Archive: 21 Dec 2013

LAW ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS

          Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government   PROJEKTLIGJI PËR TREGUESIT GJEOGRAFIK1 DRAFT LAW ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS2 NACRT ZAKONA O GEOGRAFSKIM OZNAKAMA3   1 Projektligji për Treguesit Gjeografik, është miratuar në mbledhjen e 110 të Qeverisë së Republikes së Kosovës, me vendimin nr. 06/110 me datë 26.12.2012 2 Draft […]

LAW ON PATENTS

1 OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA / No. 12 / 29 AVGUST 2011, PRISTINA LAW No. 04/L-029 ON PATENTS Assembly of Republic of Kosovo; Based on Article 65 (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo, Approves LAW ON PATENTS CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 Aim This Law defines the provisions […]

LAW ON TRADEMARKS

1 OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA / No. 10 / 24 AVGUST 2011, PRISTINA LAW No. 04/L-026 ON TRADEMARKS Assembly of Republic of Kosovo; Based on article 65 (1) of Constitution of the Republic of Kosovo, Approves LAW ON TRADEMARKS CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 Purpose This Law determines requirements and procedures […]

LAW ON INDUSTRIAL DESIGN

1 OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF KOSOVA / No. 9 / 22 AVGUST 2011, PRISTINA LAW No.04/L – 028 ON INDUSTRIAL DESIGN The Assembly of Republic of Kosovo, Based on Article 65 (1) of the Constitution of Republic of Kosovo; Adopts: LAW ON INDUSTRIAL DESIGN CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 Purpose By this […]