Archive: June, 2008

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТЪЛКУВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.5 АЛ.1 (А) ОТ ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1988Г. ОТНОСНО СБЛИЖАВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТЪЛКУВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.5 АЛ.1 (А) ОТ ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1988Г. ОТНОСНО СБЛИЖАВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

     Европейският съд е призован да даде отговор на въпрос, поставен от френски съд във връзка с разпоредбата на чл.5 ал.1 (а) от Директива 89/104/ЕИО по делото CELINE SA v. Celine SARL (C17/06)   Предистория:    Компанията CELINE SA е създадена през 1928 г, с цел дизайн и продажба на дрехи и модни аксесоари. През […]