Archive: January, 2007

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

София Стефанова Съгласно чл. 9, т. 1 от Закона за марките и географските означения “Марката е знак, който е способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представено графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на […]

Търговската марка - необходимост на съвремеността

Търговската марка – необходимост на съвремеността

Асен Иванов Търговската марка е регистриран по установен ред уникален знак, с който фирми, лица, организации означават себе си и стоките си. Но търговската марка не е просто знак, а тя е важна характеристика на продукта или организацията. Защото марката е име, а името е основна характеристика за разпознаване и отличаване от другите. Тя носи […]