa me produktet dhe veprimtarinë e një konkurrenti; 2. trajton si të vetat cilësitë e produkteve ose të ndërmarrjes së konkurrentit; 3. përdor vetë drejtpërsëdrejti ose tërthorazi çdo mjet tjetër që nuk përputhet me parimet e ndershmërisë profesionale dhe mund të dëmtojë veprimtarinë e tjetrit”
The Criminal Code of the Republic of Albania in Article 149 / a and 149 / b provides as follows :Violation of industrial property rightsProduction, distribution, possession for the purpose of trading, selling, offering for sale, supply, distribution, exporting or importing for the purposes like:a) the product or process protected by a patent without the consent of the patent owner;
b) the product protected by an industrial design, without the consent of the industrial design;
c) the goods or services protected by a trademark , without the consent of the trademark owner;
ç) the product deriving from a geographical indication, without the consent of the owner of geographical indication;
which are intentionally committed constitute a criminal offense and are punishable by fine or imprisonment of up to one year.
The same act when committed in collaboration or more than once constitutes a criminal offence and is punishable by fine or imprisonment of up to two years.”
Article 149 / b
Violation of the rights of the topography of the semiconductor circuit
The production, use, possession for the purpose of marketing, selling, offering for sale, supply, distribution, exporting or importing for these purposes of the product that violate the rights of the registered topography of the circuit , the semiconductor or integrated circuit without the consent of the topography owner, that are intentionally committed constitute criminal offenses and are punishable by fine or imprisonment of up to one year .
When this act is committed in collaboration or more than once it is considered a criminal offence and is punishable by a fine or imprisonment of up to two years.”
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë në Nenin 149/a dhe 149/b parashikon si në vijim:Shkelja e të drejtave të pronësisë industrialeProdhimi, shpërndarja, mbajtja për qëllime tregtimi, shitja, ofrimi për shitje, furnizimi, shpërndarja, eksportimi ose importimi për këto qëllime si:a) produktit ose procesit të mbrojtur nga një patentë, pa pëlqimin e pronarit të patentës;b) produktit që mbrohet nga një dizenjo industriale, pa pëlqimin e pronarit të dizenjos industriale;c) mallrave ose shërbimeve që mbrohen nga një markë tregtare, pa pëlqimin e pronarit të markës tregtare;ç) produktit që rrjedh nga një tregues gjeografik, pa pëlqimin e pronarit të treguesit gjeografik;të kryera me dashje, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

Po kjo vepër kur kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.”

Neni 149/b

Shkelja e të drejtave të topografisë së qarkut të gjysmëpërçuesit

Prodhimi, përdorimi, mbajtja për qëllim tregtimi, shitja, ofrimi për shitje, furnizimi, shpërndarja, eksportimi ose importimi për këto qëllime i produktit që shkel të drejtat e topografisë së regjistruar të qarkut, të gjysmëpërçuesit ose të qarkut të integruar, pa pëlqimin e pronarit të topografisë, të kryera me dashje, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.”

Other national related laws to industrial property protection Ligje të tjera kombëtare të lidhura me mbrojtjen e pronësisë industriale
Law no. 9901, dated 14th April 2008 “On Traders and Trade Companies” as amended by law no. 10475, dated 27th October 2011 Ligji nr. 9901, date 14 Prill 2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar me Ligjin nr. 10475, date 27 Tetor 2011
Law no. 9323, dated 25th November 2004 ‘On Drugs and Pharmaceutical Services” as amended Ligji nr. 9323, datë 25 Nëntor, 2004 “Për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik”, i ndryshuar
Customs Code of the Republic of Albania Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë
Useful online registers Regjistra të rëndësishëm online
http://www.qkkb.gov.al/dokumenta/rregjistri-barnave.html
http://www.qkr.gov.al/nrc/Kerko_Per_Subjekt.aspx
http://www.alpto.gov.al/
http://www.zshda.gov.al/index.php?id=7

Author: Odeta AGOVI
Authorized Representative
Tirana, Albania
e-mail: odeta_agovi@nullyahoo.com

  • October 2020
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   « Aug    
    1234
   567891011
   12131415161718
   19202122232425
   262728293031  
 • IP4all Weekly Bulletin

  You can subscribe to the weekly IP4ALL Bulletin.

 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • Landmark-TP
 • Ivan Georgiev - Rembrand
 • Global IP Attorneys - The world's leading address guide for patent, trademark, copyright, intellectual property and IP attorneys. In just a few steps you can find your agency for registration and protection of your intellectual property, patent, design, copyright or trademark.
 • The Professional Sector Network is a referral and networking group that caters exclusively to leading firms with a history of excellence in the business, advisory and investment sectors.
 • IP Basis®

 • IP Guide®

 • Become our partners