Archive: 07 Dec 2013

ZAKON O ŽIGOVIMA (2013)

“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, […]

KONVENCIJA O PRIZNAVANJU EVROPSKIH PATENATA (KONVENCIJA O EVROPSKOM PATENTU) OD 5. OKTOBRA 1973. GODINE, SA IZMENAMA ČLANA 63. KONVENCIJE O EVROPSKOM PATENTU OD 17. DECEMBRA 1991. GODINE I IZMENAMA OD 29. NOVEMBRA 2000. GODINE

  ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine, sačinjena u originalu na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije o priznavanju evropskih […]

STRAZBURŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI PATENATA OD 24. MARTA 1971. GODINE, SA IZMENAMA OD 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE

(Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 42/2009) ČLAN 1 Potvrđuje se Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, sa izmenama od 28. septembra 1979. godine, sačinjen u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, sa izmenama od […]

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента – PCT ( 1996)

ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor o saradnji u oblasti patenata, zaključen 19. juna 1970. u Vašingtonu, dopunjen 2. oktobra 1979. i izmenjen 3. februara 1984. godine, sa Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata, u originalu na francuskom i engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa Pravilnikom za […]

BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA (1993)

  BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA(Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 3/93)   UVODNE ODREDBE Član 1 Osnivanje Unije Države potpisnice ovog sporazuma (u daljem tekstu: države ugovornice) sačinjavaju Uniju za međunarodno priznanje depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja. Član 2 Definicije U svrhu ovog sporazuma i Pravilnika: (i) pozivanje […]

ZAKON O PATENTIMA ( 2011)

I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štiti patentom ili malim patentom. Značenje izraza Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) podnosilac prijave je lice, koje je u skladu sa zakonom koji se primenjuje, u registru […]